+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εξεταζόμενη περίπτωση δεν καταλαμβάνεται από την ειδική ρύθμιση του ν.4354/2015 που αφορά πώληση απαιτήσεων α) πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τραπεζών από δάνεια και πιστώσεις και β) εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Περαιτέρω ο σκοπός που επιδιώκεται δεν αφορά στην αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της τιτλοποίησης απαιτήσεων (ν.3156/2003) ή την εκχώρηση απαιτήσεων σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) του ν.1905/1990[1] που θα πρέπει να είναι τράπεζα ή ανώνυμη εταιρία αποκλειστικού σκοπού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις δεν είναι επισφαλείς (αν και δεν αποκλείεται ανώμαλη εξέλιξη) και η εταιρία επιδιώκει απλώς την άμεση λήψη χρηματοδότησης με εξασφάλιση τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της, ο δε εγγενής σε κάθε απαίτηση κίνδυνος μη είσπραξης συνυπολογίζεται για την αποτίμηση του σχετικού χαρτοφυλακίου (σε συνδυασμό και με τις εξασφαλίσεις) που συναρτάται με το ύψος της χρηματοδότησης ή/και την αμοιβή του πράκτορα.

Επομένως στην υπό συζήτηση περίπτωση, που αποβλέπει στην απαλλαγή της εταιρίας από χρέη η ικανοποίηση των οποίων δεν αναμένεται να ευοδωθεί, θα πρόκειται για την κοινή εκχώρηση του αστικού δικαίου (361 σε συνδυασμό με 455 επ. ΑΚ) από την εταιρία σε τρίτη (όχι factoring) επιχείρηση, χωρίς να ρυθμίζεται ειδικά στον νόμο, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η συναλλαγή καλύπτεται από τον εταιρικό σκοπό της  εκδοχέως. Επίσης θα πρέπει να καταβληθεί το τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί.

Η συναλλαγή αυτή αντιμετωπίζεται ρητά από την ΠΟΛ 1094/30-6-2016, η οποία εξετάζει το ερώτημα κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις η ζημία που προκύπτει από την κοινή εκχώρηση απαιτήσεων  εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Ήδη με την ΠΟΛ 1113/ 2-6-2015 είχε διευκρινιστεί εξ απόψεως εκπτώσεως της ζημίας το καθεστώς της εκχώρησης απαιτήσεων σε εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) του ν.1905/1990 ή σε αλλοδαπή εταιρεία factoring η οποία λειτουργεί νόμιμα στην αλλοδαπή.

Η ΠΟΛ 1094/2016 αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο και την κοινή εκχώρηση αναγνωρίζοντας την έκπτωση της σχετικής ζημίας, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 50 του ίδιου νόμου περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και στην περ. ιγ’ του άρθρου 23  σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4172/2013 εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

[1] ο οποίος στο άρθρο 1, παρ.1 αναφέρει ότι ορίζεται ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, η σύμβαση με την οποία ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών αναθέτει στον πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μιας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή, ιδίως από συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεση έργων. Περιεχόμενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως η εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείρισή τους, η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.