Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Δικαιούχοι και χαρακτηριστικά

12 Φεβρουαρίου, 2024

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων και συνεπειών της πανδημίας COVID- 19 και της οικονομικής στήριξης των κρατών μελών, υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, Δανειακή Σύμβαση προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να  αξιοποιήσει δανειακά κεφάλαια για την χρηματοδότηση επενδύσεων  των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους εξής πυλώνες: (α) πράσινη μετάβαση, (β) Ψηφιακός μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία – Έρευνα και Ανάπτυξη, (δ) Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε) Εξωστρέφεια. Οι Τράπεζες,  συμμετέχουν σαν ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την χορήγηση δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),  προσφέροντας συγχρόνως με το ΤΑΑ, Δάνεια Συγχρηματοδότησης με σκοπό την χρηματοδότηση επενδύσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΤΑΑ.

Η εκταμίευση των δανειακών κεφαλαίων από το ΤΑΑ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο 2026. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων βασίζεται στο ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα:

 • 50% της αξίας του επενδυτικού έργου ως μέγιστη χρηματοδότηση καταβάλλεται από το Ταμείο Ανάκαμψης (Δάνειο ΤΑΑ),
 • 30% κατ’ ελάχιστο χρηματοδότηση που καταβάλλεται από Τράπεζες (Δάνειο Συγχρηματοδότησης). Το Δάνειο Συγχρηματοδότησης μπορεί να χορηγηθεί από ένα Πιστωτικό Ίδρυμα ή με την συνεισφορά κεφαλαίων από πολλά Πιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο κοινοπρακτικού δανείου,
 • 20% κατ’ ελάχιστο καλύπτεται από ιδιωτική  συμμετοχή του φορέα της επένδυσης. H ίδια συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρίας αλλά ή από άλλα δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας.


Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων αυτών είναι τα εξής:

 • Τα Δάνεια ΤΑΑ χορηγούνται κατά την κρίση του Πιστωτικού Ιδρύματος, υπό οποιαδήποτε συμβατική μορφή, συμπεριλαμβανομένου και του κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον ν. 3156/2003.
 • H διάρκεια των Δανείων ΤΑΑ κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια ανάλογα με την επένδυση.
 • Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ πρέπει να είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια του Δάνειου Συγχρηματοδότησης
 • Το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης εκταμιεύονται παράλληλα, εφάπαξ ή σταδιακά.
 • Προβλέπεται περίοδος χάριτος των Δανείων ΤΑΑ και Συγχρηματοδότησης έως 3 χρόνια από την πρώτη εκταμίευση, η οποία κατ’ εξαίρεση μπορεί να είναι και έως 5 χρόνια ανάλογα με το είδος της επένδυσης.
 • Το Δάνειο ΤΑΑ έχει σταθερό επιτόκιο που καθορίζεται με υπουργική Απόφαση (ελάχιστο επιτόκιο 0,35% ή 1% ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας). Το επιτόκιο του Δανείου Συγχρηματοδότησης καθορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα με βάση τις κρατούσες στην αγορά συνθήκες και την πιστωτική πολιτική κάθε Τράπεζας και μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.
 • Tα Δάνεια ΤΑΑ μπορεί να εξασφαλίζονται ενοχικώς ή εμπραγμάτως, υπό την προϋπόθεση ότι με τις ίδιες εξασφαλίσεις θα ικανοποιείται σύμμετρα (pari passu) και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης.
 • Tο Δάνειο ΤΑΑ αποπληρώνεται αναλογικά με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης. Στα Δάνεια ΤΑΑ και τα Δάνεια Συγχρηματοδότησής εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (pari passu) ως προς τις αποπληρωμές, προπληρωμές και χορηγηθείσες εξασφαλίσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, υποβάλλουν στην Τράπεζα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογείται: (i) από την Τράπεζα ως προς την δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικά κριτήρια και (ii) από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Ελεγκτή (ΠΑΕ) που αξιολογεί την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

ΕΛΕΝΗ ΚΛΩΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
LL.M. FREE UNIVERSITY OF BRUSSELS, INTERNATIONAL COMPARATIVE LAW
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑ

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.