• Ελληνικά

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 4957/2022

19 Σεπτεμβρίου, 2022

 Έχοντας ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών τους, όπως και την παροχή νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και την προώθηση της διασύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία, την οικονομία και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας ο νέος νόμος 4957/2022 που δημοσιεύτηκε την 21/7/2022 (ΦΕΚ 141/Τ.Α’/21.7.2022) σχετικά με τους «Νέους Ορίζοντες στα Α.Ε.Ι.: ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» προβλέπει μεταξύ άλλων (άρθ. 211) τη σύσταση σε κάθε Α.Ε.Ι. «Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας» (εφεξής «η Μονάδα») με δομή και οργανωτική διάρθρωση που καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., με αντικείμενο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Α.Ε.Ι., τη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, τη μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και την καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας  εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας και με ποικίλες αρμοδιότητες, όπως την υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) και σε θέματα προστασίας της διανοητικής διαδικασίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι. και κατοχύρωσης αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. , προς τις επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Μονάδας.

✔ ΣΥΣΤΑΣΗ

Η Μονάδα συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. και είτε εντάσσεται στην οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. είτε αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα του Α.Ε.Ι. και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη.[1]

✔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μονάδα έχοντας ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Α.Ε.Ι. και τη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας έχει ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

– Η εκπαίδευση των φοιτητών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση

– Η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (σύμφωνα με το ν. 4864/2021) και τεχνολογικών πάρκων.

– Η διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι. (όπως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, βιομηχανικών σχεδίων, εμπορικών μυστικών) με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση από το Α.Ε.Ι. ή από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων

– Η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για τη διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

– Η υποστήριξη των ενδιαφερομένων υποψήφιων διδακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό της εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού

– Η υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων και επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας – θερμοκοιτίδες-  καθώς και της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ομώνυμης Α.Ε. [2]

– Η υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγή της επιχείρησης που χρηματοδοτεί

– Η συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα ή οργανισμούς, οικονομικά και εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την καλλιέργεια και προώθηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη συμπράξεων για την εκπόνηση κοινών δράσεων που εξυπηρετούν την αποστολή της Μονάδας.

✔ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Μονάδα στελεχώνεται  από επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται στο αντικείμενό της και προέρχεται από το τακτικό ή και έκτακτο προσωπικό του Α.Ε.Ι. Η Μονάδα μπορεί να προσελκύσει κάθε είδους χρηματοδότηση που προέρχεται από ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.[3]

✔ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 Το Συμβούλιο της Διοίκησης του Α.Ε.Ι. μπορεί να συστήσει τη Μονάδα μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της 6μηνης προθεσμίας  που προβλέπεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (21/7/2022), η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν πρότασης του Πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη.

[2] Άρθρο 72 του ν. 4914/2022

[3] Η οικονομική διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;