+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου εισάγονται, πλην άλλων, ρυθμίσεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται, συμπληρώνεται, συστηματοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Παραλλήλως και αναφορικώς με τα έργα ΑΠΕ, με διατάξεις του αυτού, ως άνω νόμου, επέρχονται ριζικές τροποποιήσεις στην νομοθεσία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, που συστηματοποιείται με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ιδίως ως προς την κατάταξη των έργων και των δραστηριοτήτων αυτών, τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης και Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης αυτής, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν, ως στόχο, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μέσα υλοποίησης αυτού, τη σύγχρονη τεχνολογία.

Οι ρυθμίσεις που άπτονται του θέματος, έχουν νομοθετήματα αναφοράς, προεχόντως, τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και δευτερευόντως τον ν. 4001/2011 για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Υπό τον προέχοντα πρωτογενή τους χαρακτήρα, οι αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του ν. 4685/2020, εισάγουν νέους ορισμούς, όπως αυτοί: της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η αντίστοιχη ειδικών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α’ φάση, των ειδικών έργων,  του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, των Θαλασσίων Αιολικών Πάρκων, του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Ειδικών έργων, της Μέγιστης Ισχύος  Παραγωγής Σταθμού ΑΠΕ, του τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α’  φάση.

Πέραν των ανωτέρω νεοείσακτων ορισμών, ισχύουν, κατά παραπομπή, και οι σχετικοί ορισμοί του ν. 3468/2006 (αρθρ. 2) και του ν. 4001/2011 (αρθρ. 2 παρ. 1 και 3) – Άρθρο 10.

Οι προαναφερόμενοι ορισμοί του Ν. 4685 /2020, οργανώνονται, ακολούθως:

α) Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχετικώς με αυτή, προβλέπονται τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να την ζητήσουν, ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής της σχετικής αίτησης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, ανά χρονικούς, κατ’ έτος, κύκλους, το αρμόδιο διοικητικό όργανο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι τιθέμενες, σωρευτικώς, προϋποθέσεις (όπως, το αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ τέλους, οι αρνητικές καταστάσεις του αιτούντος να μη έχει λυθεί το νομικό πρόσωπο, να μη έχει πτωχεύσει, τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση κ.λ.π., να αναφέρεται το προτεινόμενο σημείο του έργου και ο τρόπος διασύνδεσης στο Σύστημα κ.λ.π.), οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία αντιρρήσεων κατά της απορριπτικής απόφασης, καθώς και η διαδικασία αναθεωρήσεως κατά θετικής ή αρνητικής απόφασης και οι συναφείς, σύντομες, προθεσμίες, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση, ως τα ελάχιστα απαιτούμενα, τα δικαιώματα του κυρίου ή επικαρπωτή της έκτασης επί της οποίας εγκαθίσταται φωτοβολταϊκός σταθμός, η τροποποίηση της ανωτέρω άδειας, το δικαίωμα του κατόχου της να προβαίνει στην κατάτμησή της σε επί μέρους σταθμούς, που ανήκουν στον ίδιο, το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας από τον κάτοχό της (άρθρο 10).

β) Προβλέπεται ότι, η προαναφερόμενη Βεβαίωση ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, χάριν της διασφάλισης υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Ομοίως, προβλέπονται τα της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της εν λόγω άδειας και καθορίζονται οι αρνητικές προϋποθέσεις, υπό τη συνδρομή των οποίων παύει αυτοδικαίως, η ισχύς της άδειας (μη προσκόμιση περιβαλλοντικής φύσης εγγράφων, όπως ΑΕΠΟ κ.λ.π., ενώ τάσσονται και εύλογες προθεσμίες προσκόμισης των εγγράφων αυτών), η αποτύπωση της παύσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και η ανάκληση της ως άνω άδειας (αρθρ. 12).

γ) Καθορίζονται οι περιορισμοί χωροθέτησης των σταθμών ΑΠΕ, των χερσαίων αιολικών και των φωτοβολταϊκών, βάσει συγκεκριμένης αποστάσεως μεταξύ των ανεμογεννητριών, για τους πρώτους και βάσει έκτασης εδάφους (40 στρ/MW) για τους δεύτερους. Προβλέπονται ειδικές προδιαγραφές ως προς τη χωροθέτηση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, (αρθρ. 13).

δ) Προβλέπεται η διαπίστωση περιοχών με κορεσμένα δίκτυα από τη ΡΑΕ (διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) και η σχετική διαδικασία (αρθρ. 14).

ε) Αντιμετωπίζονται οι επικαλύψεις και οι συγκρούσεις από αιτήσεις, που παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και προβλέπεται η σχετική συγκριτική αξιολόγηση (αρθρ. 15).

στ) Καθορίζεται εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης προς έκδοση βεβαίωσης παραγωγού κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11 υποβολής αίτηση προς έκδοση  βεβαίωσης παραγωγού κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11, υπολογιζόμενο επί τη βάσει αξίας 60€ / MW μέγιστης ισχύος παραγωγής, με ανώτατο όριο, το ποσό των 12.000€. Το ως άνω ποσό μεταβάλλεται σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση της Βεβαίωσης, οριζόμενο στο 1 / 5 αυτού, με ανώτατο όριο το ποσό των 2.400€, ενώ προβλέπεται η προσαύξησή του σε περίπτωση αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πέραν του 10% επί της αναγραφόμενης στη Βεβαίωση παραγωγής (άρθρ. 16).

ζ) Καθορίζεται εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης, κλιμακούμενο, αντιστρόφως, από το ποσό των 1.000 € / MW για το τμήμα της ισχύος άνω των εκατό μεγαβάτ, μέχρι το ποσό των 3.000 € / MW για το τμήμα ισχύος έως και ένα μεγαβάτ και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εξόφλησή του (αρθρ. 17).

η) Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΥΘΥΑ και Ειδικών Έργων με λεπτομερή καθορισμό των ρυθμιζόμενων θεμάτων (αρθρ. 18).

Πέραν των ανωτέρω ρυθμίσεων, ο ν.4685/2020 επεκτείνεται και σε άλλα θέματα ΑΠΕ, όπως, μεταξύ άλλων, της παράτασης προθεσμιών υλοποίησης οικείων έργων (αρθρ. 122), θέσπισης μέτρων για την προώθηση της υλοποίησης σύνθετων σταθμών ΑΠΕ (αρθρ. 124)

Επίσης, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που επιφέρουν οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το τέλος του κύκλου της ζωής τους (αρθρ. 130 παρ.1).

Η ενέργεια από κάθε πηγή, ως υψηλής σπουδαιότητας αγαθό, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ένας εκ των επιδιωκόμενων στόχων των εν λόγω διατάξεων, λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, είναι και η ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην εσωτερική έννομη τάξη, βασικό νομοθέτημα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι ο ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει παράγωγο δίκαιο (οδηγίες) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και, με τις εισαγόμενες, κατά τα ανωτέρω διατάξεις του ν. 4685/2020, προωθείται ο σκοπός του και επιταχύνεται η υλοποίηση των στόχων του.

Tο περιβάλλον, επίσης ως αγαθό υψηλής σπουδαιότητας εμπίπτει στο πλαίσιο διευρυμένη προστασίας, τόσο του άρθρου 191 της ΣΛΕΕ, όσο και του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγματος και του ν. 1650/1986, που υλοποιεί τη σχετική συνταγματική επιταγή.

Οι διατάξεις του ν. 4014/2011, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις του ν. 4685/2020, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, που διασφαλίζει και επιταχύνει την υλοποίησή τους.