+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Αν, το δικαίωμα του εργαζομένου επί των αποδοχών και του επιδόματος ετήσιας κανονικής αδείας, προϋποθέτει υφιστάμενο δικαίωμα επί της αδείας αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Υπ’ αριθμ.: 7/2019 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επελήφθη του ως άνω θέματος, ύστερα από παραπομπή αυτού με την υπ’ αριθμ.: 1050/2018 απόφαση του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Με την εν λόγω...

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινοτικό σήμα, υπό την έννοια σχήματος, το οποίο συνίσταται σε διακοσμητικό δισδιάστατο σχέδιο τοποθετημένο σε προϊόντα (σε ύφασμα ή χαρτί)

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Από 14-3-2019 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) επί της υποθέσεως C-21/2018. Το Δ.Ε.Ε. επελήφθη υποβληθέντος σε αυτό προδικαστικού ερωτήματος, αντιστοιχούντος στο ως άνω θέμα, υπό το ακόλουθο ιστορικό. Το Εφετείο Στοκχόλμης, που υπέβαλε το ως...

Διαβάστε Περισσότερα

Περιπτώσεις εξαιρέσεως ελεύθερου επαγγελματία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ:   Υπ’ αριθμ.: 89/2019 του Β’ Τμήματος τους Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), επταμελούς συνθέσεως. Ενώπιον του ως άνω Τμήματος του Σ.τ.Ε, μείζονος συνθέσεως, ήχθη προς επίλυση, λόγω σπουδαιότητας, το εξής ζήτημα: Αν, ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είχε,...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του ν. 4569/2018, αναφορικώς με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (ΚΑΤ)

Α. Με τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του εν θέματι νόμου εισάγονται ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.  Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού θεσπίζονται ενιαίες απαιτήσεις για τον...

Διαβάστε Περισσότερα

Εναρμόνιση των καταστατικών υφισταμένων ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

Α.  Κατά την οικεία εισηγητική έκθεση του ν. 4548/2018, με τις διατάξεις αυτού αναμορφώνεται ριζικώς, η περί ανωνύμων εταιρειών κείμενη νομοθεσία, αληθώς δε και κατ’ ουσίαν, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του εν θέματι νόμου....

Διαβάστε Περισσότερα

Μείωση της βάσεως επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ’ αριθμ.: 355/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επταμελούς συνθέσεως Με την ανωτέρω απόφαση αντιμετωπίσθηκε, ως ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος, το δικαίωμα του προμηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες, να ζητήσει από τη Φορολογική Αρχή την...

Διαβάστε Περισσότερα

Αν, το δικαίωμα του εργαζομένου επί των αποδοχών και του επιδόματος κανονικής άδειας, προϋποθέτει δικαίωμα επί της άδειας αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Υπ’ αριθμ.: 1050/2018 του Αρείου Πάγου Το Β1 Τμήμα του Αρείου Πάγου απασχόλησε το ανωτέρω θέμα, υπό το ακόλουθο ιστορικό: Μισθωτός, που παρείχε στον εργοδότη του, από 17/5/2004, την εργασία του στο πλαίσιο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου...

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιος νομιμοποιείται να προβάλλει την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ο καθ΄ ου ή ο υπέρ ου αυτή;

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ΄ αριθμ: 12/2018 της Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επελήφθη της επιλύσεως του ως άνω θέματος, κατόπιν παραπομπής του σε αυτήν από το αρμόδιο Τμήμα. Το Τμήμα αυτό είχε αποφανθεί, με διαφορά μίας ψήφου, ότι, αυτός...

Διαβάστε Περισσότερα

H σύμβαση έργου υπό τον Ν.4554/2018 και η διάκρισή της από λοιπές συμβάσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4554/2018 θεσμοθετείται και ευθύνη του προσώπου, νομικού ή φυσικού, που στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αναθέτει σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου. Ως έργο (άρθρ. 681 ΑΚ),...

Διαβάστε Περισσότερα

Εισηγμένες Ανώνυμες εταιρείες και ο Ν. 4548/2018

Ειδικές ρυθμίσεις του ν. 4548/2018: «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ι.       Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου αναμορφώνεται εκ βάθρων το δίκαιο των...

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη προσώπων, που συμμετέχουν σε προγράμματα αποκτήσεως εργασιακής εμπειρίας ανέργων

ΑΠΟΦΑΣΗ : Υπ΄ αριθμ : 889/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε επί του εν θέματι ζητήματος, εάν, δηλαδή, τα ως άνω πρόσωπα υπάγονται ή όχι στην πλήρη ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, στη βάση του ακόλουθου ιστορικού. Στο πλαίσιο,...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων κατά αντιπροέδρου ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας σε περίπτωση φοροδιαφυγής της

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ΄ αριθμ.: 1000/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1. Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ήχθη, προς επίλυση, το ζήτημα της ευθύνης αντιπροέδρου ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, εις βάρος της οποίας η Φορολογική Διοίκηση είχε διαπιστώσει παράβαση...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιβλητέες ασφαλιστικές εισφορές όταν συμφωνείται να μεταβληθεί, σε μερική, η πλήρης απασχόληση εργαζομένου

ΑΠΟΦΑΣΗ:     Υπ’ αριθμ: 546/2018 του Μον.Δοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ως άνω διοικητικού δικαστηρίου ήχθη, προς επίλυση, το ζήτημα των επιβλητέων-καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνήσουν, εγκύρως...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκπτωση από Φ.Π.Α. βάσει εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ΄ αριθμ: 250/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1. Το εν θέματι νομικό ζήτημα, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Φορολογική Διοίκηση, ήχθη προς επίλυση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως του Ελλ....

Διαβάστε Περισσότερα

Εκποίηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ειδικώς εμπορικού σήματος, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ : Υπ΄αριθμ : 4/2018 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ζήτημα της πτωχευτικής εκποιήσεως του σήματος, ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου του πτωχού οφειλέτη, παραπέμφθηκε στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ως νομικό ζήτημα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος,...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των δασών και των δασικών εκτάσεων που μεταβιβάζονται με πώληση, κληρονομική διαδοχή, γονική μέριμνα κλπ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : Yπ’ αριθμ. 215/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1.Με την ως άνω γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αρμοδίως αποδεκτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επέλυσε το εν θέματι ζήτημα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τόσο για τη φορολογική Διοίκηση, όσο και για...

Διαβάστε Περισσότερα

Το outsourcing και ο νέος Κανονισμός 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΏΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ OUTSOURCING ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1 ) ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Ο χαρακτηρισμός του...

Διαβάστε Περισσότερα

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, κατά τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 1.1.1 του Ν.4446/2016, όπως ισχύει.

Με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ανωτέρου Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 63 του Ν4465/2017 και 84 του Ν4472/2017 και, έκτοτε, ισχύουν, διαμορφώθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που διέπει τις ευκαιριακές και...

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4512/2018: Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία τα εμπλεκόμενα μέρη (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων) με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους (πλην των περιπτώσεων των καταναλωτικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4469/2017: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Με τον Ν. 4469/2017 εισήχθη για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη µία εχέμυθη, οργανωμένη, διαρθρωμένη σε διακριτά στάδια, εξωδικαστική διαδικασία για την συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων προς όλους τους πιστωτές τους,...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομιμότητα υποβολής δεύτερης αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια αξίωση, έχει ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ : Υπ’αριθμ.: 751/2017 του Αρείου Πάγου Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση επιλύθηκε, αμετακλήτως, το προπεριγραφόμενο ζήτημα, επί του οποίου υφίστατο διχοστασία των δικαστηρίων της ουσίας. Ειδικότερον, κρίθηκε ότι, η υποβολή αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής...

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋποθέσεις, υπό τη συνδρομή των οποίων εκδοθείσα διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου

ΑΠΟΦΑΣΗ:    Υπ’ αριθμ.: 8/2017 της Ολομελείας του Αρείου Πάγου.   Ενώπιον της Τακτικής Ολομελείας του Αρείου Πάγου ήχθη προς επίλυση, ως ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος, το εξής: Αν αποκτά ισχύ δεδικασμένου διαταγή πληρωμής, η οποία επιδίδεται νομίμως και ασκείται...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής εισπράξεως οφειλών αστικής και εμπορικής φύσεως, κατά τον υπ’ αριθμ.: 655/2014 Ευρωπαϊκό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού (εφεξής: «Ο Κανονισμός») θεσπίζεται μια ενιαία ενωσιακή διαδικασία κατά την οποία εκδίδεται η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης, δυνάμει της οποίας δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί προς διασφάλιση απαιτήσεων αστικής και εμπορικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, κατά τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. : 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο δεδομένης εξουσιαστικής διατάξεως της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Σ.Ε.Ε) και δια των αρμοδίων οργάνων της Ένωσης αυτής, εκδόθηκε ο εν θέματι Κανονισμός, εφεξής ο . Με τον Κανονισμό θεσπίζεται ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, που εξασφαλίζει, με την...

Διαβάστε Περισσότερα

1. Συμφωνία καταβολής στον εκμισθωτή, στο πλαίσιο εμπορικής μισθώσεως ακινήτου, πέραν του ποσού εγγυοδοσίας και ορισμένου χρηματικού ποσού, του αποκαλούμενου «αέρα». Νομιμότητα ή μη της σχετικής συμφωνίας και δυνατότητα προσβολής της ως άκυρης. 2. Εφαρμογή ή μη συμβατικού όρου σταδιακής αναπροσαρμογής μισθώματος μετά την αναπροσαρμογή του με δικαστική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ’ αριθμ.: 403/2017 του Αρείου Πάγου. Επί του πρώτου ζητήματος, ο Άρειος Πάγος με την προαναφερόμενη απόφαση του δέχθηκε τα ακόλουθα: Κατ’ αρχήν, είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή ακινήτου (αποτελούντος αντικείμενο εμπορικής μισθώσεως,...

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση, από τον μισθωτό, του δικαιώματος επισχέσεως της εργασίας του. Περιπτώσεις καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος αυτού. Υπερημερία του εργοδότη στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος επισχέσεως από τον μισθωτό.

ΑΠΟΦΑΣΗ:     Υπ΄αριθμ. 324/2017 του Αρείου Πάγου. Με την ως άνω απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε το δικαίωμα του μισθωτού προς επίσχεση της εργασίας του, στην περίπτωση που ο εργοδότης του οφείλει παροχές, από την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας, οριοθετώντας το...

Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματικές ασφαλιστικές εισφορές. Υπό ποίες προϋποθέσεις δεν είναι επιτρεπτή η επιβολή τους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοικήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΗ:     Υπ΄αριθμ. 8/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ζήτημα του ως άνω θέματος, που απασχόλησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο της εξής υποθέσεως:  Επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου απασχολούσε, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας,...

Διαβάστε Περισσότερα

Χρονική διάρκεια της συνταγματικής προστασίας της επικοινωνίας ιδιωτικών υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: 1.  Χρονική διάρκεια της συνταγματικής προστασίας της επικοινωνίας ιδιωτικών υπαλλήλων -  στελεχών επιχειρήσεως, που έλαβε χώρα, με αποστολή και αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των στελεχών αυτών και εκπροσώπων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, μέσω της...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:   Δικαίωμα ή μη του λήπτη φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου παραδόσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών), το οποίο είναι εικονικό ως προς το πρόσωπο του εκδότη του, να εκπέσει τον φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με τον οποίο επιβαρύνθηκε, στην περίπτωση που δεν...

Διαβάστε Περισσότερα

Διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ σε βάρος εργοδότη για τη μη καταχώριση ή τη μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών στο ειδικό βιβλίο.

ΑΠΟΦΑΣΗ:    Υπ΄αριθμ. 423/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την προαναφερομένη απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας αντιμετώπισε το ζήτημα, αν, πριν από την έκδοση (από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ), αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται σε βάρος εργοδοτών...

Διαβάστε Περισσότερα