Ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης

16 Ιανουαρίου, 2023

Με τη δημοσίευση την 4 Ιανουαρίου 2023 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 283 ΕΞ 2023 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 11/Τ.Β/9.1.2023) ανακοινώθηκε μία νέα ψηφιακή υπηρεσία που έχει διττό χαρακτήρα απλούστευσης και ψηφιοποίησης της έναρξης ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει έγκυρο και ενεργό ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα με έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η προεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στον e-ΕΦΚΑ. Η ψηφιακή αυτή διαδικασία που ολοκληρώνεται επιτυχώς με την έκδοση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης από την ΑΑΔΕ, η οποία διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr, έχει ως στόχο κυρίως την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου έναρξης ατομικής επιχείρησης  και τη μείωση της γραφειοκρατίας.     

✔ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι. Φυσικά πρόσωπα που

– διαθέτουν έγκυρο και ενεργό ελληνικό Α.Φ.Μ.

– είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άνω των 18 ετών

– προτίθενται να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα με έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα, σε μισθωμένη ή παραχωρημένη έδρα.

ΙΙ. Με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα. Η έναρξη ατομικής επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και μέσω τρίτου προσώπου με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό θα εξουσιοδοτηθεί μέσα από την ψηφιακή αυτή εφαρμογή, αφού προηγουμένως έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. 

✔ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ψηφιακής Πύλης του gov.gr κατόπιν ταυτοποίησης των στοιχείων του με τη χρήση των κωδικών του taxisnet, αφού γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.[1]

– ΣΥΝΔΕΣΗ «ΙΔΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ». Όταν ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην εφαρμογή ο ίδιος, επιλέγει σύνδεση στο πεδίο «Ιδίας χρήσης» και εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του.

– ΣΥΝΔΕΣΗ «ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ». Σε περίπτωση παροχής εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο για την έναρξη της ατομικής επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου», συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. του τρίτου προσώπου προς το οποίο χορηγείται η πληρεξουσιότητα και τότε[2] μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία.

– ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει ιδιόκτητη ή μη ιδιόκτητη έδρα της επιχείρησης, καθώς και την περιοχή που αντιστοιχεί στην έδρα αυτής.

– ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ. Ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται ως προς τα βασικά στοιχεία του και τη διεύθυνση κατοικίας του.

– ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί την επωνυμία της επιχείρησής του και , εφόσον το επιθυμεί, επιλέγει το διακριτικό της τίτλο, ενώ στη συνέχεια καταχωρεί και λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, στοιχεία Φ.Π.Α. και δραστηριοτήτων της.

✔ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕ.Μ.Η.

– Μέσω της διασύνδεσης του gov.gr με το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕ.Μ.Η. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ο προέλεγχος και η αυτόματη δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης, η εγγραφή της στο γενικό Εμπορικό Μητρώο και η λήψη αριθμού ΓΕ.Μ.Η., η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, αλλά και η εγγραφή της στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

✔ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕ.Μ.Η. ΚΑΙ e-ΕΦΚΑ

– Οι ατομικές επιχειρήσεις, μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών, έχουν την υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕ.Μ.Η. των πράξεων και στοιχείων της, καθώς και κάθε μεταβολής αυτών.

– Ο ενδιαφερόμενος οφείλει μέχρι τη 10η ημέρα του επομένου μήνα από το μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, άλλως ο ασφαλιστικός φορέας προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του.[3]

✔ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς με τη δημιουργία της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης, η οποία διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr[4].

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

H έναρξη της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε την 13/1/2023.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των στοιχείων του Α.Φ.Μ. ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

[2] Προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας είναι: να βρεθεί ο Α.Φ.Μ. του τρίτου προσώπου και να έχουν καταχωριστεί στοιχεία επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

[3] Για την αυτεπάγγελτη εγγραφή αντλεί στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

[4] Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.