+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Στο πλαίσιο δεδομένης εξουσιαστικής διατάξεως της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Σ.Ε.Ε) και δια των αρμοδίων οργάνων της Ένωσης αυτής, εκδόθηκε ο εν θέματι Κανονισμός, εφεξής ο <<Κανονισμός>>. Με τον Κανονισμό θεσπίζεται ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, που εξασφαλίζει, με την τήρηση ελαχίστων δικονομικών εγγυήσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημοσίων εγγράφων σε όλα τα κράτη Μέλη, πλην της Δανίας, που πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εφεξής : <<Ε.Ε.Τ>> , κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κανονισμού :

 • Υλοποιείται ο διακηρυγμένος με διατάξεις της ΣΕΕ, στόχος της συγκροτήσεως και αναπτύξεως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως με την αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των ‘’δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων’’ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, χωρίς να απαιτείται, προηγουμένως, η τήρηση ενδιάμεσης διαδικασίας στο κράτος μέλος της εκτελέσεως ( Άρθρο 1).
 • Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού μόνο σε υποθέσεις αστικές και εμπορικές, με σαφή οριοθέτησή τους από υποθέσεις που εμπίπτουν στο δημόσιο δίκαιο (φορολογικές, τελωνειακές κ.λ.π) και άλλες, περιοριστικώς αναφερόμενες του ιδιωτικού δικαίου, όπως οι αναγόμενες στην προσωπική κατάσταση και νομική ικανότητα φυσικών προσώπων, σε ειδικές, μεταξύ τους σχέσεις, σε πτώχευση και σε συναφείς διαδικασίες κ.λ.π (Άρθρο 2).
 • Ορίζονται οι πιστοποιούμενοι Ε.Ε.Τ κατά τα ανωτέρω, καθώς και η έννοια της μη αμφισβητούμενης αξιώσεως, ως χρηματικής, που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό. Η έννοια αυτή περιγράφεται περιοριστικώς, κατά περίπτωση και πληρούται : α) Όταν την αξίωση την έχει ρητώς αναγνωρίσει ο οφειλέτης, δια της αποδοχής της, με εξώδικη πράξη ή με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού. β) Όταν ο οφειλέτης δεν προέβαλε αντιρρήσεις στο πλαίσιο συναφούς δικαστικής διαδικασίας, κατά τους σχετικούς ορισμούς του δικονομικού δικαίου του κράτους προελεύσεως. γ) Όταν ο οφειλέτης με την απουσία του από αφορώσα την αξίωση ακροαματική διαδικασία, ακολούθως αρχικής αντιρρήσεώς του, επέδειξε συμπεριφορά, που ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της αξιώσεως ή των θεμελιούντων αυτήν πραγματικών περιστατικών , τα οποία επικαλέστηκε ο πιστωτής κατά το ουσιαστικό δίκαιο του κράτους προέλευσης. δ) Όταν ο οφειλέτης έχει αναγνωρίσει την αξίωση ρητώς σε δημόσιο έγγραφο (Άρθρο 3).
 • Καθορίζονται οι κρίσιμες, για την εφαρμογή του Κανονισμού, έννοιες : α) Της αποφάσεως, εκλαμβανόμενης υπό την ευρεία έννοια κάθε αποφάσεως που εκδίδεται από δικαστήριο (ή, κατά τα νομολογημένα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), από όργανο ανεξάρτητο, μόνιμο που ασκεί δικαιοδοτική λειτουργία) κράτους μέλους, οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της (ως π.χ διαταγής, διαταγής εκτέλεσεως κ.λ.π). β) Της αξιώσεως του Ε.Ε.Τ, ως χρηματικής και ληξιπρόθεσμης. γ) Του δημοσίου εγγράφου. δ) Του κράτους μέλους προέλευσης ( αυτό στο οποίο εκδόθηκε ο Ε.Ε.Τ , που πρόκειται να πιστοποιηθεί). ε) Του κράτους μέλους εκτέλεσης (αυτό, στο οποίο ζητείται η εκτέλεση του πιστοποιούμενου Ε.Ε.Τ) (Άρθρο 4).
 • Κατοχυρώνεται η άμεση εκτέλεση του πιστοποιούμενου Ε.Ε.Τ, με τη στέρηση της δυνατότητας προσβολής του από τον οφειλέτη (Άρθρο 5).
 • Καθορίζονται οι προϋποθέσεις πιστοποιήσεως της αποφάσεως, υπό την προεκτεθείσα έννοια άρθρου 4 του Κανονισμού, ως Ε.Ε.Τ από αρχή που ορίζεται ως αρμόδια προς τούτο από τα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό Ε.Ε.Τ εκδίδεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Άρθρο 6).
 • Προβλέπεται η πιστοποίηση και μέρους μόνο Ε.Ε.Τ, αντιστοιχούντος σε συγκεκριμένο μέρος της εκτελούμενης αξιώσεως (Άρθρο 8).
 • Προβλέπεται η διόρθωση και η ανάκληση του πιστοποιητικού Ε.Ε.Τ (όταν εμφιλοχωρεί τυπικό σφάλμα ή χορηγείται εσφαλμένως, χωρίς τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού, αντιστοίχως) και το απρόσβλητο αυτού (πιστοποιητικού) με ένδικο μέσο (Άρθρο 10).
 • Καθιερώνονται οι ελάχιστες δικονομικές εγγυήσεις, που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση του οφειλέτη για την εκ μέρους του άσκηση υπερασπιστικών του δικαιωμάτων κατά του πιστωτή και της ασκούμενης αξιώσεώς του (Άρθρο 12).
 • Καθιερώνονται ειδικοί και λεπτομερείς κανόνες της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (που άγουν στην έκδοση Ε.Ε.Τ) στον οφειλέτη ή στον αντιπρόσωπό του, καθώς και της κλητεύσεως αυτών στην συναφή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του αποφασίζοντος οργάνου, τούτο δε, ενόψει της σχετικής ανομοιογένειας του οικείου δικονομικού δικαίου των κρατών μελών και προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη και η δέουσα ενημέρωση του οφειλέτη για τις, εκ μέρους του, αναγκαίες δικονομικές ενέργειες αμφισβητήσεως της αξιώσεως (Άρθρα 13 έως 17).
 • Προβλέπεται η θεραπεία της μη συμμορφώσεως της διαδικασίας εκδόσεως της αποφάσεως και η δυνατότητα να πιστοποιείται αυτή ως Ε.Ε.Τ υπό προϋποθέσεις, όπως, όταν κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη κατά τις ως άνω διατάξεις, η απόφαση – Ε.Ε.Τ. ή, ο οφειλέτης, αποδειχθεί κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ότι παρέλαβε ο ίδιος την απόφαση, όταν ο οφειλέτης μπορούσε να προσβάλει την απόφαση και να πετύχει την πλήρη επανεξέταση της αξιώσεως, καθώς και όταν δεν προσέβαλε την απόφαση, ασκώντας τα σχετικά δικονομικά του δικαιώματα (Άρθρο 18).
 • Καθιερώνονται ελάχιστοι κανόνες επανεξετάσεως της αξιώσεως υπό τη συνδρομή εκτάκτων περιπτώσεων που περιάγουν τον οφειλέτη σε ανυπαίτια αδυναμία έγκαιρης υπερασπίσεως και εναντιώσεώς του κατά της αξιώσεως (Άρθρο 19).
 • Ορίζεται το δίκαιο του κράτους μέλους της εκτέλεσης ως το διέπον τις διαδικασίες εκτελέσεως της πιστοποιούμενης, ως Ε.Ε.Τ, αποφάσεως, δίκαιο το οποίο διέπει και τον δικαστικό συμβιβασμό και το δημόσιο έγγραφο, που πιστοποιούνται ως Ε.Ε.Τ. Ορίζεται ότι, οι εν λόγω Ε.Ε.Τ εκτελούνται υπό του ιδίους όρους που εκτελούνται οι αντίστοιχοι τίτλοι που εκδίδονται στο κράτος μέλος της εκτέλεσης και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του πιστωτή αναφορικώς με την αιτούμενη, εκ μέρους του, εκτέλεση. Οι υποχρεώσεις αυτές συνίστανται , στην υποβολή προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης : α) Αντιγράφου του προς εκτέλεση Ε.Ε.Τ, πληρούντος τους όρους διαπιστώσεως της γνησιότητάς του, β) αντιγράφου του οικείου πιστοποιητικού, υπό τους ιδίους όρους και γ) εφόσον απαιτείται εγγραφή του ως άνω πιστοποιητικού ή μετάφρασή του στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της εκτέλεσης (Άρθρο 20).
 • Προβλέπεται, εξαιρετικώς, η απόρριψη της εκτελέσεως Ε.Ε.Τ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση επί αιτήματος της αυτής ιστορικής και νομικής βάσεως μεταξύ των ιδίων διαδίκων ή απόφαση στο κράτος μέλος της εκτέλεσης ή όταν το σχετικό ασυμβίβαστο δεν προβλήθηκε, ούτε μπορούσε να προβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο κράτος μέλος της προέλευσης (Άρθρο 21).
 • Προβλέπεται η αναστολή ή ο περιορισμός της εκτέλεσης κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, υπό τη μορφή του περιορισμού της εκτέλεσης σε πρόσφορο συντηρητικό μέτρο ή της αναστολής της είτε με την παροχή εγγυήσεως είτε σε έκτακτες περιστάσεις (Άρθρο 23).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Ο Κανονισμός, ως πράξη θεσμικών οργάνων της Σ.Ε.Ε είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα αναγραφόμενα σε αυτόν κράτη μέλη και έχει σε αυτά άμεση ισχύ. Αναφορικώς με το κύρος και την ερμηνεία διατάξεων του Κανονισμού, αποφαίνεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε), κατόπιν παραπομπής του σχετικού ζητήματος από δικαστήριο κράτους μέλους ενώπιον του οποίου ανακύπτει το ζήτημα αυτό (Άρθρο 267 περιπτ.β. της Σ.Λ.ΕΕ.ΔΕΕ-14/01/2016).
 2. Ο θεσπιζόμενος με τον εν θέματι Κανονισμό Ε.Ε.Τ επέχει θέση <<ευρωπαϊκού δικαστικού διαβατηρίου>> (ΔΕΕ 8-9/2016-Υποθ. 484/2015) βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των δικαστικών αποφάσεων, που συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία αυθεντικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και η οποία (αρχή) θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.