+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο και διεθνής δημόσια τάξη

Ο Άρειος Πάγος (Α2 πολιτικό τμήμα) με την πρόσφατη 579/2019 απόφασή του είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει και ερμηνεύσει την Ενωσιακή νομοθεσία[1] για την ελεύθερη εντός ΕΕ κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διατυπώνοντας...

Διαβάστε Περισσότερα

Κίνητρα για εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4701/2020

Με το άρθρο 48 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128/30.06.2020), προστέθηκε νέο άρθρο 71ΣΤ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), με το οποίο θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν  τις Υπηρεσίες Παρόχου...

Διαβάστε Περισσότερα

Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς μετά από άκαρπους πλειστηριασμούς

  Το πρόβλημα των άκαρπων πλειστηριασμών, εξαιτίας της απουσίας πλειοδοτικού ενδιαφέροντος, παραμένει επίκαιρο, ιδίως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου...

Διαβάστε Περισσότερα

Καταγγελία συμβάσεως μισθώσεως θυρίδας

Την υπ’ αριθμ. 3443/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) απασχόλησε το ζήτημα της μη εμφανίσεως του μισθωτή τραπεζικής θυρίδας μετά την λήξη της σχετικής μισθώσεως. Ειδικότερα, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 93 § 3 του...

Διαβάστε Περισσότερα

Αστική ευθύνη του Δημοσίου από συμπεριφορά των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου («ΑΕΔ») από παράνομη ζημιογόνο συμπεριφορά των οργάνων του θεωρείται παραδοσιακά από το δόγμα και την νομολογία ως γνώρισμα ευνομούμενης πολιτείας, χαρακτηριζόμενης από το δίπτυχο της μείζονος προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και της...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση βεβαιώσεων ακινήτων (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων) από δικηγόρους

Με τον Νόμο 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των δικηγόρων να προβαίνουν στην έκδοση βεβαιώσεων μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων ακινήτων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα έμμισθων υποθηκοφυλακείων. Οι ως άνω βεβαιώσεις...

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδραση της αμετακλήτως περατωθείσης ποινικής διαδικασίας σε εκκρεμή διοικητική (τελωνειακή ή φορολογική) διαδικασία

Απόφαση: Υπ’ αριθμ.: 359/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ι. Ενώπιον της Ολομελείας του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Χώρας παραπέμφθηκε, προς επίλυση, ως μείζονος σπουδαιότητας, το ζήτημα: Αν, το αθωωτικό αποτέλεσμα αμετακλήτως περατωθείσης...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για ένταξη στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής και διεύρυνση δικαιούχων

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 138/22.6.2020  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 αντίστοιχη απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ένταξης στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής....

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά Σήματα

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα., που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και την Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής...

Διαβάστε Περισσότερα

«Διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Α’ Φάση» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020

Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου εισάγονται, πλην άλλων, ρυθμίσεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται, συμπληρώνεται, συστηματοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Παραλλήλως...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στις 14.6.2020 η υπ’ αριθμ. οικ.23103/478/13.6.2020 (ΦΕΚ Β 2274/14.6.2020) Κ.Υ.Α., με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020), με το οποίο θεσπίζεται ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Συγκεκριμένα,...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης κατά τον ν. 4690/2020

Στις 30.05.2020 δημσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, λαμβανομένων υπόψιν των συνεχιζόμενων συνεπειών, που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό και στο...

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναλειτουργία των Δικαστηρίων κατά τον ν. 4690/2020

Στις 30.05.2020 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15...

Διαβάστε Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έως τις 26 Μαΐου 2021

Λόγω της πρωτοφανούς έκτασης των σημερινών προκλήσεων εξαιτίας της πανδημίας   COVID-19, και με δεδομένη την πολυπλοκότητα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 17 Απριλίου 2020 την αναστολή κατά ένα έτος ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την παράταση αναστολής πληρωμής, εμφάνισης και λήξης αξιογράφων

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις σε φορολογικά ζητήματα (Βεβαιωμένες οφειλές και Φ.Π.Α.)

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέτρα στήριξης μισθωτών και εκμισθωτών ακινήτων

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Εγκύκλιος για την παράταση και ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας και την εκ περιτροπής εργασία εργαζομένων

Με την υπ’ αριθμ. 19221/379/19-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.17788/346/8-5-2020 (Β΄1779), με την οποία ρυθμίστηκε η παράταση και η ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και η...

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση φορολογικού ελέγχου από ιδιώτες ελεγκτές. Συναφείς δεσμεύσεις της φορολογικής Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ’ αρίθμ.: 320/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, επταμελούς συνθέσεως. I. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό επταμελή σύνθεση, και στο πλαίσιο δίκης – πιλότου, επελέφθη του ακολούθου ζητήματος. Πρώτον, αν είναι ανεκτή κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του ισχύοντος...

Διαβάστε Περισσότερα

Διοικητικός έλεγχος των ομαδικών απολύσεων εργαζομένων με βάση τα κριτήρια του ν.1387/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Υπ’ αριθμ.: 1786/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.). Με τις διατάξεις του ν. 1387/1983 ορίζεται η έννοια των ομαδικών απολύσεων απασχολουμένων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις (με αριθμό κλιμακούμενο αναλόγως επί του συνολικού – πέραν των...

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στην περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως, όταν ο μεταβιβάζων εργοδότης οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΠΟΦΑΣΗ:      Υπ’ αριθμ.:  620/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επελήφθη, στο πλαίσιο αναιρετικής διαδικασίας, του ζητήματος της χορηγήσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, εξαιτίας της αρνήσεως του ασφαλιστικού φορέα να ανταποκριθεί σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋποθέσεις διαγραφής, από φορέα εκμεταλλεύσεως μηχανής αναζητήσεως πληροφοριών, συνδέσμων που οδηγούν σε προσωπικά δεδομένα

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, επί της υποθέσεως C-136/17 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), μείζονος συνθέσεως. Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας αντιμετώπισε ζητήματα εμπίπτοντα στο γενικό πλαίσιο του θέματος, λόγω της αρνήσεως της...

Διαβάστε Περισσότερα

Λύση, για σπουδαίο λόγο, διμελούς προσωπικής εμπορικής εταιρείας και αποκλεισμός, για ίδιο λόγο, εταίρου αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ’ αριθμ.:  37/2019 του Αρείου Πάγου. Επί των ζητημάτων του ως άνω θέματος, το Δ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έδωσε, με την προαναφερόμενη απόφασή του, τις ακόλουθες λύσεις, στο πλαίσιο του ριζικώς αναμορφωμένου δικαίου των προσωπικών εμπορικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Αν, το δικαίωμα του εργαζομένου επί των αποδοχών και του επιδόματος ετήσιας κανονικής αδείας, προϋποθέτει υφιστάμενο δικαίωμα επί της αδείας αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Υπ’ αριθμ.: 7/2019 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επελήφθη του ως άνω θέματος, ύστερα από παραπομπή αυτού με την υπ’ αριθμ.: 1050/2018 απόφαση του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Με την εν λόγω...

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινοτικό σήμα, υπό την έννοια σχήματος, το οποίο συνίσταται σε διακοσμητικό δισδιάστατο σχέδιο τοποθετημένο σε προϊόντα (σε ύφασμα ή χαρτί)

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Από 14-3-2019 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) επί της υποθέσεως C-21/2018. Το Δ.Ε.Ε. επελήφθη υποβληθέντος σε αυτό προδικαστικού ερωτήματος, αντιστοιχούντος στο ως άνω θέμα, υπό το ακόλουθο ιστορικό. Το Εφετείο Στοκχόλμης, που υπέβαλε το ως...

Διαβάστε Περισσότερα

Περιπτώσεις εξαιρέσεως ελεύθερου επαγγελματία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ:   Υπ’ αριθμ.: 89/2019 του Β’ Τμήματος τους Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), επταμελούς συνθέσεως. Ενώπιον του ως άνω Τμήματος του Σ.τ.Ε, μείζονος συνθέσεως, ήχθη προς επίλυση, λόγω σπουδαιότητας, το εξής ζήτημα: Αν, ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είχε,...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του ν. 4569/2018, αναφορικώς με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (ΚΑΤ)

Α. Με τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του εν θέματι νόμου εισάγονται ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.  Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού θεσπίζονται ενιαίες απαιτήσεις για τον...

Διαβάστε Περισσότερα

Εναρμόνιση των καταστατικών υφισταμένων ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

Α.  Κατά την οικεία εισηγητική έκθεση του ν. 4548/2018, με τις διατάξεις αυτού αναμορφώνεται ριζικώς, η περί ανωνύμων εταιρειών κείμενη νομοθεσία, αληθώς δε και κατ’ ουσίαν, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του εν θέματι νόμου....

Διαβάστε Περισσότερα