Γλωσσάρι Νομικών Όρων

Το γλωσσάρι επεξηγεί με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο τους νομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές

Η αγορά η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων.

Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές ενέργειας μέσω Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

H Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγωγή του κληρονόμου κατά εκείνου που κατακρατεί ως κληρονόμος αντικείμενα της κληρονομίας (νομέας της κληρονομίας) με αντικείμενο την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομίας ή κάποιου αντικειμένου από αυτήν.

Η άδεια η οποία χορηγείται από τη ΡΑΑΕΥ κατά τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ και τον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135A για την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η άδεια η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή/και σταθμού αποθήκευσης σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4951/2022.

Η άδεια που χορηγείται για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, ιδίως μελετών βυθού, ανεμολογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών, κυματολογικών, περιβαλλοντικών και λοιπών μελετών που είναι αναγκαίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, εντός μιας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ).

Η άδεια η οποία απαιτείται για την λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή/και σταθμού αποθήκευσης σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4951/2022.

Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3468/2006.

Η άδεια που χορηγείται για τη σωρευτική εκπροσώπηση καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ως προς την παροχή υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης και για την εκπροσώπηση φορτίου συνδεδεμένου με το δίκτυο Ηλεκτρικών Οχημάτων.