Πολιτική Απορρήτου

[learn_more caption="1. Εισαγωγή"] Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.[/learn_more] [learn_more caption="2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"] Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία.
Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.[/learn_more]

[learn_more caption="3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.[/learn_more]
[learn_more caption="4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.[/learn_more]
[learn_more caption="5. Δικαιώματα των Υποκειμένων"]Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
• το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
• το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:
• δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
• δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:
• Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
• Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
• Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
• Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις
• Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.[/learn_more]

[learn_more caption="6. Τροποποιήσεις"]Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.[/learn_more] [learn_more caption="7. Επικοινωνία"]Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)[/learn_more]
Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των δασών και των δασικών εκτάσεων που μεταβιβάζονται με πώληση, κληρονομική διαδοχή, γονική μέριμνα κλπ. | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : Yπ’ αριθμ. 215/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1.Με την ως άνω γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αρμοδίως αποδεκτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επέλυσε το εν θέματι ζήτημα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τόσο για τη φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογουμένους. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνιστούν, κατά νόμο, εθνικό κεφάλαιο και τελούν υπό ειδικό προστατευτικό καθεστώς συνταγματικής περιωπής. Υπό τα δεδομένα αυτά, υπαγορεύεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας αυτών κατά τρόπο συμβατό προς τη φύση και τον, κατά το Σύνταγμα (άρθρα 24, 117) και τον νόμο (ν.9981979), προορισμό τους, ευλόγως αποκλίνοντα από τον τρόπο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας άλλης φύσεως και προορισμού ακινήτων (αστικών, αγροτικών κλπ).

2.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έλαβε υπ’ όψιν του, προς έκδοση της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως, τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.4280/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων του Συντάγματος, του άρθρου 41 του ν.1249/1982 και των, κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων περί του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των μεταβιβαζομένων, εκ πάσης νόμιμης αιτίας, και του άρθρου 10 του ν.2961/2001 «Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών κλπ», όπως ισχύει. Οι κρίσιμες διατάξεις του άρθρου 6 του ν.998/1979, όπως ισχύουν από την, κατά τα ανωτέρω, αντικατάστασή τους κρίθηκε, ότι συνιστούν ειδικές και αποκλειστικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των δασών, των δασικών εκτάσεων, καθώς και των χαρτολιβαδικών εκτάσεων, κατά την έννοια της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.998/1979, όπως ισχύει (των εκτάσεων αυτών, που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα) και των βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων, κατά την έννοια της περιπτώσεως (β) των ιδίων ως άνω, παραγράφου, άρθρου και νόμου (των εκτάσεων αυτών, που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών). Οι διατάξεις του ως άνω άρθρου 6 ορίζουν τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η αξία δάσους, δασικής έκτασης ή εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία, ο προσδιορισμός αυτός ενεργείται με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν, προκειμένου περί δάσους ή δασικής έκτασης της, κατά νόμο, αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους. Για τον εν λόγω προσδιορισμό δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία εμφανίζοντας το δάσος ή τη δασική έκσταση ή τις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, ως έχοντα οικοπεδική αξία.» Με βάση τα νέα, πλέον, κριτήρια του άρθρου αυτού της δασικής νομοθεσίας συγκροτείται το ειδικό πλαίσιο της προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των προαναφερομένων περιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται, όχι μόνο η παραγωγική απόδοση αυτών σε δασικά προϊόντα, αλλά και άλλα ιδιοσυστατικά στοιχεία και λειτουργικές ιδιότητες των εν λόγω εκτάσεων, ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν, ως μειωτικός συντελεστής, η αδυναμία χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη αποδοτική εκμετάλλευση, ξένη προς τον θεσμοθετημένο προορισμό τους. Αντιθέτως, όταν πρόκειται να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία άλλων εδαφικών εκτάσεων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, τότε αυτή γίνεται, κατά περίπτωση, με τις οικείες διατάξεις του ν.1249/1982 (σύστημα προσδιορισμού της αξίας αυτής με αντικειμενικό τρόπο) και του ν.2961/2001 (περί προσδιορισμού φόρου κληρονομιών, δωρεών κ.λ.π.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.Η ως άνω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο, προς τούτο, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος και εξέδωσε, για την υποχρεωτική και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, την υπ’ αριθμ. 1018/5-2-2018 ΠΟΛ.

2.Προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.998/1979, όπως ισχύει, αποτελεί ο χαρακτήρας των εκτάσεων αυτών (του δάσους κ.λ.π), όπως προσδιορίζεται στη δασική νομοθεσία και αποδίδεται από τα όργανα της δασικής υπηρεσίας, μέχρις ότου καταρτιστεί το εθνικό δασολόγιο. Έκταση, αντιθέτως, η οποία δεν κέκτηται τον χαρακτήρα αυτόν ή τον έχει απολέσει ή αποβάλει νομίμως (ανέκαθεν καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις, τεχνητές δασικές φυτείες, δασικές εκτάσεις ενταχθείσες σε συγκεκριμένα σχέδια πόλης, ως πολεοδομούμενες, δασικές εκτάσεις που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους πριν από τις 11.6.1975 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Συντάγματος) λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα βάσει διοικητικής πράξεως, καλυπτομένης από το τεκμήριο της νομιμότητας), προσδιορίζεται, κατά τη φορολογητέα αξία της σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού των ως άνω νόμων: 1249/1982 και 2961/2001.

3.Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως ισχύει, επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος στις εξωχώριες εταιρείες (offshore, ως έχει επικρατήσει διεθνώς ο σχετικός όρος, που καλύπτει, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, που δεν ασκούν δραστηριότητα στη χώρα στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική τους έδρα και των οποίων οι μετοχές ή οι παραστατικοί τίτλοι ιδιοκτησίας είναι, κατά κανόνα, ανώνυμοι), καθώς και στα παρένθετα αυτών πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του ιδίου νόμου, επί της αξίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός, που κρίθηκε συμβατός προς τις περί προστασίας της ιδιοκτησίας, διατάξεις του Συντάγματος και του ενωσιακού δικαίου, υπολογίζεται, προκειμένου περί δασών και δασικών εκτάσεων, περί των οποίων η ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όχι βάσει των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 6 του ν 998/1979, όπως ισχύει, αλλά βάσει των ειδικοτέρων αυτών, των άρθρων 15, 16 και 17 του ν.3091/2002, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις παραδοχές της υπ’ αριθμ. 2810/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενόψει του προεξάρχοντος αυτών (διατάξεων) σκοπού, δηλαδή της δημιουργίας αντικινήτρων και της πατάξεως της φοροαποφυγής, που παρατηρείται περί την απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τις εξωχώριες εταιρείες και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα.-