Η σύσταση του Ταμείου «Business Growth Fund»

22 Μαρτίου, 2023

Με κύριο στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συστήνεται αυτοτελώς στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Business Growth Fund[1], το οποίο μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί και κυρίως των δανείων μπορεί να επιτύχει τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και περαιτέρω την ανάπτυξή τους.

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «BUSINESS GROWTH FUND»

To Business Growth Fund είναι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου που δημιουργείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συστήνεται ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα και το οποίο αναπτύσσει τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία:

✔ Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)

✔ Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-financing Loans)

✔Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-financing Loans)

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Βασικός στόχος είναι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων:

Σε έργα Πράσινης Μετάβασης, αφού μέσω των Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων θα παρέχονται δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκότερους όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε έργα ψηφιοποίησης, αφού μέσω των Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης θα δοθούν δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκότερους όρους με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το μέγεθός τους.

Σε ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού μέσω των Δανείων Ρευστότητας Επιχειρήσεων θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού τους κύκλου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης,[2] που διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, συμβάλλεται με Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), που επιλέγονται με διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες εφαρμόζοντας κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης[3], με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Business Growth Fund. Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου, που προσδιορίζονται στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες, καθώς και να αποδέχονται όλους τους ελέγχους που προβλέπονται στη συμφωνία χρηματοδότησης, αλλά και αυτούς που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ BUSINESS GROWTH FUND  

Τη διαχείριση και λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων του Business Growth Fund εκτελεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχοντας μάλιστα την υποχρέωση να συμμορφωθεί με το εφαρμοστέο δίκαιο και τηρώντας την αρχή της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης και με την προσήκουσα επιμέλεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει αναπτύξει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων των επιχειρήσεων και την άντληση των βασικών στοιχείων του υποψηφίου Τελικού Αποδέκτη με στόχο τη δρομολόγηση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την ένταξή της στα προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,  αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας από την Τράπεζα αυτή[4].

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι ρυθμίσεις για το Ταμείο αυτό ισχύουν από τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης δηλαδή την 15η Μαρτίου 2023.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός σκοπός της σύστασης του Business Growth Fund είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] Με την υπ΄ αρ. 21615/2023 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 1574/Τ.Β/15.3.2023).

[2] Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης: αυτές που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού, που έχουν έδρα και επενδύουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

[3] Η συμφωνία χρηματοδότησης που συνάπτεται μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους όρους της διαχείρισης της ως άνω Τράπεζας, τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, τη χρήση των πόρων του Ταμείου και των εσόδων λειτουργίας, τα κριτήρια επιλογής των ΕΧΟ και τις υποχρεώσεις αυτών.

[4] Οι διαδικτυακές υπηρεσίες διενεργούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.