• Ελληνικά

Η κατά προτεραιότητα πρόσληψη των δικηγόρων με αναπηρία

19 Ιανουαρίου, 2023

Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν δικαίωμα ίσων ευκαιριών στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους.[1] Στο νόμο προβλέπεται ρητά, ότι εντάσσονται στον προγραμματισμό των προσλήψεων του δημοσίου τομέα οι θέσεις που θα καλυφθούν από τα άτομα με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία. Εισάγεται, επίσης, ειδική ρύθμιση για την απασχόληση των δικηγόρων με αναπηρία στους φορείς του δημοσίου τομέα.[2] 

 • ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΩΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους υποχρεούνται να προσλαμβάνουν έναν δικηγόρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).[3]

 • Η ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που δεν πληρούν τα ανωτέρω ποσοστά απασχόλησης των δικηγόρων με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), έχουν την υποχρέωση να προβούν κατά προτεραιότητα σε πλήρωση των θέσεων αυτών, όταν προκηρύξουν την πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή.[4]  

 • ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ως άνω υποχρέωση πλήρωσης θέσεων δικηγόρων με αναπηρία αφορά στο σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη του προσωπικού τους.[5] Στους φορείς του δημοσίου τομέα εντάσσονται[6]:

 • η Προεδρία της Δημοκρατίας ως προς το μόνιμο προσωπικό της,
 • η Βουλή των Ελλήνων ως προς το προσωπικό της,
 • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών,
 • οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές,
 • η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
 • η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.) και η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,
 • τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος,
 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στο νόμο,
 • το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,
 • το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας,
 • ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

 

 • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η νομοθετική ρύθμιση για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη των δικηγόρων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα ισχύει από την 14η Δεκεμβρίου 2022.

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] Άρθ. 27 της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.

[2] Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» Αθήνα, 15-12-2020, σελ. 84, διαθέσιμο στο: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/11596543.pdf, ημ/νία πρόσβασης 19-1-2023

[3] Άρθ. 6 παρ. 3 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Τ.Α΄/ 15-1-2021) ο οποίος φέρει τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Άρθ. 81 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Τ.Α΄/14-12-2022) ο οποίος φέρει τίτλο: «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις»

[4] Το ίδιο

[5] Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», ό.π., σελ. 76

[6] Άρθ. 2 του Ν. 4765/2021, ό.π.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter