Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου – Αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

22 Μαρτίου, 2021

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας διέπεται από τον Ν. 4495/2017 (Κεφάλαιο Δεύτερο, άρθρα 52-63), όπως τροποποιηθείς από τους Ν. 4693/2019 και Ν. 4759/2020 ισχύει.

Πρόκειται για μία ηλεκτρονική εφαρμογή – φάκελο, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα υποδεικνυόμενα εκ του Νόμου έγγραφα, τα οποία αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και των αδειών του και θα παρακολουθείται ο έλεγχος των μεταβολών κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Για την πληρότητα της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαιτείται η προσκόμιση 9 ειδών εγγράφων (στέλεχος αδείας με αναθεωρήσεις της, σχέδια αδείας, Π.Ε.Α, πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε Νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, σχέδια κατόψεων, δελτίο δομικής τρωτότητας και μελέτη στατικής επάρκειας, πίνακας χιλιοστών και Πιστοποιητικό πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας όπου αναφέρεται και το ΚΑΕΚ του ακινήτου εφόσον υφίσταται).

Η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας αφορά όλα τα ανεγερθέντα ή ανεγειρόμενα βάσει οικοδομικής άδειας κτίρια, διακρινόμενα σε δύο κατηγορίες:

Α) Ακίνητα κατηγορίας Ι : Αφορά σε ακίνητα Δημοσίου, κτίρια συνάθροισης κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία, τουριστικά καταλύματα (άνω των 300 τμ), κτίρια εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και σωφρονισμού. Για τα ακίνητα αυτά προβλέπεται 5ετής προθεσμία έκδοσης ταυτότητας, από την ημερομηνία ισχύος των σχετικών διατάξεων.

Β) Ακίνητα κατηγορίας ΙΙ: Όλα τα μη ανήκοντα στην κατηγορία Ι ακίνητα, π.χ. ιδιωτικές κατοικίες. Για τα ακίνητα αυτά δεν υπάρχει προθεσμία έκδοσης ταυτότητας, αλλά απαιτείται η έκδοση αυτής σε περίπτωση μεταβίβασης και προσκόμιση σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο.

Η πρόσφατη τροποποίηση που επήλθε με τον Ν. 4759/2020 επιφέρει σημαντικότατη μεταβολή στις μεταβιβάσεις των ακινήτων που θα γίνουν μετά την έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς προβλέπεται ότι η Βεβαίωση του μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, που μέχρι σήμερα είναι απαραίτητο προσαρτώμενο στις συμβολαιογραφικές πράξεις έγγραφο αντικαθίσταται και περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/2021 του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίσθηκε η 1η Φεβρουαρίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Παράλληλα όμως υπήρξε η πρόνοια ότι οι Βεβαιώσεις των μηχανικών που έχουν εκδοθεί με το παλαιό καθεστώς μέχρι την 31η Ιανουαρίου θα εξακολουθούν να ισχύουν για δύο μήνες (δηλαδή έως την 31η Μαρτίου).

Ήδη, με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση σύμβασης Διανομής Ακινήτου-Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» προβλέπεται η παράταση έως την 30.06.2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών στις δικαιοπραξίες για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021.

Δηλαδή, με την νέα αυτή τροπολογία θα δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης μεταβιβάσεων μέχρι την 30.06.2021, με το παλαιό καθεστώς των Βεβαιώσεων Μηχανικών, εφόσον αυτές έχουν ημερομηνία αυτοψίας από 01-01-2021 έως 31-01-2021.

Συνεπώς είναι σημαντικό για όσους έχουν σε εξέλιξη πράξεις μεταβίβασης, να τις ολοκληρώσουν εντός της νέας προθεσμίας ισχύος των Βεβαιώσεων των Μηχανικών, βάσει του παλαιού καθεστώτος.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μαρίος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter