Γλωσσάρι Νομικών Όρων

Το γλωσσάρι επεξηγεί με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο τους νομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές

Ο γάμος είναι ακυρώσιμος, αν έχει τελεστεί εξαιτίας πλάνης σχετικής με την ταυτότητα του προσώπου του άλλου συζύγου ή αν ο/η σύζυγος εξαναγκάστηκε να τον συνάψει με απειλή, παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από γάμο που ακυρώθηκε διατηρούν την ιδιότητα τέκνων γεννημένων σε γάμο. Για την ακύρωση του γάμου απαιτείται δικαστική απόφαση που να τον ακυρώνει.

Η αξίωση που έχει ένας σύζυγος – σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή διάστασης διάρκειας μεγαλύτερης από τρία χρόνια και αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου αφότου τελέστηκε ο γάμος – στην απόδοση του μέρους της αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Η συμβολή αυτή τεκμαίρεται από το νόμο ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν μπορεί να αποδειχτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συμβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν συνυπολογίζονται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία.

Η αποδοχή της κληρονομίας από τον κληρονόμο με σύγχρονη δήλωσή του ότι περιορίζει την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονομίας έως το ενεργητικό της, απαλλασσόμενος έτσι από την υποχρέωση να αποπληρώσει τα χρέη αυτά με την προσωπική του περιουσία.

Η λύση του γάμου με συμφωνία των συζύγων που υποβάλλεται από αυτούς με ψηφιακή δήλωσή τους και με την ψηφιακή σύμπραξη πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε έναν από αυτούς, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας . Η συμφωνία υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr στην οποία έχουν πρόσβαση οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, ο συμβολαιογράφος και οι σύζυγοι , οι οποίοι εγκρίνουν ψηφιακά, κατόπιν ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους, το σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συνταχθεί από τους δικηγόρους τους και το οποίο συνοδεύεται, σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκων τέκνων, και από συμφωνία για τη ρύθμιση των θεμάτων της γονικής μέριμνας, της επιμέλειας, της διατροφής και της επικοινωνίας των τέκνων τους, ενώ έχουν και τη δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας. Ο συμβολαιογράφος οριστικοποιεί ηλεκτρονικά εντός της εφαρμογής την πράξη του συναινετικού διαζυγίου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ένα μοναδικό κωδικό.

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο αυτοπροσώπως και είναι άκυρη, αν συνταχθεί μέσω αντιπροσώπου ή αγγέλου.

Αποτελεί δικαίωμα και καθήκον συγχρόνως των γονέων οι οποίοι πρέπει να την ασκούν από κοινού σύμφωνα με το συμφέρον του παιδιού τους και περιλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, τη διοίκηση της περιουσίας του, και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δίκη ή δικαιοπραξία, που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκησή της και το συμφέρον του παιδιού επιβάλει να ληφθεί απόφαση, τότε αποφασίζει το δικαστήριο.

Είναι η διαθήκη η οποία καταρτίζεται από τον διαθέτη με προφορική δήλωση της τελευταίας βουλήσεώς του ενώπιον συμβολαιογράφου και παρουσία τριών μαρτύρων ή παρουσία δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα.

Είναι το πρόσωπο, το οποίο καταρτίζει τη διαθήκη. Ο διαθέτης πρέπει να είναι ικανός, νομικά και πραγματικά, για σύνταξη διαθήκης και, σε περίπτωση δημόσιας διαθήκης, πρέπει να είναι γνωστός στο συμβολαιογράφο ή στους μάρτυρες.

Η βούληση του κατόχου πράγματος να ασκεί σε αυτό διαρκή, απεριόριστη και αποκλειστική εξουσία, ίδια με αυτή που θα είχε εάν ήταν κύριος του πράγματος και συγκεκριμένα αν είχε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας επ’ αυτού.

Το εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται το ξένο αυτό πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του.