+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

DECISION : Υπ΄ αριθμ : 889/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε επί του εν θέματι ζητήματος, εάν, δηλαδή, τα ως άνω πρόσωπα υπάγονται ή όχι στην πλήρη ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, στη βάση του ακόλουθου ιστορικού. Στο πλαίσιο, επιδοτούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., προγράμματος εκπαιδεύσεως ανέργων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στη φύλαξη σχολικών μονάδων, αναλαβούσα την υλοποίηση του προγράμματος αυτού ανώνυμη εταιρεία και άνεργος, που υπέβαλε αίτηση εντάξεώς του στο ως άνω πρόγραμμα, υπέγραφαν σχετική προγραμματική σύμβαση. Με τους όρους της συμβάσεως αυτής, η οποία είχε διάρκεια (11) μηνών, ο αντισυμβαλλόμενος της εταιρείας ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση, να απασχολείται, καθ΄ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εργάσιμες και μη, επί οκταώρου βάσεως, καθώς και τη δέσμευση να μην απασχολείται, παραλλήλως, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε άλλο, επιδοτούμενο ή μη πρόγραμμα συναφούς εκπαιδεύσεως. Αναφορικώς με την ασφαλιστική του κάλυψη, αυτή, κατά τη σχετική πρόβλεψη της προγραμματικής συμβάσεως, περιελάμβανε μόνο την ασφάλισή του στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος. Μετά τη λήξη του χρόνου του ως άνω προγράμματος των ένδεκα (11) μηνών, ο απασχοληθείς σ΄ αυτό πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην αντισυμβαλλομένη του εταιρεία με διαδοχικές, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις εργασίας, δυνάμει των οποίων εντάχθηκε στις ρυθμίσεις του πδ164/2004, με εντεύθεν συνέπεια, η σχέση του να μετατραπεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και αυτός να υπαχθεί στην πλήρη, ως προς όλους τους κλάδους, ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
  2. a) Επειδή, ο προαναφερόμενος ασφαλιστικός οργανισμός δεν ικανοποίησε το αίτημα του ως άνω προσώπου προς πλήρη ασφαλιστική κάλυψή του, ασκήθηκε, εκ μέρους του τελευταίου, προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου. Τόσο το δικαστήριο αυτό, όσο, ακολούθως, και το διοικητικό εφετείο, που επελήφθη της ίδιας υποθέσεως, κατόπιν εφέσεως του ως άνω ασφαλιστικού φορέα, δέχθηκαν, καθ΄ ολοκληρίαν, την προσφυγή και ανεγνώρισαν ότι, ο προσφυγών εδικαιούτο πλήρους ασφαλιστικής καλύψεως και για το χρονικό διάστημα διαρκείας του ως άνω προγράμματος των (11) μηνών. Στην κρίση τους αυτή, τα ως άνω δικαστήρια της ουσίας κατέληξαν στη βάση δύο παραδοχών, αφενός αυτής περί απασχολήσεως του προσφυγόντος υπό συνθήκες εξαρτημένης εργασίας (όπως, αποκλειστική καθημερινή απασχόληση, κατά τα ανωτέρω, συμπλήρωση εντύπου παρουσιολογίου, συγκεκριμένοι λόγοι και ημέρες δικαιολογημένης απουσίας) και, αφετέρου, αυτής κατά την οποία, η απασχόληση του προσφυγόντος δεν αποσκοπούσε, αληθώς, στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ενόψει και της φύσεως της κρίσιμης εκπαιδεύσεως.

b) Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προσέβαλε με αίτηση αναιρέσεως την απόφαση του διοικητικού Εφετείου, το δε επιληφθέν της εκδικάσεως αυτής Συμβούλιο της Επικρατείας, (Σ.τ.Ε.) με νομιμοποιηθέντα διάδικο, κατά τη συζήτηση της σχετικής υποθέσεως, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.Φ.Κ.Α.)(στον οποίο εντάχθηκε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δυνάμει του άρθρου 53 του ν.4387/2016), δέχθηκε, με την άνω απόφασή του, εν μέρει, την αίτηση, ω προς τον χρόνο ισχύος του ως άνω προγράμματος. Κατά τη σχετική διάταξη της υπ΄ αριθμ : 889/2018 αποφάσεως του Σ.τ.Ε., ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος, (δηλαδή, το διάστημα των 11 μηνών) ήταν χρόνος εκπαιδεύσεως προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας φύλακα σχολικών μονάδων και, κατά το διάστημα αυτό, ίσχυε ο συμφωνηθείς όρος ασφαλείας μόνο στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ήτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2458/2000 και του άρθρου 18 του ν.2458/1997, που προβλέπουν την ασφάλιση των συμμετεχόντων σε προγράμματα, όπως τα ανωτέρω, μόνο στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχήματος, αντιστοίχως.

NOTE

Με βάση σχετικές διατάξεις του ν.2639/1998, όπως ισχύει, ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναθέτει την υλοποίηση, επιδοτούμενων από αυτόν προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, τόσο σε φορείς του Δημοσίου, όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ασφαλιστική κάλυψη όσων συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά ορίζεται όχι πλήρης (που περιλαμβάνει και τον κλάδο συντάξεως κ.λ.π.), αλλά περιορισμένη, σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, που θα πρέπει να ισχύουν ως θεμελιώδεις όροι των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων, που υλοποιούν τα ανωτέρω προγράμματα και των εντασσόμενων σε αυτά ανέργων.

Περαιτέρω, ο μαθητευόμενος άνεργος, όταν παρέχει την εργασία του έναντι αμοιβής, επιδιώκοντας, παραλλήλως και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, τελεί δε, κατά την εκτέλεση της εργασίας του σε νομική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, (με το δικαίωμα αυτού να επιτηρεί και να καθοδηγεί τον εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας του), τότε, ο μαθητευόμενος μισθωτός τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, (με την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη-μισθωτού) δικαιούμενος πλήρους ασφαλίσεως, εφόσον, προέχων σκοπός στη σχέση αυτή της μαθητείας-επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, είναι η παροχή εξηρτημένης εργασίας και όχι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.