ΚΥΑ 72555/2023: Ειδικά μέτρα για την προστασία των διανομέων

6 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες θεσπίζονται με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 72555/2023[1]. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τόσο τους διανομείς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις όσο και τους διανομείς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ψηφιακές πλατφόρμες, ανεξαρτήτως αν το μεταφορικό μέσο ανήκει στον εργοδότη ή στον εργαζόμενο.

  • ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ μέτρα προστασίας αφορούν τόσο τους εργοδότες, όσο και τους εργαζόμενους και συγκεκριμένα:

– τις επιχειρήσεις, εργασίες και εκμεταλλεύσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη ή των ιδίων, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων,

– τις ψηφιακές πλατφόρμες, στις οποίες οι συνδεόμενοι με αυτές με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου διανομείς πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής της ψηφιακής πλατφόρμας ή των ιδίων, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και

– τους διανομείς που χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

  • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Στα μέτρα προστασίας των διανομέων περιλαμβάνεται η τήρηση των προδιαγραφών χρήσης και συντήρησης των μοτοσυκλετών και των μοτοποδηλάτων. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα, οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν οτι τα οχήματα διαθέτουν:

– άδεια σε ισχύ και πινακίδα κυκλοφορίας στην προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης,

– Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ,

– Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ με επικολλημένο το σχετικό σήμα, εφόσον πρόκειται για μοτοσικλέτες,   

– απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, εφόσον πρόκειται για μοτοσικλέτες.

Επιπλέον, ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης σε ισχύ.

Στα οχήματα πρέπει να διενεργούνται όλες οι επισκευαστικές εργασίες των τυχόν βλαβών τους, καθώς και οι προβλεπόμενες τακτικές και περιοδικές συντηρήσεις (service), οι οποίες πρέπει να καταγράφονται στα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα και στα βιβλία των εν λόγω οχημάτων, που πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του εργοδότη στην έδρα της επιχείρησης. 

  • ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στα μέτρα προστασίας των διανομέων περιλαμβάνεται η παροχή συγκεκριμένου εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν στους εργαζομένους:

– προστατευτικό κράνος, που διαθέτει τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές,

– πανωφόρι και παντελόνι, κατάλληλα για την προστασία του αναβάτη έναντι πτώσης,

– αδιάβροχο ολόσωμης προστασίας,

– γάντια,

– ανακλαστικό γιλέκο,

– προστατευτικά αδιάβροχα υποδήματα.

Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του κατά την επιλογή του εξοπλισμού την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες στο νόμο προδιαγραφές.

  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, καθώς και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη των κινδύνων αυτών. Η εκτίμηση πραγματοποιείται κυρίως από τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας.

  • ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των διανομέων είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Τα μέτρα για την προστασία των διανομέων έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου 2023.

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] ΚΥΑ Αριθμ. 72555/2023 (ΦΕΚ Β’ 4958/07-08-2023): «Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.