Πολιτική Απορρήτου

[learn_more caption="1. Εισαγωγή"] Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.[/learn_more] [learn_more caption="2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"] Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία.
Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.[/learn_more]

[learn_more caption="3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.[/learn_more]
[learn_more caption="4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.[/learn_more]
[learn_more caption="5. Δικαιώματα των Υποκειμένων"]Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
• το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
• το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:
• δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
• δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:
• Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
• Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
• Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
• Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις
• Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.[/learn_more]

[learn_more caption="6. Τροποποιήσεις"]Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.[/learn_more] [learn_more caption="7. Επικοινωνία"]Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)[/learn_more]
Ν. 4469/2017: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Με τον Ν. 4469/2017 εισήχθη για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη µία εχέμυθη, οργανωμένη, διαρθρωμένη σε διακριτά στάδια, εξωδικαστική διαδικασία για την συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, τις τράπεζες, το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ), τους προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες. Ο νόμος οριοθετεί την διαδικασία ρύθμισης των οφειλών από το στάδιο της υποβολής της αίτησης έως και την ενδεχόμενη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η ισχύς του Νόμου έχει προσωρινό χαρακτήρα με ημερομηνία λήξης την 31.12.2018.

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ο οφειλέτης αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαρθρωμένης διαπραγμάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών του, με σαφείς προθεσμίες σε ευδιάκριτα στάδια.

Εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου τόσο βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών όσο και αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας. Εντάσσονται επίσης και όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναβιώνουν (προ της διανομής των περιουσιακών τους στοιχείων) ή όσοι διέκοψαν τη λειτουργία τους και την επανεκκινούν. Προϋποθέσεις αποτελούν 1. Να υπάρχει οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, 2. Οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 01.07.2016, 3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, 4. Μη πληρωμή επιταγών ή έκδοση διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, 5. Μια τουλάχιστον θετική θέση σε μια από τις τελευταίες 3 χρήσεις ή μια λειτουργική κερδοφορία κατά τα τελευταία 3 έτη, 5. Οι οφειλές να υπερβαίνουν τις 20.000,00 €.

Πρόβλεψη ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες κ.α.), οι οποίοι τάσσονται εκτός του γενικού πεδίου εφαρμογής αυτού του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ακόμα και αν οφείλουν λιγότερα από 20.000,00 € αλλά όχι περισσότερα από 50.000, 00 €, προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με ρυθμίσεις που θα απομειώνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά και τη βασική οφειλή με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Για τη ρύθμιση των οφειλών τους θα καταθέτουν αίτηση στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία οφείλουν και θα λαμβάνουν πρόταση των Εφοριών και των Ταμείων. Οι προϋποθέσεις είναι 1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία, 2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της προς ρύθμιση οφειλής,

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα. Ο νόμος απαιτεί υποβολή καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ρευστοποίησής τους. Η επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να συνυποβάλει με την αίτηση υπαγωγής, πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη. Παράλληλα, να κάνει δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση κάθε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε την τελευταία πενταετία, καθώς και να υποβάλει στοιχεία για την καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή κάθε άλλη συναλλαγή που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Απαιτείται, επίσης, να υποβάλει στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία μεταγενέστερη της 01.01.2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 01.01.2012. Και, τέλος, κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στη συνέχεια ορίζεται συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και απαρτίζεται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.

Ο συντονιστής ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας των πιστωτών (εφόσον έχουν ανταποκριθεί πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των οφειλών) και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συντάσει πρακτικό αποτυχίας, το οποίοι κοινοποιεί στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και τους πιστωτές. Με την σύνταξη του πρακτικού αίρεται αυτοδίκαια η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ενώ ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης απαρτίας ο συντονιστής κοινοποιεί το περιεχόμενο της αίτησης και τα δικαιολογητικά στους πιστωτές, ενημερώνει τον οφειλέτη και διορίζεται πραγματογνώμονας, ο οποίος εντός 30 ημερών από τον διορισμό του υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και εφόσον του έχει ανατεθεί σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγκριθεί από τον οφειλέτη.

Μετά την πλήρη αίτηση της η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών, τις οποίες καταχωρούν στο σύστημα και κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση συγκεντρώνει ποσοστό 60% των συμμετεχόντων (στο οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των εξοπλισμένων με ειδικό προνόμιο πιστωτών) η διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο συντονιστής αποστέλλει αντίγραφο της σύμβασης σε όλους τους συμμετέχοντες καλώντας τους να την υπογράψουν. Οι συμμετέχοντες που καταψήφισαν την πρόταση έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφων ενστάσεων προς τον συντονιστή.

Η αίτηση, η υποβολή των δικαιολογητικών αλλά και η διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες πιστωτές και το Δημόσιο γίνεται ηλεκτρονικά. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που θα δέχεται τις αιτήσεις των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων γίνεται μέσω του ιστοτόπου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στη διεύθυνση www.keyd.gov.gr.

Εν συνεχεία ακολουθούνται σαφή χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται για 70 ημέρες, ενώ είναι δυνατή η παράταση για 4 μήνες με δικαστική απόφαση και εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης επικύρωσης αλλά και κατόπιν της έκδοσης της, η αιτούμενη επιχείρηση προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα όλων των πιστωτών που συμβάλλονται, εξαιρουμένων των πιστωτών που ατομικά έχουν απαιτήσεις κάτω του 1,5%. Οι μικροί πιστωτές (μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι), που έχουν υπόλοιπα μικρότερα του 1,5% του συνόλου των πιστώσεων της αιτούμενης εξαιρούνται, επειδή αυτοί είναι απόλυτα εξαρτώμενοι από τα ποσά που τους οφείλονται από την επιχείρηση που επιχειρεί να εξυγιανθεί. Οι απαιτήσεις τους δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, από τυχόν απομειώσεις απαιτήσεων που θα συμφωνηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μικροί πιστωτές εξακολουθούν να διεκδικούν το σύνολο των απαιτήσεων τους.

Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιαρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη. Η ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρισκόταν στην περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Η πλειοψηφία των συμφωνούντων να συμμετάσχουν σε ρύθμιση πιστωτών, βάσει της αναλογίας της απαίτησης τους δεσμεύει τους υπόλοιπους πιστωτές που δεν συμμετέχουν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συνεννόησης. Το πλάνο αποπληρωμής και των πιστωτών που δεν συμμετείχαν, αλλά και των διαφωνούντων που συμμετείχαν και ανήκουν στη μειοψηφία, εντάσσεται κανονικά στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και μπορεί να τους δεσμεύσει τους μεν μόνο με δικαστική επικύρωση αυτής και τους δε με την εξωδικαστική σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Διαφορές Ν. 4469/2017 με άρθρο 99

Η μόνη αντίστοιχη διαδικασία μέχρι την εφαρμογή του νόμου ήταν δικαστική, και ειδικότερα αυτή που προβλεπόταν με την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 99 ΠτΚ. Μεταξύ των δυο διατάξεων, πέραν της προφανούς διαφοράς μεταξύ του εξωδικαστικού και δικαστικού χαρακτήρα αυτών, παρατηρούνται οι εξής διαφορές:

  • Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός περιλαμβάνει εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια ένταξης ενώ το άρθρο 99 απαιτεί απλά αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία χωρίς να έχει προχωρήσει ο οφειλέτης σε παύση πληρωμών.
  • Ως προς τα δικαιολογητικά τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάψει ο αιτών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό υπερβαίνουν τα 20 και αναφέρονται ανωτέρω. Ο νόμος απαιτεί δηλαδή από τον αιτούντα, εθελοντικά, να «ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του» έναντι των πιστωτών του και οριοθετεί σαφώς τον συνεργάσιμο από τον μη συνεργάσιμο οφειλέτη. Αντίθετα, στην περίπτωση του άρθρου 99 συνυποβάλλονται, μαζί με την αίτηση, έγγραφα από τα οποία προκύπτει η γενική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, μελέτη βιωσιμότητας, όπου θα περιγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, οικονομικά στοιχεία, περιουσιακή κατάσταση, δραστηριότητα, κύκλος εργασιών και εμπορική κατάσταση καθώς και η απασχόληση εργαζομένων και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης.
  • Ως προς την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, με τις διατάξεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για 70 ημέρες, ενώ είναι δυνατή η παράταση για 4 μήνες με δικαστική απόφαση και εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών. Αντίθετα στο άρθρο 99 η αναστολή ισχύει από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης για την επικύρωση της, με προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 4 μηνών ενώ στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αναστολής με δικαστική απόφαση και χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Περαιτέρω, και ως προς τον περιορισμό της οφειλής, ο Ν. 4469/2017 προβλέπει ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να έρθουν σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν αν λάμβανε χώρα ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, στην περίπτωση που η περιουσία του αιτούντος υπερβαίνει τις οφειλές ή είναι ίση με αυτές δεν γίνεται κανένας περιορισμός της οφειλής. Αντίθετα, το άρθρο 99 δίνει μεγαλύτερη ελευθερία σχετικά με τον περιορισμό των οφειλών, όπως αποδεικνύεται από την δικαστηριακή πρακτική.
  • Εφόσον επιτευχθεί η ρύθμιση, στον εξωδικαστικό επιτρέπονται ρητά ρυθμίσεις μέχρι 120 δόσεις και διαγραφές οφειλών των επιχειρήσεων προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ), τράπεζες και μεγάλους προμηθευτές. Εξαίρεση αποτελεί η κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Από τα χρόνια εφαρμογής του άρθρου 99 έχουν προκύψει, βάσει νομικών πηγών, ρυθμίσεις προς τις τράπεζες με διάρκεια αποπληρωμής 8-12 ετών. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ σε έως 180 δόσεις και προς τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου σε έως 90 δόσεις.
  • Τέλος σε περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν δίνεται δεύτερη ευκαιρία, η οποία εκ των πραγμάτων και δεδομένης της βραχείας προθεσμίας δεν θα ήταν δυνατό και να πραγματοποιηθεί. Απεναντίας, βάσει του άρθρου 99 ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης ή να υποβάλει εκ νέου αίτηση.