+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα., που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και την Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ταυτόχρονα με τον Ν. 4679/2020, επιδιώχθηκε η προσέγγιση της ρύθμισης για το εθνικό σήμα στο σύστημα του σήματος της Ε.Ε. με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις και η φραστική διατύπωση του Ν. 4679/2020 να είναι παρόμοιες με αυτές του Κανονισμού 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον Ν. 4679/2020, η προστασία του εθνικού σήματος ρυθμίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο με το Ευρωπαϊκό σήμα, με το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε παρά τη συνύπαρξη τους, διαφορετικές ρυθμίσεις και δικαστικές αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, η σύγκλιση των ρυθμίσεων ανάμεσα στην εθνική και ενωσιακή έννομη τάξη, επιτρέπει πλέον χώρα μας να υιοθετήσει το σύστημα προστασίας του σήματος της ΕΕ που θεωρείται το πιο σύγχρονο παγκοσμίως, έχοντας σταθμίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελευθερία του ανταγωνισμού προς τα αποκλειστικά δικαιώματα που εξασφαλίζει το δικαίωμα στο σήμα.

Πρακτικά, ο Ν. 4679/2020, φέρνει τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

Ι. Η χρήση του σήματος για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που έχει κατοχυρωθεί, αποτελεί προϋπόθεση πλέον για τη συνέχιση της προστασίας του.

Δικαιούχοι προγενέστερων σημάτων που δεν κάνουν συνεχή χρήση αυτών μετά την πάροδο των πρώτων πέντε (5) από την ημερομηνία αρχικής κατοχύρωσής τους («περίοδος χάριτος»), μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με αίτηση διαγραφής ή απόδειξης χρήσης του σήματός τους από νέο αιτούντα. Η αίτηση διαγραφής μπορεί να προβληθεί είτε με τη μορφή ένστασης κατά την εξέταση ανακοπής, είτε με ανταγωγή κατά τη συζήτηση αγωγής προσβολής του σήματος είτε αυτοτελώς με υποβολή αίτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

Η απόδειξη της χρήσης από τον δικαιούχο σήματος πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία έχει κατοχυρωθεί, άλλως η προστασία του σήματός του θα περιοριστεί σε αυτά που πράγματι χρησιμοποιεί.

ΙΙ. Εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις διαφορές που αφορούν εμπορικά σήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν. 4512/2018, οι διαφορές που απορρέουν από τα εμπορικά σήματα υπάγονται σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Ο Ν. 4679/2020, προβλέπει ειδική ρύθμιση για τη διαμεσολάβηση σε διαφορές εμπορικών σημάτων, ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, που αναμένεται αν αξιοποιηθεί, να περιορίσει τον αριθμό των διαφορών που θα καταλήξουν στα Ελληνικά δικαστήρια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται στους διαδίκους ένας εναλλακτικός τρόπος διευθέτησης της διαφοράς, με χαμηλότερα κόστη και σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

ΙΙΙ. Δυνατότητα για κατοχύρωση νέων «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων

Το εθνικό σήμα μπορεί πλέον να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους.

IV. Η εξέταση του παραδεκτού μιας αίτησης κατοχύρωσης σήματος περιορίζεται πλέον στους απόλυτους λόγους

Με τον Ν. 4679/2020, περιορίζεται η εξέταση των λόγων απαραδέκτου από τον Εξεταστή στους απόλυτους λόγους

V. Δυνατότητα περιορισμού αίτησης κατοχύρωσης

Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος ενός σήματος μπορεί να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεση ή να διαιρέσει τη δήλωση ή την καταχώριση σήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοχή της σε περίπτωση που εγείρονται ζητήματα απόρριψης της λόγω απόλυτων ή σχετικών λόγων απαραδέκτου.

VI. Τέλη & Παράβολα

Ο Ν. 4679/2020 περιορίζει τις κατηγορίες ενεργειών για τις οποίες απαιτείται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και πριμοδοτεί την ηλεκτρονική κατάθεση με φθηνότερο αρχικό παράβολο. Έτσι το παράβολο για ηλεκτρονική κατάθεση ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ για μια κλάση και για την ηλεκτρονική ανανέωση στα 90 ευρώ για μια κλάση. Αλλαγές στην επωνυμία ή διεύθυνση του δικαιούχου δεν υπάγονται πλέον στην υποχρέωση πληρωμής παραβόλου.

VII. Νέα διαδικασία εξέτασης δηλώσεων κατάθεσης σήματος

Εκτός από την κατάργηση της ex officio εξέτασης των σχετικών λόγων απαραδέκτου μιας δήλωσης, ο Ν. 4679/2020 εισάγει μια σειρά διαφοροποιήσεων στην διαδικασία εξέτασης:

– Οι δηλώσεις κατάθεσης σήματος ελέγχονται αρχικά ως προς την πληρότητά τους, την αναπαράσταση του σήματος την περιγραφή των κλάσεων, την καταβολή του ανάλογου τέλους κλπ. από τον Ελεγκτή.

– Στη συνέχεια γίνεται έρευνα για προγενέστερα σήματα από τον Ερευνητή, ο οποίος ενημερώνει, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους δικαιούχους προγενέστερων σημάτων, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν, αν το επιθυμούν, ανακοπή.

– Παράλληλα, ο Εξεταστής ελέγχει αν συντρέχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και εφόσον δεν υπάρχουν κάνει δεκτή τη δήλωση (εντός 50 ημερών από την κατάθεση) και η απόφασή του δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι τυχόν τρίτοι που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές

– Η προθεσμία άσκησης ανακοπής είναι 3 μήνες από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του εξεταστή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

– Αν δεν ασκηθούν ανακοπές ή αυτές απορριφθούν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή απορριφθούν με απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί τελεσίδικη, τότε το σήμα καταχωρείται στο μητρώο σημάτων με πράξη του Καταχωρητή που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών.