Πολιτική Απορρήτου

[learn_more caption="1. Εισαγωγή"] Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.[/learn_more] [learn_more caption="2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"] Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία.
Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.[/learn_more]

[learn_more caption="3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.[/learn_more]
[learn_more caption="4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.[/learn_more]
[learn_more caption="5. Δικαιώματα των Υποκειμένων"]Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
• το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
• το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:
• δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
• δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:
• Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
• Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
• Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
• Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις
• Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.[/learn_more]

[learn_more caption="6. Τροποποιήσεις"]Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.[/learn_more] [learn_more caption="7. Επικοινωνία"]Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)[/learn_more]
Αίτημα φυσικού προσώπου προς αστυνομική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να του γνωστοποιηθούν, κατ’ επίκληση της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της Οδηγίας υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ, πέραν του ονοματεπωνύμου ανηλίκου προσώπου, υπαιτίου στην πρόκληση ζημιογόνου (για το αιτούν πρόσωπο) τροχαίου συμβάντος και η διεύθυνση της κατοικίας, καθώς και ο αριθμός ταυτότητάς του, προκειμένου το ζημιωθέν πρόσωπο να δυνηθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεώς του. Έννοια της ως άνω διατάξεως της υπ’αριθμ.: 95/46/ΕΚ Οδηγίας. | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ: της 4ης Μαΐου του 2017 (υποθ. C-13/2016) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)
1.Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Λετονίας υπέβαλε, προς το Δ.Ε.Ε., αίτημα προς έκδοση προδικαστικής αποφάσεως για την προσήκουσα ερμηνεία της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Οδηγίας. Με τη διάταξη αυτή, ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εάν: α)…στ) είναι απαραίτητη για την επίτευξη εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας…»

Το ως άνω αίτημα υπεβλήθη στο πλαίσιο του ακολούθου ιστορικού: Στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, οδηγός ταξί στάθμευσε το όχημα του στο άκρο του οδοστρώματος, προκειμένου να αποβιβαστεί ο ανήλικος επιβάτης του από το πίσω κάθισμα. Ο τελευταίος, άνοιξε την πόρτα του ταξί, ενώ δίπλα του περνούσε ένα τρόλεϊ της εταιρείας Χ, το οποίο υπέστη ζημία από την επ’ αυτού πρόσκρουση της πόρτας του ταξί. Του τροχαίου αυτού συμβάντος επελήφθη η αρμόδια αστυνομική αρχή, προς την οποία, η εταιρεία Χ, υπέβαλε αίτηση να της γνωστοποιηθούν το ονοματεπώνυμο του ανήλικου επιβάτη, η διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του, προκειμένου να στραφεί εναντίον του με αγωγή προς αποζημίωσή της για την προξενηθείσα από τον ανήλικο επιβάτη ζημία, την οποία δεν κάλυπτε ασφαλιστική εταιρεία.

Η αστυνομική αρχή, πέραν της γνωστοποιήσεως του ονοματεπωνύμου, αρνήθηκε να ανακοινώσει τα λοιπά, κατά το ως άνω θέμα, δεδομένα του ανήλικου επιβάτη. Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο ικανοποίησε το αίτημα της. Την σχετική απόφαση του δικαστηρίου αυτού προσέβαλε με αίτηση αναιρέσεως η αστυνομική αρχή ενώπιον του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, το οποίο υπέβαλε και το περί ερμηνείας της προπαρατεθείσης διατάξεως αίτημα, αν, δηλαδή, η φράση:«η επεξεργασία είναι απαραίτητη…» ενέχει την έννοια της υποχρεώσεως της αστυνομικής αρχής να γνωστοποιήσει τα αιτηθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εκφράζει, απλώς, τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, με την γνωστοποίηση τους προς την εταιρεία Χ, ως τρίτη και, συναφώς, αν η ζητούμενη ερμηνεία μπορεί να επηρεασθεί από το γεγονός ότι, το υπαίτιο πρόσωπο είναι ανήλικο.

2.Το Δ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπ’όψιν, αφενός τον χαρακτήρα των αιτηθεισών πληροφοριών, ως συνιστωσών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, αφετέρου, την ιδιότητα της αστυνομικής αρχής ως υπεύθυνης για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, κατέληξε στην εξής ερμηνευτική θέση. Εάν συντρέξουν τα πραγματικά δεδομένα εφαρμογής της ως άνω κρίσιμης διατάξεως, που συναριθμείται στις εξαντλητικώς οριζόμενες περιπτώσεις επιτρεπτής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τότε, η κρίσιμη, κατά το προδικαστικό ερώτημα, ως άνω φράση, δεν επιβάλλει, καθ’εαυτή, την υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας (εν προκειμένω, της αστυνομικής αρχής) να γνωστοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα αιτηθέντα, αλλά εκφράζει, απλώς τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, υπό τη μορφή της γνωστοποιήσεώς τους σε τρίτο ή τρίτους. Η δυνατότητα δε αυτή προϋποθέτει, ότι συντρέχουν, για τον τρίτο, σωρευτικώς, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να επιδιώκεται έννομο συμφέρον του τρίτου (ή τρίτων ή του υπευθύνου της επεξεργασίας), β) να είναι αναγκαία η επεξεργασία των δεδομένων για την επίτευξη του επιδιωκουμένου εννόμου συμφέροντος και γ) έναντι του συμφέροντος αυτού, να μην προέχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Στην υπόθεση του τεθέντος προδικαστικού ερωτήματος κρίθηκε, ότι συντρέχουν όλες οι προαναφερόμενες υποθέσεις προϋποθέσεις νόμιμης, κατά τα αιτηθέντα, επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καθόσον αφορά το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, κρίθηκε ότι, η ηλικία του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει στοιχείο, που λαμβάνεται υπ’όψιν κατά την σχετική στάθμιση των αντιτιθεμένων συμφερόντων, πλην όμως, στην κριθείσα υπόθεση και υπό τις οικείες συνθήκες, δεν δικαιολογείται η άρνηση χορηγήσεως των αιτηθέντων στοιχείων, εκ του λόγου της ανηλικότητας του υπαιτίου προσώπου, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση αποζημιωτικής αγωγής εναντίον του ή εναντίον των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η υπ’αριθμ.:95/46/ΕΚ Οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν.2472/1997, θα παύσει να ισχύει από 25-5-2018, δυνάμει καταργητικής διατάξεως του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Από της προαναφερομένης ημερομηνίας ορίσθηκε η έναρξη ισχύος του εν λόγω Κανονισμού, ο οποίος αναμορφώνει, εκ βάθρων, το δίκαιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με πολλές καινοτόμες ρυθμίσεις, στο πεδίο των οποίων εμπίπτουν, το πρώτον, νέα αντικείμενα, όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία του παιδιού, οι εκτεταμένοι περιορισμοί του δικαιώματος προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει σχετικής εξουσιοδοτικής διατάξεως, που παρέχεται στην Ένωση και στα κράτη μέλη της, η εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού, λαμβανομένων υπ΄όψιν των ειδικών αναγκών των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, οι δεσμευτικοί εταιρικοί που αφορούν μέλη ομίλου επιχειρήσεων ή όμιλο επιχειρήσεων κ.λ.π.

Στον ως άνω Κανονισμό διελήφθη, στο άρθρο 6 στοιχ. στ΄ αυτού, όμοια διάταξη, όπως η ερμηνευθείσα, κατά τα ανωτέρω, του άρθρου 7 στοιχ. στ. της προαναφερόμενης Οδηγίας [που περιελήφθη αυτούσια στον ν.2472/1997, ως διάταξη του άρθρου 5 παραγρ. 2 στοιχ. ε΄ αυτού,] με πρόσθετη αναφορά στο παιδί, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προεκτεθείσα απόφαση του Δ.Ε.Ε αποτελεί κρίσιμο νομολογιακό δεδομένο και για την ερμηνεία της αντίστοιχης διατάξεως του μέλλοντος να ισχύσει Κανονισμού, με προέκταση και στην αναφορά αυτού στο παιδί, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.