+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου εισάγονται, πλην άλλων, ρυθμίσεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται, συμπληρώνεται, συστηματοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

In parallel and with regard to RES projects, with provisions of the same, as above law, occur radical changes in environmental licensing legislation έργων και δραστηριοτήτων, που συστηματοποιείται με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ιδίως ως προς την κατάταξη των έργων και των δραστηριοτήτων αυτών, τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης και Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης αυτής, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν, ως στόχο, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μέσα υλοποίησης αυτού, τη σύγχρονη τεχνολογία.

The regulations related to the subject, have reference legislation, primarily, the Law 3468/2006 «Power generation from Renewable Energy Sources and High Efficiency Cogeneration of Electricity and Heat and other provisions ", as it applies and secondarily the Law 4001/2011 for the operation of energy markets Electricity and gas.

Under their predominant primary character, the provisions of Law 4685/2020 referred to in the subject, introduce new definitions, as they: her Electricity Producer Certificate from RES and SITHYA and the corresponding special projects RES and SITHYA, of the RES and SITHYA Licensing Procedure - Phase A, of the special projects, of Electronic Electricity Production Register from RES and SITHYA, of the Marine Wind Parks, of the Regulation of Certifications of Electricity Producer from RES and SITHYA and Special works, of Maximum RES Power Generation Power, του End of Natural Site Commitment Installation and the Licensing Agency RES and SITHYA - A 'phase.

In addition to the above newly introduced definitions, the relevant definitions of Law 3468/2006 (art. 2) and Law 4001/2011 (art. 2 par. 1 and 3) also apply by reference - Article 10.

The above definitions of Law 4685/2020, are organized as follows:

a) The Electricity Producer Certificateby APE and SITHYA.

In this regard, the persons entitled to request it are provided with the electronic way of submitting the relevant application through the Electronic Register, in chronological, annual, cycles, the competent administrative body, the required documents and the set, cumulatively, conditions (such as proof of one-time deposit end, the negative applications of the applicant the legal entity has not been dissolved, has not gone bankrupt, has been placed under special liquidation, etc., the proposed point of the project has been indicated and the how to connect to the System etc.), the conditions for its granting, h objection process against the rejection decision, as well as the review process against a positive or negative decision and the relevant, short, deadlines, the information contained in the certificate, as the minimum required, the rights of the owner or usufructuary of the land on which it is installed photovoltaic station, the amendment of the above license, the right of the holder to proceed with its subdivision into individual stations, which belong to him, the right to transfer the license by its holder (Article 10).

b) It is envisaged that, the above Certificate is valid for twenty five (25) years και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, χάριν της διασφάλισης υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Ομοίως, προβλέπονται τα της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της εν λόγω άδειας και καθορίζονται οι negative conditions, υπό τη συνδρομή των οποίων automatically ceases, η ισχύς της άδειας (μη προσκόμιση περιβαλλοντικής φύσης εγγράφων, όπως ΑΕΠΟ κ.λ.π., ενώ τάσσονται και εύλογες προθεσμίες προσκόμισης των εγγράφων αυτών), η αποτύπωση της παύσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και η ανάκληση της ως άνω άδειας (αρθρ. 12).

c) The restrictions on the location of RES stations, των χερσαίων αιολικών και των φωτοβολταϊκών, βάσει συγκεκριμένης αποστάσεως μεταξύ των ανεμογεννητριών, για τους πρώτους και βάσει έκτασης εδάφους (40 στρ/MW) για τους δεύτερους. Προβλέπονται ειδικές προδιαγραφές ως προς τη χωροθέτηση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, (αρθρ. 13).

δ) The finding areas with saturated networks από τη ΡΑΕ (διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) και η σχετική διαδικασία (αρθρ. 14).

ε) Overlaps and conflicts are dealt with applications, που παρουσιάζουν soil coating ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και προβλέπεται η σχετική συγκριτική αξιολόγηση (αρθρ. 15).

στ) It is determined lump sum submitting an application προς έκδοση βεβαίωσης παραγωγού κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11 υποβολής αίτηση προς έκδοση βεβαίωσης παραγωγού κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11, υπολογιζόμενο επί τη βάσει αξίας 60€ / MW μέγιστης ισχύος παραγωγής, με ανώτατο όριο, το ποσό των 12.000€. Το ως άνω ποσό μεταβάλλεται σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση της Βεβαίωσης, οριζόμενο στο 1 / 5 αυτού, με ανώτατο όριο το ποσό των 2.400€, ενώ προβλέπεται η προσαύξησή του σε περίπτωση αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πέραν του 10% επί της αναγραφόμενης στη Βεβαίωση παραγωγής (άρθρ. 16).

ζ) It is determined one-time Certificate Issuance Fee, κλιμακούμενο, αντιστρόφως, από το ποσό των 1.000 € / MW για το τμήμα της ισχύος άνω των εκατό μεγαβάτ, μέχρι το ποσό των 3.000 € / MW για το τμήμα ισχύος έως και ένα μεγαβάτ και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εξόφλησή του (αρθρ. 17).

η) Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΥΘΥΑ και Ειδικών Έργων με λεπτομερή καθορισμό των ρυθμιζόμενων θεμάτων (αρθρ. 18).

Πέραν των ανωτέρω ρυθμίσεων, ο ν.4685/2020 επεκτείνεται και σε άλλα θέματα ΑΠΕ, όπως, μεταξύ άλλων, της παράτασης προθεσμιών υλοποίησης οικείων έργων (αρθρ. 122), θέσπισης μέτρων για την προώθηση της υλοποίησης σύνθετων σταθμών ΑΠΕ (αρθρ. 124)

Επίσης, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που επιφέρουν οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το τέλος του κύκλου της ζωής τους (αρθρ. 130 παρ.1).

Η ενέργεια από κάθε πηγή, ως υψηλής σπουδαιότητας αγαθό, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ένας εκ των επιδιωκόμενων στόχων των εν λόγω διατάξεων, λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, is also the development of new and renewable energy sources. Στην εσωτερική έννομη τάξη, βασικό νομοθέτημα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι ο ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει παράγωγο δίκαιο (οδηγίες) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και, με τις εισαγόμενες, κατά τα ανωτέρω διατάξεις του ν. 4685/2020, προωθείται ο σκοπός του και επιταχύνεται η υλοποίηση των στόχων του.

Tο environment, επίσης ως αγαθό υψηλής σπουδαιότητας εμπίπτει στο πλαίσιο διευρυμένη προστασίας, τόσο του άρθρου 191 της ΣΛΕΕ, όσο και του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγματος και του ν. 1650/1986, που υλοποιεί τη σχετική συνταγματική επιταγή.

Οι διατάξεις του ν. 4014/2011, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις του ν. 4685/2020, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, που διασφαλίζει και επιταχύνει την υλοποίησή τους.