• Ελληνικά

Μητρώο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων σύμφωνα με το ν. 4961/2022

5 Αυγούστου, 2022

 Στα πλαίσια των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που προέβλεψε ο νέος νόμος 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Τ.Α/27.7.2022) σχετικά με τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» – που έχουν ως σκοπό κυρίως τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού υπόβαθρου για τη θεμιτή και ασφαλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα – θεσπίστηκε αφενός η  τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιεί  κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα  που αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα, και το οποίο θα περιλαμβάνει ποικίλες πληροφορίες για κάθε σύστημα –  μεταξύ των οποίων και την περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας, των δυνατοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος και την περίοδο λειτουργίας του- και αφετέρου η κατάρτιση και τήρηση πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει σε θέματα δεοντολογίας δεδομένων κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

✔ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ[1]

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που συνιστά μεσαία ή μεγάλη οντότητα[2]  τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Στο Μητρώο περιλαμβάνονται για κάθε σύστημα τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Η περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας , των δυνατοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος
  • Ο αριθμός και η ιδιότητα των φυσικών προσώπων που αφορά ή ενδέχεται να αφορά
  • Οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στον προμηθευτή ή τους εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή λειτουργία του συστήματος
  • Η περίοδος λειτουργίας του συστήματος
  • Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφαλή λειτουργία τους

ΧΡΗΣΗ

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που τηρεί στο Μητρώο η επιχείρηση χρησιμοποιεί είτε στο πλαίσιο κατάρτισης προφίλ καταναλωτών είτε στο πλαίσιο αξιολόγησης των πάσης φύσεως εργαζομένων της ή συνεργαζομένων με αυτήν φυσικών προσώπων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που συνιστά μεσαία ή μεγάλη οντότητα καταρτίζει και τηρεί πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων[3].

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα , τις ενέργειες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει σε θέματα δεοντολογίας δεδομένων κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών ορίζεται την 1.1.2023 (άρθ. 116 παρ.2).

 

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et SociaL
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] Η Τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της Πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα (μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, επίλυση προβλημάτων). Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε ένα ορισμένο βαθμό, αναλύοντας τις  συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία

[2] Σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 5 και 5 του ν. 4308/2014 Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες  οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα εξής κριτήρια (1) σύνολο ενεργητικού 20 εκατομμύρια ευρώ, 2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 40.0000.000 ευρώ  και 3) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 250 άτομα) . Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες που κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα κριτήρια.

[3] Κάθε επιχείρηση με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας που συντάσσει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ( άρθ. 152 του ν. 4548/2018) συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά στη δήλωση πληροφορίες για την πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων που εφαρμόζει.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;