Η εμπορική εγγύηση σύμφωνα με το ν. 4967/2022

23 Δεκεμβρίου, 2022

Οι Οδηγίες (ΕΕ) 2019/770 και 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.5.2019 σχετικά με ορισμένες πτυχές από τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και από τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών αντίστοιχα ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4967/2022 (ΦΕΚ 171/ Τ.Α’/9.9.2022) κυρίως στον Αστικό Κώδικα, ενώ κάποιες μεμονωμένες ρυθμίσεις που αφορούν την ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών αγαθών – νόμιμη εγγύηση – καθώς και την εμπορική εγγύηση εισήχθησαν στο ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» τροποποιώντας τις σχετικές διατάξεις του και ρυθμίζοντας για πρώτη φορά το ζήτημα της εγγύησης που μπορεί να χορηγήσει ένας παραγωγός προς τον καταναλωτή σχετικά με την ανθεκτικότητα του πράγματος, αλλά και περιπτώσεις σύγκρουσης της δήλωσης εμπορικής εγγύησης με διαφήμιση που έχει γίνει για το πωλούμενο πράγμα.    

✔ ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ανάληψη υποχρέωσης από τον πωλητή ή τον παραγωγό (εγγυητή) προς τον καταναλωτή πλέον της νόμιμης εγγύησης[1] για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση με οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών – χωρίς επιπλέον επιβάρυνση – αν αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές (ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση), οι οποίες αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

✔ ΤΥΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εμπορική εγγύηση παρέχεται είτε:

– Εγγράφως

– Πάνω σε σταθερό μέσο αποτύπωσης, διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή

✔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εμπορική εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης, να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων, να διατυπώνεται με απλό, κατανοητό τρόπο και στην ελληνική γλώσσα και να περιλαμβάνει τουλάχιστον: την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, τα αγαθά στα οποία αυτή αναφέρεται, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια και την έκταση της εδαφικής ισχύος της, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να επιτύχει της εφαρμογή της, καθώς και τα δικαιώματα του καταναλωτή.

✔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ο νομοθέτης προβλέπει για πρώτη φορά την παροχή εμπορικής εγγύησης από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή ως προς την ανθεκτικότητα ορισμένων αγαθών για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία συνεπάγεται:

– Άμεση υπευθυνότητα του παραγωγού έναντι του καταναλωτή σε όλη τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης για την ανθεκτικότητα των αγαθών

– Υποχρέωση επισκευής των αγαθών

– Υποχρέωση αντικατάστασης των αγαθών[2]

– Δυνατότητα παροχής – στη δήλωση εμπορικής εγγύησης- ευνοϊκότερων συνθηκών για τον καταναλωτή ως προς την ανθεκτικότητα των αγαθών

✔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νομοθέτης ρυθμίζει βάσει της καλής πίστης περιπτώσεις σύγκρουσης των προϋποθέσεων που ορίζονται στη δήλωση εμπορικής εγγύησης με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική διαφήμιση και ειδικότερα:

ΚΑΝΟΝΑΣ. Εάν οι προϋποθέσεις της δήλωσης εμπορικής εγγύησης είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική διαφήμιση, τότε ο εγγυητής (παραγωγός ή πωλητής) δεσμεύεται και ευθύνεται βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στη διαφήμιση σχετικά με την εμπορική εγγύηση,  προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και η καλή πίστη του καταναλωτή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ. Εισάγεται εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα, στην περίπτωση κατά την οποία πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης η σχετική διαφήμιση είχε διορθωθεί με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που πραγματοποιήθηκε.

✔ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΟΥ

Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει χώρα αντικατάσταση του αγαθού (ή του ανταλλακτικού του) η εμπορική εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα για όλη τη διάρκειά της  ως προς το νέο αγαθό (ή ανταλλακτικό).

Στην περίπτωση κατά την οποία το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής του εγγύησης και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του ξεπερνά τις 15 εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται την προσωρινή αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια της επισκευής του.

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων ορίζεται από τη δημοσίευση του νόμου 4967/2022 δηλαδή από την 9/9/2022.

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Νόμιμη εγγύηση: η ευθύνη που υπέχει ο πωλητής για έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση (άρθ.534 ΑΚ)

[2] Οι υποχρεώσεις αυτές του πωλητή -και τα αντίστοιχα δικαιώματα του αγοραστή- ασκούνται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθ. 542 ΑΚ.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.