Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.

2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται. Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία. Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.

3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

5. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα: • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία • το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία. Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων. Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι: • δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο • δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα • προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση. Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί: • Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος • Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα • Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης • Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις • Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

6. Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

7. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000 Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)
Έκπτωση από Φ.Π.Α. βάσει εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη αυτού | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ΄ αριθμ: 250/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

1. Το εν θέματι νομικό ζήτημα, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Φορολογική Διοίκηση, ήχθη προς επίλυση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως του Ελλ. Δημοσίου, ως νομικό ζήτημα που δεν είχε επιλυθεί με απόφαση του ΣτΕ ή άλλου, ανωτάτου, δικαστηρίου.

Συνοπτικώς, το ιστορικό του ζητήματος αυτού, έχει ως εξής : Εταιρεία, με αντικείμενο εργασιών την ανακύκλωση μετάλλων (χαλκού, ορειχάλκου, αλουμινίου κ.α.), προμηθεύτηκε το σχετικό SCRAP βάσει νομίμως θεωρημένων τιμολογίων, με εκδότρια αυτών ατομική επιχείρηση, ασκούσα συναφή δραστηριότητα. Η αγοράστρια εταιρεία κατέβαλε το σχετικό τίμημα της αξίας που αναγραφόταν στα τιμολόγια με δίγραμμες επιταγές, κατεχώρησε στα βιβλία της τις οικείες συναλλαγές και άσκησε το δικαίωμα εκπτώσεως του Φ.Π.Α. επί των φορολογητέων εισροών (του αναγραφόμενου στα τιμολόγια χρηματικού ποσού).

Επακολούθησε έλεγχος, από το ΣΔΟΕ της, κατά τα τιμολόγια, προμηθεύτριας επιχειρήσεως και, δια της διασταυρώσεως των εξετασθέντων φορολογικών στοιχείων, προέκυψε ότι το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη συναλλαγή των τιμολογίων, δια της παραδόσεως, στην εταιρεία, των αναγραφομένων σε αυτά αγαθών, δεν ήταν της ατομικής επιχειρήσεως, που αναγραφόταν στα τιμολόγια ως εκδότρια, αλλά άλλο, άγνωστο.

Η ανακάλυψη αυτή, απετέλεσε τον λόγο εκδόσεως συμπληρωματικής φορολογικής πράξεως εις βάρος της εταιρείας, αποδέκτριας των τιμολογίων. Με την πράξη αυτή, μειώθηκαν οι φορολογητέες εισροές της εταιρείας, κατά το ποσό της αναγραφόμενης στα τιμολόγια αξίας και, κατ΄ ακολουθίαν, ο επί του ποσού αυτού αναλογών και εκπεσών Φ.Π.Α., κατέστη απαιτητός.

2. Το διοικητικό εφετείο, του οποίου την αναίρεση της αποφάσεώς του αιτήθηκε το Ελλ. Δημόσιο, δέχθηκε ως νόμιμη την έκπτωση του Φ.Π.Α., βάσει των ως άνω τιμολογίων και ακύρωσε την συμπληρωματική φορολογική πράξη. Την κρίση του αυτή στήριξε στην καλή πίστη της εταιρείας, η οποία, όπως δέχθηκε βάσει των αποδείξεων, δεν τελούσε σε γνώση της εικονικότητας των τιμολογίων ως προς το πρόσωπο του εκδότη αυτών.

Για την κρίσιμη, αυτή, παραδοχή του, το εφετείο έλαβε υπ΄ όψιν του, ως δεδομένα, τα νομοτύπως θεωρημένα τιμολόγια, το συναφές περιεχόμενο αυτών προς τις δραστηριότητες της εταιρείας και της ατομικής επιχειρήσεως, υπό την ιδιότητα των συναλλασσομένων, την καταχώρηση των οικείων συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και την αποδεδειγμένη καταβολή του τιμήματος της προμήθειας των αναγραφόμενων στα τιμολόγια αγαθών.

3. Το Ελλ. Δημόσιο ισχυρίσθηκε, με την αίτησή του ενώπιον του ΣτΕ, ότι τα επίμαχα τιμολόγια, ενόψει της αναμφισβήτητης εικονικότητάς τους ως προς το πρόσωπο του εκδότη τους (όντος διαφορετικού από αυτό του πραγματοποιήσαντος την οικεία συναλλαγή με την εταιρεία), δεν αποτελούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία, ικανά να θεμελιώσουν την, κατά τα ανωτέρω, γενόμενη έκπτωση του Φ.Π.Α. επί της αναγραφομένης σε αυτά αξίας των αγαθών (του SCRAP).

Το ΣτΕ, στηριζόμενο στην ανέλεγκτη κρίση του δ. εφετείου, αναφορικώς με το γεγονός ότι, η αποδέκτρια των τιμολογίων και των περιγραφομένων σε αυτά αγαθών, καλοπίστως αγνοούσε ότι, η εκδότρια των τιμολογίων δεν ήταν το πρόσωπο με το οποίο πραγματοποίησε τις οικείες συναλλαγές, επικύρωσε, ως νομικώς ορθή, την αναιρεσιβληθείσα απόφαση του Εφετείου. Ειδικότερα, στις παραδοχές της εφετειακής αποφάσεως οδηγεί η ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του νόμου περί Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, όπως ισχύει), των διατάξεων περί των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και, ειδικώς, περί των στοιχείων των εκδιδόμενων τιμολογίων.

Εφόσον μία συναλλαγή, όπως η σχετική με το θέμα, συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά και στοιχεία που διαπίστωσε το Δ. Εφετείο (θεωρημένα τιμολόγια, καταχώριση των οικείων συναλλαγών στα βιβλία, όπου καταγράφονται οι φορολογητέες εισροές, πιστοποίηση της πραγματοποιήσεως των συναλλαγών αυτών σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, συνάφεια του αντικειμένου των εργασιών του εκδότη των τιμολογίων με αυτό του αποδέκτη αυτών, έγκυρη απόδειξη της καταβολής του τιμήματος της προμήθειας μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή), τότε, εάν η φορολογική αρχή δεν αποδεικνύει τη γνώση του ασκούντος το δικαίωμα εκπτώσεως του Φ.Π.Α. περί του γεγονότος ότι, ο εκδότης των τιμολογίων δεν είναι το πρόσωπο με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι, κατ΄ αυτά, συναλλαγές, ασκείται νομίμως το εν λόγω δικαίωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η απόδειξη της εικονικότητας φορολογικού στοιχείου, του οποίου γίνεται επίκληση ως νομίμου για την άσκηση του δικαιώματος εκπτώσεως από Φ.Π.Α. επί φορολογητέων εισροών, αποτελεί χρέος της Φορολογικής Αρχής, κατά περιπτώσεις δυσεκπλήρωτο. Εκπληρώνεται δε, όταν, με αντικειμενικά στοιχεία βεβαιώνεται, επαρκώς, ότι, ο λήπτης του φορολογικού εικονικού στοιχείου είχε ή όφειλε να έχει γνώση του γεγονότος ότι, η συναλλαγή του με τον εκδότη του έγινε στο πλαίσιο απάτης, που διέπραξε ο εκδότης, ή άλλος επιχειρηματίας, σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας παραδόσεως αγαθών. Το εν λόγω δικαίωμα συνιστά θεμελιώδη αρχή του κοινού συστήματος Φ.Π.Α., που έχει καθιερώσει ο ενωσιακός νομοθέτης, ασκείται για το σύνολο των φόρων που επιβάλλονται με πράξεις της Φορολογικής Αρχής επί των φορολογητέων εισροών και δεν μπορεί, κατ΄ αρχήν, να περιοριστεί. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εξαρτάται από την κατοχή τιμολογίου ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου, πιστοποιούντος την πραγματοποίηση της συναλλαγής στην οποία στηρίζεται η, περί εκπτώσεως του Φ.Π.Α., υποβαλλόμενη αίτηση. Τυπικές, εξάλλου, παραλείψεις στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή παραβάσεις λογιστικού τύπου, δεν οδηγούν στην εκμηδένιση της ασκήσεως του δικαιώματος εκπτώσεως από τον Φ.Π.Α., εφόσον συντρέχουν οι ουσιαστικές, προς τούτο, προϋποθέσεις.