Ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία, σύστημα ΙΜΙ και ενιαία ψηφιακή θύρα: Πρόταση Κανονισμού COM (2023) 515

15 Σεπτεμβρίου, 2023

Η συμπερίληψη των ευρωπαϊκών διασυνοριακών σωματείων[1] στους τομείς στους οποίους η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («σύστημα ΙΜΙ»)[2] και η διασφάλιση της πρόσβασης των σωματείων αυτών στην ενιαία ψηφιακή θύρα[3] αποτελούν το αντικείμενο της πρόσφατης Πρότασης Κανονισμού COM (2023) 515 της Ε.Ε.[4]

  • ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΜΙ


Το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (σύστημα «ΙΜΙ») θεσπίστηκε με τον Κανονισμό 1024/2012 και είναι μια εφαρμογή λογισμικού με πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου, η οποία χρησιμοποιείται για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης στον τομέα της εσωτερικής αγοράς.

  • Η ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΑ


Η ενιαία ψηφιακή θύρα θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 και παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που χρειάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά.

  • ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΜΙ


Με την παρούσα Πρόταση Κανονισμού τροποποιείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 1024/2012 σχετικά με το σύστημα IMI, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω του ΙΜΙ και όταν εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τους όρους σύστασης και λειτουργίας των ευρωπαϊκών διασυνοριακών σωματείων. Μέχρι σήμερα, το σύστημα IMI χρησιμοποιούνταν για την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως, στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, της πρόσβασης των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και της διασυνοριακής μεταφοράς μετρητών ευρώ.

  • ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΗΡΑ


Με την εν λόγω Πρόταση Κανονισμού τροποποιείται, επίσης, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 για την ενιαία ψηφιακή θύρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη παρέχουν επιγραμμική πρόσβαση και σε πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 – Όχι μόνο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, αλλά και κάθε ευρωπαϊκό διασυνοριακό σωματείο θα επωφελείται από τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και τις επιγραμμικές διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αίτηση καταχώρισης ενός ευρωπαϊκού διασυνοριακού σωματείου και τη διαδικασία μεταφοράς της καταστατικής του έδρας.

– Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, όπως, ιδίως, σε ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, σε σημεία επαφής για τα προϊόντα και σε εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, θα παρέχεται και στα ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία.

– Στους τομείς πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ψηφιακής θύρας θα προστεθούν και τομείς που αφορούν νομικά πρόσωπα, πλην επιχειρήσεων, όπως, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και παύση δραστηριότητας νομικού προσώπου (εγγραφή ή παύση δραστηριότητας, διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάριση, αίτηση απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας), το προσωπικό (όροι εργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης), τους φόρους (καταβολή ΦΠΑ και λήψη επιστροφής, ειδικοί φόροι κατανάλωσης), τα προϊόντα (απόκτηση σήματος CE, ενεργειακά σήματα, οικολογικός σχεδιασμός – Eco-design), καθώς και τη χρηματοδότηση νομικού προσώπου (πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο).

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Ο Κανονισμός αυτός θα αρχίσει να ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Οδηγία COM(2023) 516

[2] Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012)

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018)

[4] Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) 2018/1724 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και της ενιαίας ψηφιακής θύρας για τους σκοπούς ορισμένων απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ)…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία [COM(2023)516)]

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.