17/12/2023: Εκπνοή προθεσμίας ψηφιακής γνωστοποίησης ΥΠΠΑ

6 Δεκεμβρίου, 2023

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία[1], οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους ή εκείνες που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, περιβάλλον), ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, τον ορισθέντα ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής ΥΠΠΑ), για την παραβίαση[2] των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

Η εν λόγω γνωστοποίηση, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας sepenet, της Επιθεώρησης Εργασίας έως[3]:

  • 17/12/2023 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 50-249 εργαζομένους.


Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, συνδέονται με κωδικούς πρόσβασης, στην ως άνω διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας, όπου εμφανίζεται η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης και εισάγουν τόσο τα στοιχεία επικοινωνίας τους όσο και τα στοιχεία του ορισθέντος ΥΠΠΑ, καθώς και την ημερομηνία λήξης της θητείας[4] του. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν (πλήρους έμμισθης απασχόλησης ή απασχόλησης που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, δανειζόμενο προσωπικό, ιδιοκτήτες- επιχειρηματίες που απασχολούνται στην εταιρία και αμείβονται από αυτή) και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση.

Τέλος σημειώνουμε ότι, καίτοι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που θα ορίζει τις λεπτομέρειες, ο ν. 4990/2022, προβλέπει ρητά ότι η μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ορισμού ΥΠΠΑ, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα.

 

 

Μαρία Αικατερίνη Δ. Παπαδοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Αστικού δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

[1] Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ 210/Τ.Α’/11.11.2022): Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

[2] Διατάξεις που αφορούν στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά.

[3] Η αντίστοιχη προθεσμία για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 249 εργαζομένους, ήταν η 10η.05.2023.

[4] Διαρκεί τουλάχιστον ένα έτος, αλλά μπορεί να λήξει και νωρίτερα για σπουδαίο λόγο.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.