+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΘΕΜΑ: Η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας, ως αρνητική προϋπόθεση υπαγωγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου στον ν.3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών του.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ’αριθμ.: 803/2017 του Αρείου Πάγου. Με την ανωτέρω απόφασή του, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε επί του ζητήματος: Πότε συντρέχει ή δεν συντρέχει στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο η ιδιότητά του ως εμπόρου, η οποία, όταν συντρέχει, αποκλείει την υπαγωγή του προσώπου αυτού στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010, όπως ισχύει. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, ερμηνεύοντας τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, που ορίζει ότι: «1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν.3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος…», διέλαβε, επί του ως άνω ζητήματος, τις ακόλουθες παραδοχές. Καταρχάς, η έλλειψη της εμπορικής ιδιότητας, ως μια εκ των προϋποθέσεων υπαγωγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010, (που διατυπώνεται αρνητικώς) δεν είναι απαραίτητο, κατ’αρχήν, να διαλαμβάνεται στη σχετική αίτηση του προσώπου αυτού προς το αρμόδιο δικαστήριο, ως στοιχείο της ενεργητικής νομιμοποιήσεως. Σύμφωνα με τον σκοπό του ανωτέρω νόμου, υπάγονται στις ρυθμίσεις του μόνο πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου. Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαυσαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς, κατά την παύση αυτή, να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. Περαιτέρω, υπάγονται και οι «μικρέμποροι», για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του σωματικού τους μόχθου και κόπου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας (όπως, η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, αγορές και πανηγύρια, ο γυρολόγος, ο πλανόδιος λαχειοπώλης κ.α), καθόσον, τα φυσικά αυτά...

ΘΕΜΑ: Αίτημα φυσικού προσώπου προς αστυνομική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να του γνωστοποιηθούν, κατ’ επίκληση της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της Οδηγίας υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ, πέραν του ονοματεπωνύμου ανηλίκου προσώπου, υπαιτίου στην πρόκληση ζημιογόνου (για το αιτούν πρόσωπο) τροχαίου συμβάντος και η διεύθυνση της κατοικίας, καθώς και ο αριθμός ταυτότητάς του, προκειμένου το ζημιωθέν πρόσωπο να δυνηθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεώς του. Έννοια της ως άνω διατάξεως της υπ’αριθμ.: 95/46/ΕΚ Οδηγίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: της 4ης Μαΐου του 2017 (υποθ. C-13/2016) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) 1.Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Λετονίας υπέβαλε, προς το Δ.Ε.Ε., αίτημα προς έκδοση προδικαστικής αποφάσεως για την προσήκουσα ερμηνεία της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Οδηγίας. Με τη διάταξη αυτή, ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εάν: α)…στ) είναι απαραίτητη για την επίτευξη εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας…» Το ως άνω αίτημα υπεβλήθη στο πλαίσιο του ακολούθου ιστορικού: Στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, οδηγός ταξί στάθμευσε το όχημα του στο άκρο του οδοστρώματος, προκειμένου να αποβιβαστεί ο ανήλικος επιβάτης του από το πίσω κάθισμα. Ο τελευταίος, άνοιξε την πόρτα του ταξί, ενώ δίπλα του περνούσε ένα τρόλεϊ της εταιρείας Χ, το οποίο υπέστη ζημία από την επ’ αυτού πρόσκρουση της πόρτας του ταξί. Του τροχαίου αυτού συμβάντος επελήφθη η αρμόδια αστυνομική αρχή, προς την οποία, η εταιρεία Χ, υπέβαλε αίτηση να της γνωστοποιηθούν το ονοματεπώνυμο του ανήλικου επιβάτη, η διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του, προκειμένου να στραφεί εναντίον του με αγωγή προς αποζημίωσή της για την προξενηθείσα από τον ανήλικο επιβάτη ζημία, την οποία δεν κάλυπτε ασφαλιστική εταιρεία. Η αστυνομική αρχή, πέραν της γνωστοποιήσεως του ονοματεπωνύμου, αρνήθηκε να ανακοινώσει τα λοιπά, κατά το ως άνω θέμα, δεδομένα του ανήλικου επιβάτη. Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στο αρμόδιο...

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, κατά τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. : 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο δεδομένης εξουσιαστικής διατάξεως της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Σ.Ε.Ε) και δια των αρμοδίων οργάνων της Ένωσης αυτής, εκδόθηκε ο εν θέματι Κανονισμός, εφεξής ο <<Κανονισμός>>. Με τον Κανονισμό θεσπίζεται ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, που εξασφαλίζει, με την τήρηση ελαχίστων δικονομικών εγγυήσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημοσίων εγγράφων σε όλα τα κράτη Μέλη, πλην της Δανίας, που πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εφεξής : <<Ε.Ε.Τ>> , κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κανονισμού : Υλοποιείται ο διακηρυγμένος με διατάξεις της ΣΕΕ, στόχος της συγκροτήσεως και αναπτύξεως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως με την αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των ‘’δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων’’ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, χωρίς να απαιτείται, προηγουμένως, η τήρηση ενδιάμεσης διαδικασίας στο κράτος μέλος της εκτελέσεως ( Άρθρο 1). Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού μόνο σε υποθέσεις αστικές και εμπορικές, με σαφή οριοθέτησή τους από υποθέσεις που εμπίπτουν στο δημόσιο δίκαιο (φορολογικές, τελωνειακές κ.λ.π) και άλλες, περιοριστικώς αναφερόμενες του ιδιωτικού δικαίου, όπως οι αναγόμενες στην προσωπική κατάσταση και νομική ικανότητα φυσικών προσώπων, σε ειδικές, μεταξύ τους σχέσεις, σε πτώχευση και σε συναφείς διαδικασίες κ.λ.π (Άρθρο 2). Ορίζονται οι πιστοποιούμενοι Ε.Ε.Τ κατά τα ανωτέρω, καθώς και η έννοια της μη αμφισβητούμενης αξιώσεως, ως χρηματικής, που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό. Η έννοια αυτή περιγράφεται περιοριστικώς, κατά περίπτωση και πληρούται : α) Όταν την αξίωση την έχει ρητώς αναγνωρίσει ο οφειλέτης, δια της αποδοχής της, με εξώδικη πράξη ή με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού. β) Όταν ο οφειλέτης δεν προέβαλε αντιρρήσεις στο πλαίσιο συναφούς δικαστικής διαδικασίας, κατά τους σχετικούς ορισμούς του...