Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε.

11 Απριλίου, 2022

Με τα άρθρα 118 έως 127 του ν. 4601/2019[1] εισάγονται ειδικές διατάξεις συμπληρωματικές των γενικών διατάξεων των άρθρων 104 επ. του ίδιου νόμου, για τη μετατροπή[2] προσωπικών εταιρειών και συγκεκριμένα ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, καθώς και κοινοπραξίας κατά το άρθρο 293 παρ. 3 του ν. 4072/2012, σε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρία ή αστικό συνεταιρισμό, µε τις οποίες (διατάξεις) προσαρμόζεται η διαδικασία της μετατροπής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω εταιρειών. Η ισχύς τους είναι αποκλειστική, όµως στο µέτρο που διαπιστώνεται ρυθµιστικό κενό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του έβδοµου µέρους του ν. 4072/2012 για την εκάστοτε εταιρική µορφή.[3] Κατά τα ανωτέρω, τα βήματα μετατροπής μιας προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), έχουν ως εξής:

1. Σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και ενημέρωσης για τη μετατροπή

Οι διαχειριστές της υπό μετατροπή εταιρείας, συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης των εταίρων για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. Η έκθεση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στους εταίρους. Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης, όταν όλοι οι εταίροι της υπό µετατροπή εταιρίας είναι σε θέση να συµπράξουν στην προετοιµασία της µετατροπής και να επηρεάσουν την έκβασή της, επειδή είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

2. Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας

Προβλέπεται υποχρέωση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό µετατροπή εταιρίας σε περίπτωση µετατροπής της σε κεφαλαιουχική εταιρεία και δημοσίευσης της σχετικής έκθεσης.

3. Λήψη απόφασης μετατροπής και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας για τη μετατροπή της λαμβάνεται με ομοφωνία. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει τη λήψη της απόφασης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων. Απαιτείται η ρητή συναίνεσή του εταίρου σε περίπτωση μετατροπής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, εφόσον ο εταίρος της υπό μετατροπή εταιρείας πρόκειται να λάβει μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές. Η απόφαση των εταίρων για τη μετατροπή περιλαμβάνει τουλάχιστον:

      α. τη νομική μορφή και την επωνυμία της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή,

      β. το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή,

      γ. τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή,

      δ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα δικαιώματα που παρέχονται από την εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή στους μετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς.

Η απόφαση των εταίρων για τη µετατροπή πρέπει να αποτυπωθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. πλην των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων, όταν προβλέπεται η είσοδος στην εταιρία υπό τη νέα νοµική µορφή της εταίρου που εισφέρει ακίνητο).

Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) η μετατραπείσα εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται υπό τη νέα νομική μορφή της, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή

β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρίας συνεχίζουν να υφίστανται

γ) οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρίας μετέχουν στην εταιρία υπό τη νέα νομική μορφή της σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτήν

δ) δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές υπό τη νέα νομική μορφή της·

ε)  οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της, χωρίς να επέρχεται λόγω της μετατροπής βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

Προστασία πιστωτών

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., οι πιστωτές της εταιρείας υπό τη νέα νομική μορφή της, που οι απαιτήσεις τους είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις από την εταιρεία, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας εξαιτίας της μετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου E.Κ.Π.Α.

 

[1] Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 44/Α/9-3-2019).

[2] Μετατροπή είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. (άρθρο 104 ν. 4601/2019).

[3] Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4601/2019.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.