+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο.

___

Ι. Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ισορροπία και η οικονομία ανακάμπτει με ενισχυμένους ρυθμούς, όταν ανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών.  Στην κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεγάλες και με ποιοτικά χαρακτηριστικά επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμισμό, καθόσον προωθούν, ταυτόχρονα, τις τρεις διαστάσεις της αναπτύξεως (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική).  Οι επενδύσεις αυτές, υπό τα ποσοτικά τους μεγέθη και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, ρυθμίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4608/2019, όπως «ανακαινίσθηκε» με πνεύμα καινοτομίας μεταγενεστέρως, με τους νόμους 4635/2019 και 4712/2020.

Οι, εν γένει, ρυθμίσεις των νόμων αυτών κινούνται, συγχρόνως, σε δύο (2) άξονες.  Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο που συγκροτούν καθίσταται πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους επενδυτές. Δεύτερον, κατοχυρώνεται μια ασφαλής, διαφανής και, εν ταυτώ, ταχεία διαδικασία για τους επενδυτές, ενώ θωρακίζεται και το δημόσιο συμφέρον.

ΙΙ. Ειδικότερον:

  1. Θεσπίζεται, πρωτογενώς, η έννοια των Στρατηγικών Επενδύσεων, νοουμένων αυτών, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχολήσεως, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (όπως, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων) ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Γίνεται διάκριση των Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.) σε πέντε (5) κατηγορίες:

α) Σ.Ε. 1, βάσει προϋπολογισμού 100.000.000€ ή 75 νέων ετησίων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 40.000.000€,

β) Σ.Ε. 2, βάσει 50 τουλάχιστον νέων Ε.Μ.Ε. και προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000.000€,

γ) Εμβληματικές Επενδύσεις, με δύο υποδιακρίσεις, τις επενδύσεις που υλοποιούν διακεκριμένες και διεθνούς φήμης νομικές οντότητες, που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στον κλάδο τους παγκοσμίως, ή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή αυτές που προωθούν την πράσινη οικονομία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και τις επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού, βάσει 800 τουλάχιστον νέων Ε.ΜΕ., κατά τρόπο βιώσιμο, με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000.000€,

δ) Σ.Ε. ταχείας αδειοδοτήσεως, βάσει 30 τουλάχιστον νέων Ε.Μ.Ε., με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000.000€ και

ε) Αυτοδίκαια εντασσόμενες Σ.Ε.» (άρθρο 10).

  1. Παρέχονται ευνοϊκά κίνητρα χωροθετήσεως, όπως να καταρτίζονται ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Σ.Ε. και αξιοποιούνται, προς τούτο, οι σχετικές διατάξεις του ν. 3986/2011, που ρυθμίζουν ζητήματα πολεοδομικής ωριμάνσεως και επενδυτικής ταυτότητας δημοσίων ακινήτων, να ορίζεται ανώτατος συντελεστής δόμησης για Σ.Ε. στον τομέα της Βιομηχανίας , να επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των Σ.Ε. και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων (άρθρ. 11).
  2. Παρέχονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα, που επιλέγονται από τους επενδυτές διαζευκτικώς, όπως: α) φορολογική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, του ποσού αυτής (της απαλλαγής) συνιστώντος ισοπόσου αποθεματικού, β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων, με προσαύξηση των συντελεστών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) κατά ποσοστό 100% και, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, έκπτωση από τα ακαθάριστα έξοδα, με προσαυξημένο συντελεστή, των αποσβέσεων των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού και γ) επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων, που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο Σ.Ε., με προσαύξηση του, κατά τον Κ.Φ.Ε., συντελεστή κατά ποσοστό 100%. (άρθρο 12)
  3. Προβλέπεται κίνητρο ταχείας αδειοδοτήσεως για όλες τις επί μέρους διοικητικές άδειες, που αφορούν την έκδοση των ιδίων, την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των χωροταξικών αδειών, με οριζόμενη προθεσμία τις 45 ημέρες. Καθιερώνεται, προς τον σκοπό αυτόν, η σχετική διαδικασία και, στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμοδιότητα για την έκδοση κάθε άδειας, μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των καθηκόντων των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκδόσεως των ως άνω αδειών, προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος των αμελούντων δημοσίων υπαλλήλων (άρθρ. 13).
  4. Παρέχονται κίνητρα ενισχύσεως δαπανών των Σ.Ε., υπό τη μορφή επιχορηγήσεως (παροχής) χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των δαπανών, όπως ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, μέχρι του ποσού των 5.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο, ενίσχυση για έργα έρευνας και ανάπτυξης, για έργα που αφορούν κυρίως τη βιομηχανική έρευνα έως 20.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο (Ε.Ε.), για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη έως 15.000.000€ ανά Ε.Ε. και για μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων έως 7.500.000 ανά Ε.Ε. (άρθρ. 14).
  5. Καταστρώνεται διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των Σ.Ε. και τα, προς τούτο, αρμόδια όργανα (άρθρ. 15), καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την υποβαλλόμενη από τον επενδυτή αίτηση (άρθρ. 16), προβλέπεται προδικασία χαρακτηρισμού Επενδύσεως ως Στρατηγικής, με έκδοση γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου οργάνου εντός προθεσμίας 45 ημερών από την υποβολή του φακέλου επενδύσεως και προθεσμία διαβουλεύσεως 15 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 17), καθορίζεται διαδικασία Ωρίμανσης Επενδυτικών Έργων, που υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας (άρθρ. 18), ορίζεται προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών για την έκδοση, από το αρμόδιο όργανο της αποφάσεως χαρακτηρισμού Επενδύσεως ως Στρατηγικής, από την περιέλευση σε αυτό του εισηγητικού φακέλου και καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της ως άνω αποφάσεως (άρθρ. 19) και τέλος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση των Σ.Ε. και, επί μέρους, η απόφαση χορηγήσεως των ενισχύσεων (άρθρ. 20), οι υποχρεώσεις του φορέα επένδυσης (άρθρ. 21), η ασκούμενη, συναφής, εποπτεία (άρθρ. 22), οι κυρώσεις που επιβάλλονται, όταν δεν τηρούνται οι όροι υλοποιήσεως της Σ.Ε. (άρθρ. 23 – οριστικός αποχαρακτηρισμός της Σ.Ε., επιβολή, κατ’ αποκοπή, προστίμου ίσου με το 0,05% έως και 5% του συνολικού κόστους της επενδύσεως, αν έγινε χρήση των κινήτρων του, ως άνω, άρθρ. 11 και κυρώσεις κατά κίνητρο των άρθρ. 12, 13 και 14), και η διαιτητική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του φορέα Σ.Ε. και του Δημοσίου.