Μετακλήσεις πολιτών τρίτων χωρών

15 Μαΐου, 2024

Η διαδικασία της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, με σκοπό την εργασία, προβλέπεται πλέον στο άρθρο 61 του ν. 5038/2023[1]. Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει ως εργαζόμενο, πολίτη τρίτης χώρας, καταθέτει μέσω αίτηση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα όρια της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Η αίτηση αυτή, συνοδεύεται από:

Α) Έγκυρη σύμβαση εργασία για ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,

Β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές.

Γ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

Περαιτέρω, εξεδόθη η ΚΥΑ με αριθμό 133226/2024 (ΦΕΚ Β’2626/02.05.2024), με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών, στο πλαίσιο εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακής εργασίας, καθώς και εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Συγκεκριμένα εξειδικεύθηκαν τα εξής:

  • ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μπλε κάρτα ΕΕ)


Ο εργοδότης, συνυποβάλει – μεταξύ άλλων – εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει ακαθάριστα ετήσια έσοδα κατ’ ελάχιστο 60.000€ ανά μετακαλούμενο.

  • ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    – Ο εργοδότης, συνυποβάλει – μεταξύ άλλων – εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ακαθάριστα ετήσια έσοδα κατ’ ελάχιστο 22.000€ ανά μετακαλούμενο.
    Εάν ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας με ατομική επιχείρηση, πρέπει να συνυποβάλει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει ακαθάριστα ετήσια έσοδα κατ’ ελάχιστο 60.000€ ανά μετακαλούμενο.
    – Εάν η μετάκληση αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονομία, το ακαθάριστο εισόδημα (εάν ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο) ή τα ακαθάριστα έσοδα του μετακαλούντος εργοδότη (επιτηδευματίας εργοδότης ή νομικό πρόσωπο), ορίζονται σε 22.000€, στα οποία συνυπολογίζονται οι τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο εργοδότης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


ΠΡΟΣΟΧΗ
: Σε περίπτωση όπου ο εργοδότης, επιθυμεί να μετακαλέσει περισσότερους εργαζομένους και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οφείλει να πληροί τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια, πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμεί να μετακαλέσει.

  • ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Στην περίπτωση όπου η μετάκληση, αφορά την εποχιακή εργασία στον τομέα του τουρισμού, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από τα εξής:

– Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συνάφεια της ειδικότητας του μετακαλούμενου, με το αντικείμενο και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

– Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ακαθάριστα ετήσια έσοδα κατ’ ελάχιστο 22.000€ ανά μετακαλούμενο ( ή το ίδιο δικαιολογητικό για τις 3 τελευταίες χρήσεις από το οποίο να προκύπτουν κατά μέσο όρο ετησίως 22.000€) ή

– Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης (εφόσον ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας ατομικής επιχείρησης) ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει ακαθάριστα ετήσια έσοδα κατ’ ελάχιστο 60.000€ ανά μετακαλούμενο.

 

Μαρία Αικατερίνη Δ. Παπαδοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Αστικού δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

[1] Ν. 5038/2023 (ΦΕΚ Α’81/01.04.2023) με τον τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης».

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.