Αναγκαστική Εκποίηση Μετοχών

7 Απριλίου, 2021

Με την υπ’ αριθμόν 28/2006 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται η διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης ενεχυρασμένων ή κατασχεμένων μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Οι αρμοδιότητες χορήγησης άδειας εκποίησης και διορισμού μέλους του χρηματιστηρίου για τη διενέργεια της εκποίησης των ενεχυρασμένων ή κατασχεμένων μετοχών, έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της κατά τρόπο που προάγει τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, υιοθετεί τις ακόλουθες διαδικασίες:

Α. Διαδικασία υποβολής αίτησης για την εκποίηση μετοχών
 1. Για την εκποίηση μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτό αίτημα για τον διορισμό μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση. Συνυποβάλλει δε, και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα σε ευκρινή επικυρωμένα αντίγραφα.
  Οι περιπτώσεις εκποίησης μετοχών είναι οι ακόλουθες:
  α.Μετοχές, οι οποίες έχουν κατασχεθεί με σκοπό την αναγκαστική εκποίηση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, δεδομένου ότι μετά την αποϋλοποίηση τίτλων οι μετοχές δεν βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη, αλλά σε λογαριασμό χειριστή ή στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Άϋλων Τίτλων.
  β. Μετοχές, οι οποίες έχουν κατασχεθεί και των οποίων χειριστής τυγχάνει ο οφειλέτης ή ο επισπεύδων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί κατάσχεσης κινητών.
  γ. Μετοχές, οι οποίες έχουν ενεχυριασθεί κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οπότε εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πλειστηριασμού κινητών.
  δ. Μετοχές, οι οποίες έχουν ενεχυριασθεί κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7./13.8.1923,
  ε. Μετοχές, οι οποίες αποτελούν μέρος πτωχευτικής περιουσίας.
 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια εκποίησης, εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα είναι πλήρη.
 3. Ο διορισμός του μέλους του χρηματιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση, γίνεται από τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λαμβανομένου υπόψη ότι το μέλος που θα διοριστεί, δεν μπορεί να ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο ή ομάδα συμφερόντων με τον επισπεύδοντα την εκποίηση. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη διενέργεια εκποιήσεων.
 4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίζεται το μέλος του χρηματιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση, και καθορίζονται οι προς εκποίηση αξίες, η τιμή εκκίνησης, η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος διενέργειας της εκποίησης.
 5. Η απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια για την εκποίηση μετοχών κοινοποιείται στους αρμόδιους ανά περίπτωση φορείς – πρόσωπα.
 6. Ο ενεχυρούχος δανειστής υποβάλει αίτημα προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για τη μεταφορά των προς εκποίηση μετοχών στο λογαριασμό αξιών του δανειστή με χειριστή το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που θα διενεργήσει την εκποίηση.
Β. Διαδικασία εκποίησης
 1. Η εκποίηση γίνεται με ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών. Σε ειδικό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στον οποίο έχει εγκατασταθεί τερματικό, που επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας εκποίησης, παρευρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκποίησης α) εξουσιοδοτημένος χειριστής (υπάλληλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών), β) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γ) συμβολαιογράφος, δ) εκπρόσωπος του μέλους που έχει διοριστεί για να διενεργήσει την εκποίηση.
 2. Η εκποίηση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 3. Εάν δεν επιτευχθεί πλήρης εκποίηση των τίτλων την ημέρα της εκποίησης, η διαδικασία για το εναπομείναν υπόλοιπο συνεχίζεται την επόμενη ημέρα. Εάν και την επόμενη ημέρα παραμείνει υπόλοιπο, συμφωνείται νέα ημερομηνία μεταξύ υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμβολαιογράφου και μέλους και δημοσιεύεται νέα σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter