Άρνηση του ΔΕΕ στην καταχώρηση του ονόματος του τυριού Emmentaler ως σήμα της Ε.Ε.

26 Ιουνίου, 2023

Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. επιλήφθηκε της υπόθεσης Emmentaler Switzerland εναντίον EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία αφορά στην καταχώρηση του ονόματος του τυριού EMMENTALER ως εμπορικό σήμα της ΕΕ. Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001[1], το Δικαστήριο, στη με αριθμό T-2/21 απόφασή του, κατέληξε στην παραδοχή ότι το αιτούμενο σήμα δεν μπορεί να προστατευτεί ως συλλογικό σήμα της Ε.Ε., επειδή γίνεται αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό ως ένδειξη τύπου τυριού και όχι ως ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του τυριού αυτού.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το σήμα της ΕΕ αποκτάται με την καταχώριση.[2] Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του Κανονισμού 2017/1001 απαριθμούνται οι λόγοι άρνησης της καταχώρισης και ορίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο προς δήλωση, κυρίως, του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης, του χρόνου παραγωγής ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος (περιγραφικά σήματα). Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του προαναφερόμενου κανόνα, στο άρθρο 74, παράγραφος 2, του ίδιου Κανονισμού προβλέπεται ότι συλλογικά σήματα δύνανται να συνιστούν και σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης του προϊόντος.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Η Emmentaler Switzerland έλαβε από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας τη διεθνή καταχώριση του λεκτικού σημείου EMMENTALER για προϊόντα που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης “emmentaler”». Η διεθνής αυτή καταχώριση κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), αλλά ο εξεταστής απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως. Κατόπιν τούτου, η Emmentaler Switzerland άσκησε προσφυγή στο EUIPO κατά της απόφασης του εξεταστή, η οποία στη συνέχεια απορρίφθηκε από το δεύτερο τμήμα προσφυγών του EUIPO, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του Κανονισμού 2017/1001, με την αιτιολογία ότι το ζητούμενο σήμα ήταν περιγραφικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Γενικό Δικαστήριο, με την απόφαση T-2/21, απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η Emmentaler Switzerland κατά της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών του EUIPO. Εν προκειμένω, εξέτασε αν το τμήμα προσφυγών έκρινε εσφαλμένα ότι ζητούμενο σήμα ήταν περιγραφικό και αποσαφήνισε ποια περιγραφικά σημεία μπορούν να προστατεύονται ως συλλογικά σήματα. Κατόπιν τούτων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

– το ζητούμενο σήμα είναι περιγραφικό, διότι το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό αντιλαμβάνεται αμέσως το σημείο EMMENTALER ως ένδειξη τύπου τυριού και

– δεδομένου ότι το αιτούμενο σήμα είναι περιγραφικό ενός είδους τυριού για το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό και δεν γίνεται αντιληπτό ως ένδειξη της γεωγραφικής προελεύσεως του τυριού, το σήμα αυτό δεν προστατεύεται ως συλλογικό σήμα της Ε.Ε..

Από τα ανωτέρω κριθέντα με την προαναφερόμενη απόφαση προκύπτουν σαφώς τα ακόλουθα:

– για να απορριφθεί η αίτηση καταχωρίσεως ενός σημείου (π.χ. λέξης), αρκεί το σημείο αυτό να έχει περιγραφικό χαρακτήρα σε τμήμα της Ένωσης, δηλαδή ακόμη και σε ένα μόνο κράτος μέλος, π.χ. στη Γερμανία και

– περιγραφικά σημεία μπορούν να συνιστούν συλλογικά σήματα της Ε.Ε., μόνο εφόσον αυτά θεωρούνται ως ένδειξη της γεωγραφικής προελεύσεως των προϊόντων και όχι ως ένδειξη του είδους (π.χ. τυρί), της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, του χρόνου παραγωγής ή άλλου χαρακτηριστικού των προϊόντων.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 154/1, 16.6.2017)

[2] Άρθρο 6 του Κανονισμού 2017/1001

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.