Ελλάδα 2.0: Μια ματιά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

31 Αυγούστου, 2021

Στις 2 Αυγούστου 2021, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4822/2021, με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και τα Παραρτήματά τους, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είχε προηγηθεί η από 27 Απριλίου 2021 κατάθεση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθησε η αξιολόγησή του από το Συμβούλιο, ενώ την 13η Ιουλίου δόθηκε το πράσινο φως για τις πρώτες εκταμιεύσεις των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η χώρα να τονώσει την οικονομία της και να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19.

Η ανωτέρω δράση ενεργοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής αρωγής της Ε.Ε. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 672,5 δισ. ευρώ και αποσκοπεί στη γενικότερη ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσω της στήριξης των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων των κρατών μελών. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του Next Generation EU, της δέσμης των μέτρων ανάκαμψης που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομίας της Ε.Ε. μετά την πανδημία COVID-19 και την παράλληλη αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Από το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους € 672,5 δισ., το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα ανέρχεται σε € 31 δισ., από τα οποία € 18 δισ. θα έλθουν με τη μορφή επιχορηγήσεων και τα υπόλοιπα € 13 δισ. με τη μορφή δανείων με μηδενικό επιτόκιο.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βάσει του οποίου θα αξιοποιηθεί το παραπάνω ποσό, συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο να αναβαθμιστεί επιχειρηματικά η χώρα και να γίνει πιο ελκυστική σε ξένες επενδύσεις. Οι πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί είναι οι εξής:

✔ Πράσινη Μετάβαση

✔ Ψηφιακή Μετάβαση

✔ Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή

✔ Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις, η ενίσχυση θα πραγματοποιείται μέσω δανείων του Ταμείου με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Το ύψος της χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου θα κυμαίνεται, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, έως και 50% του συνολικού κόστους.

Για τη διάθεση των δανείων, πρόκειται να ενεργοποιηθούν τρία διακριτά χρηματοδοτικά κανάλια: α) μέσω των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών, β) μέσω εμπορικών τραπεζών, γ) μέσω ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό τη μορφή fund-of-funds υπό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

α) Δάνεια μέσω των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ)

Μέσα από το εν λόγω κανάλι πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις με κεφάλαια των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) και με δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο εν λόγω μηχανισμός αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων κυρίως μεσαίων και μεγάλων εταιριών, και προβλέπεται ότι θα καλύπτει κατά μέγιστο βαθμό το 50% του επενδυτικού κόστους.

β) Δάνεια μέσω Εμπορικών Τραπεζών

Μέσα από το κανάλι πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις με κεφάλαια εμπορικών τραπεζών και με δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Ο εν λόγω μηχανισμός αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων εταιρειών κάθε μεγέθους, και θα καλύπτει κατά μέγιστο βαθμό το 50% του επενδυτικού κόστους, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύψει τουλάχιστον το 20% των ιδίων κεφαλαίων και το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από την εμπορική τράπεζα. Για την υλοποίηση του μηχανισμού, το Υπουργείο Οικονομικών θα συμβληθεί με εμπορικές τράπεζες οι οποίες θα προκύψουν μέσα από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης συμμετοχής τους. Οι τράπεζες θα κρίνουν με δικά τους κριτήρια την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, ενώ πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κλπ).

γ) Επενδύσεις μέσω νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Fund-of-Funds)

Το συγκεκριμένο κανάλι αποσκοπεί στη χρηματοδότηση επενδύσεων από ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω συμμετοχικών κεφαλαίων. Από το Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν κεφάλαια (equity financing) εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων για την παροχή χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω α) κεφαλαίων τύπου Mezzanine Financing (Mezzanine FoF) και β) κεφαλαίων συμμετοχών (Innovate Now). Ο μηχανισμός Mezzanine FoF θα χρηματοδοτήσει με €400 εκατ. τις εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και θα καλύπτει έως το 70% των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από ΜΜΕ, οι οποίες τυπικά δεν χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό σύστημα ή από επενδυτικά κεφάλαια. Ο μηχανισμός Innovate Now θα χρηματοδοτήσει με €100 εκατ. τις εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και θα καλύπτει έως το 70% των κεφαλαίων συμμετοχής τους σε επενδύσεις ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους ψηφιακούς τομείς. Το Ταμείο θα λειτουργεί υπό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων είναι: α) η άμεση διεκπεραίωση χωρίς περιττές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις στην επιλογή και χρηματοδότηση των έργων, β) η παροχή τους αποκλειστικά με κριτήρια της αγοράς, μέσω της αξιολόγησης αυτών από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πιστοποίησης της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και από ανεξάρτητους φορείς που λειτουργούν για λογαριασμό του δημοσίου γ) η μέγιστη κρατική χρηματοδότηση στο 50% της αξίας της κάθε επένδυσης, μειώνοντας σημαντικά το κεφαλαιακό κόστος των επενδυτών και δ) η χρηματοδοτική συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών κατά τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter