+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Νόμος 4179/2013 (ΦΕΚ 175/8-08-2013)

– σε συνδυασμό με την με αριθμό 27715/9-12-2013 κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση-

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 4179/6-8-2013 «Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα», όπως αυτός συμπληρώθηκε με την με αριθμό 27715/9-12-2013 κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι το σύνολο των επαύλεων ή κατοικιών που θα εκμισθώνονται ευκαιριακά από ιδιώτες, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα εφοδιάζονται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και θα υπόκεινται σε ελέγχους.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκει μια περισσότερο θεσμική παρά αμιγώς «φοροεισπρακτική» λύση, προσπαθώντας να κινητροδοτήσει τους παράνομα επιχειρούντες να νομιμοποιήσουν τη δραστηριότητά τους αλλά ταυτόχρονα επισείοντας και σοβαρά πρόστιμα (ανάλογα των κερδών) για τη συγκεκριμένη τυχόν παράνομη δραστηριότητα.

 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

– Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του άρθρου 2 παρ. 1Β του Ν. 2160/1993, και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)

Ορίζονται μονοκατοικίες επιφάνειας τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος

  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονόχωρες ή δίχωρες κατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ. ή 60 τ.μ. αντίστοιχα, οι οποίες ανά οικόπεδο/ γήπεδο δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10*.

– Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων ή κατοικιών, ο αιτών υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και ηλεκτρονικά κατ’ άρθρο 8 του Νόμου, τα απαριθμούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 46, παρ. 2 α- ζ του ν.4179/2013, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης). Εφόσον δε, τα καταλύματα, διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, κατατίθενται επιπλέον δικαιολογητικά (άρθρο 5, παρ.3 της ως άνω υπουργικής απόφασης).

– Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης ή κατοικίας, εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. (Π.Υ.Τ.), χωρίς προέγκριση και άνευ αυτοψίας, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των άνω δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, με ειδική μνεία στην περίπτωση ύπαρξης κολυμβητικής δεξαμενής, Το σήμα αυτό είναι αόριστης διάρκειας και αντικαθίστανται μόνο τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται.

3.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

– Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που φέρει τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης ή κατοικίας, δύναται να τα εκμισθώνει ενιαία και όχι τμηματικά σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικά ανά έτος, απαγορευόμενης της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του ίδιου έτους.

– Για την εκμίσθωση επαύλεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης, το οποίο θεωρείται από την οικία Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από τη σύναψή του και πάντως έως και την ημέρα της έναρξης της μισθώσεως. Το εισόδημα από την με αυτόν τον τρόπο εκμίσθωση της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος εκ μισθωμάτων.

4.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

– Σε ιδιοκτήτη έπαυλης, που την εκμισθώνει χωρίς το προβλεπόμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και κατά παράβαση των όσων ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Νόμου 4179/2013, πέραν των προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων και των αντίστοιχων που προβλέπονται από την τουριστική νομοθεσία βάσει του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

– Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε οποιονδήποτε εκμισθώνει οποιουδήποτε είδους κατοικία ως τουριστικό κατάλυμα. Προ της επιβολής του προστίμου καλείται, επί αποδείξει, ο διαπράττων την παράβαση να δώσει σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά της απόφασης αυτής με την οποία επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν χωρεί ενδικοφανής προσφυγή της παρ. 6 του άρθρου 4 του Νόμου. 3270/2004 (Α’ 187).

– Τέλος, σε όλες τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές καταχωρήσεις των εν λόγω τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή και σε διαδικτυακούς τόπους αναζήτησης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου αυτών (ΜΗΤΕ), τον οποίο λαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ, με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω διάταξης θα επιβάλλεται τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους κατόχους των μέσων διαφήμισης, πρόστιμο 1.000 ευρώ.

 

* Στην με αριθμό 27715/2013 υπουργική απόφαση, εξειδικεύονται και οι προδιαγραφές του οικοπέδου/γηπέδου εντός του οποίου βρίσκονται τα εκάστοτε καταλύματα.