Καθορισμός ελάχιστου κόστους για την τηλεργασία

6 Δεκεμβρίου, 2021

Την 3η/12/2021 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5646/Β/3-12-2021) η υπ’ αριθμ. 98490/2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού που θα καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο που παρέχει την εργασία του με τηλεργασία, δηλαδή σε εκείνον τον εργαζόμενο που παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως και με τη χρήση της τεχνολογίας (εργασία που θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη), στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας με πλήρη, μερική, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης.

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου: «Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών. Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά. Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου. Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου, υπολογίζονται αναλογικώς προς τη συχνότητα και τη διάρκεια της τηλεργασίας, την παροχή ή όχι εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.».

 
Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ

Το ποσό της δεύτερης περίπτωσης δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το ποσό της τρίτης περίπτωσης δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Η καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας». Επίσης, η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της ως άνω διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου για την Προστασία της Εργασίας «Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου». Τέλος, οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αποζημίωση ρυθμίζεται μεταξύ των μερών στη σύμβαση εργασίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον κανόνα της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021, η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 67§3, περίπτωση α΄ του ίδιου νόμου, κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί. Το ίδιο επιβεβαιώνεται από την τελευταία Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5673, τεύχος Β΄ της 4.12.2021), σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, ήτοι μονομερώς για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

 


Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.