• Ελληνικά

Β΄ Κύκλος αιτήσεων για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»

15 Ιουνίου, 2022

Στο πλαίσιο της προκήρυξης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greeceγια την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ κύκλος» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημοσιεύτηκε (με αρ.πρωτ.3352) την 9 Ιουνίου 2022 από την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του ανωτέρω  Προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των νεοφυών καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece, υπάγονται σε επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας και υποβάλλουν για το δεύτερο κύκλο της Δράσης αίτηση χρηματοδότησης στο πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  του ως άνω Υπουργείου από τις 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 έως και την 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00.

✔ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι νεοφυείς, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες  στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων  «Elevate Greece»[1], www.elevategreece.gov.gr, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω αναφερομένης Πρόσκλησης είναι οι ωφελούμενοι της Δράσης αυτής.

✔ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι αρκετοί και μεταξύ αυτών: α. η προηγούμενη εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece, β. η συμβατότητα της δραστηριότητας της επιχείρησης με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3[2], γ. η υπαγωγή τους στις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις[3],δ.  η έναρξή τους έως την 31.12.2021, ε. η δραστηριοποίησή τους σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ[4], στ. η αποκλειστική λειτουργία τους και δραστηριοποίησή τους ως ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικής επιχείρησης με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ, ζ. το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις δαπάνες (Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ, η. η τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων του ν. 4308/2014, θ. η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το έτος αναφοράς 2020 ή Υπεύθυνης Δήλωσης για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021, ι. η έλλειψη εις βάρος τους εκκρεμούς εντολής ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ε.Ε. ή του Δικαστηρίου της Ε. Ε., ια. η μη υπέρβαση του συνολικού ποσού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση -συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ενίσχυσης –  του ποσού των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του δικαιώματος της ενίσχυσης.

✔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Δράση αυτή και αναφέρονται στο παράρτημα Ι της ως άνω Πρόσκλησης, όπως δραστηριότητες άσκησης γενικών και ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων, νομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτυακές πύλες,  ναυπήγηση πλοίων, πλωτών κατασκευών, σκαφών αναψυχής και αθλητισμού, ξενοδοχεία και καταλύματα, έκδοση εντύπων, αγοραπωλησία ή εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων[5].

✔ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό από 5.000 έως 100.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 80% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς 2020 ή 2021.[6]

✔ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του έτους 2022 σε δαπάνες που δηλώνονται το 2022 με εξασφάλιση της αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από δύο Ταμεία ή δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου.

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr  από την 22/6/2022 (ώρα 13.00 μ.μ.) ως και την 31/10/2022 (ώρα 15.00 μ.μ.)

✔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από Επιτροπή κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής τους και τον κωδικό που έλαβαν, τη συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης  και για τις οποίες σε περίπτωση έγκρισής τους εκδίδεται απόφαση ένταξης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης εκδίδεται απορριπτική απόφαση με τεκμηρίωση αυτής. Η επιχείρηση, σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης επί του αποτελέσματος αξιολόγησης εντός προθεσμίας 7 εργασίμων ημερών, κάνει δεκτό το αποτέλεσμα.

✔ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να παρέχουν για διάστημα 3 ετών οποιαδήποτε αναγκαία πληροφορία και να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης και τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

✔ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων ώστε να παραμείνουν βιώσιμες και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Η εταιρεία με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» λειτουργεί δυνάμει του ν. 4914/2022 (μετά και από τη μεταφορά των έως τότε νεοφυών επιχειρήσεων του ν. 4712/2020)

[2] Οι οκτώ τομείς της Εθνικής RIS3 είναι: 1. Αγροδιατροφή, 2. Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 4. Ενέργεια 5.Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη-Κλιματική Αλλαγή 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)  7. Υλικά-Κατασκευές 8. Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές &Δημιουργικές Βιομηχανίες

[3] Σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014

[4] Σύμφωνα με το Παράρτημα I της Πρόσκλησης «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

[5] Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες: αυτές της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων

[6] Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;