+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε τη λειτουργία της  η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η ταχεία και ευέλικτη διαδικασία της, σε συνδυασμό με τα εχέγγυα αξιοπιστίας της κρίσης της εγγυώνται την άμεση και ικανοποιητική εκκαθάριση εκκρεμών δικαστικών φορολογικών υποθέσεων, προς αμοιβαίο όφελος τόσο των φορολογουμένων όσο και του κράτους.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 • Σχετικές διατάξεις: άρθρο 16 του ν.4714/2020 και υπ’ αρ. 127519 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
 • Σκοπός: μηχανισμός ταχείας εξώδικης επίλυσης εκκρεμών ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ φορολογικών διαφορών[1]
 • Διάρκεια/ Έδρα:11.2020 – 31.07.2021[2], έδρα στην Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί με τριμελή τμήματα.
 • Αντικείμενο: Φορολογικές διαφορές, απορρέουσες από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί έως την 30.10.2020, αλλά και υποθέσεις που εκκρεμούν κατά την ίδια ημερομηνία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως την 30.12.2020.

Β. ΛΟΓΟΙ – ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Οι λόγοι για τους οποίους χωρεί άσκηση αίτησης για την εξώδικη επίλυση αναφέρονται περιοριστικά και συνίστανται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής:

(i) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

(ii) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

(iii) Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

(iv) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

 1. v) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.
 • Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται :
 • Οι λόγοι (i) έως (iv) να περιλαμβάνονται στα εκκρεμή κατατεθέντα δικόγραφα[3] τα οποία να είχαν ασκηθεί εμπροθέσμως
 • Να συνυποβληθούν έως την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε τμήμα, και πάντως το αργότερο έως την 31.12.2020, τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα[4], καθώς και έγγραφα πληρεξουσιότητας και νομιμοποιητικά.
 • Δύναται να ζητηθεί η υποβολή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων, που ωστόσο, επί μη προσκόμισης, δεν γεννούν ζήτημα απαραδέκτου της αίτησης.
 • Η αίτηση υποβάλλεται έως την 12.2020 ηλεκτρονικά στο www.eedff.gr  και υπογράφεται από δικηγόρο.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 • Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή, εξετάζονται οι υπό (i) –(iv)  λόγοι  με βάση τη νομολογία και την πρακτική της φορολογικής διοίκησης και η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή. Η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση στον αιτούντα με σαφή προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα μόνο ολικής (όχι μερικής) αποδοχής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.
 • Σε περίπτωση αποδοχής, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό και επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά, χωρίς τη δυνατότητα προσβολής του, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται με βάση το πρακτικό, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υπογραφή του. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται.
 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων και λοιπών προσαυξήσεων κατά 75%, είτε σε δόσεις[5],
 • Αν δεν καταβληθεί το 30% εμπροθέσμως, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.
 • Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση ενημερώνεται με επιμέλεια του αρμόδιου γραμματέα της Επιτροπής τόσο για την υποβολή της αίτησης, όσο και για την έκδοση του πρακτικού επίλυσης ή ματαίωσης[6] .
 • Για όσο διάστημα εκκρεμεί η αίτηση ενώπιον της Επιτροπής, η δίκη αναστέλλεται, με εξαίρεση την προσωρινή δικαστική προστασία[7].
 • Σε περίπτωση που εκδίδεται πρακτικό ματαίωσης, η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.
 • Σιωπηρή απόρριψη λογίζεται μόνο μετά την πάροδο της 28.05.2021, οπότε συνεχίζεται η ανασταλείσα δίκη χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

[1] στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης της διοικητικής δικαιοσύνης και επίσπευσης είσπραξης των φορολογικών υποχρεώσεων. 

[2] Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, οπότε λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής

[3]  ο λόγος (v) μπορεί να προβληθεί με την αίτηση για πρώτη φορά

[4] πράξεις της φορολογικής αρχής, τυχόν ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή, κατατεθέντα δικόγραφα και τυχόν εκδοθείσες επ’ αυτών αποφάσεις, στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου των δικογράφων, βεβαίωση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου περί εκκρεμοδικίας/μη συζήτησης της υπόθεσης

[5] οι οποίες κυμαίνονται από 2-4 ή 5-8 ή 9-12 ή 13-16 ή 17-20 ή 21-24 με ανάλογη μείωση των πρόσθετων φόρων και λοιπών προσαυξήσεων κατά 65%, 55%, 50%, 45%, 40% και 35% αντίστοιχα.

[6] σε περίπτωση που κριθεί απαράδεκτη η αίτηση ή σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής

[7] αίτηση αναστολής, αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής