• Ελληνικά

Ν.4842/2022: Οι τροποποιήσεις στην Αναγκαστική Εκτέλεση – Μέρος Β΄

21 Ιανουαρίου, 2022

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας, με τίτλο: «Ν. 4842/2021: Οι τροποποιήσεις στην Αναγκαστική Εκτέλεση – Μέρος Α΄»[1] , κάτωθι αναλύονται οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4842/2021 ( νέος Νόμος) στο πεδίο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως:

Άρθρο 966 ΚΠολΔ

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει τον χρόνο υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν, σε περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πράγμα. Με τη νέα ρύθμιση, ο τελευταίος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι και τον πλειστηριασμό. Περαιτέρω, όσον αφορά το ζήτημα της έλλειψης πλειοδοτών, η ίδια διάταξη τόσο στην αρχική, όσο και στη νέα μετά την τροποποίηση ρύθμισή της, αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, το οποίο οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζομένου κινητού ή ακινήτου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, σε αυτή την περίπτωση, η σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς εάν προηγηθούν δυο ματαιώσεις του πλειστηριασμού, και συγκεκριμένα του πλειστηριασμού που έχει οριστεί αρχικά, και του πλειστηριασμού, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε σαράντα (40) ημέρες με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Προκειμένου, δηλαδή, να διενεργηθεί τελικά ο πλειστηριασμός και να υπάρξει σημαντικό πλειοδοτικό ενδιαφέρον, σε συνθήκες αγοράς και υγιούς ανταγωνισμού καθιερώνεται η σε δύο στάδια περαιτέρω (αυτόματη) μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Στο τρίτο αυτό στάδιο διενέργειας του πλειστηριασμού, μετά από τις δυο αρχικές ματαιώσεις, η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Εάν και πάλι δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται κατά ένα επιπλέον δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Περαιτέρω, εφόσον και ο νέος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος, προβλέπεται η προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο, δικάζοντας κατά τη διαδικαςία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να διατάξει, είτε την άρση της κατάσχεσης είτε τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού με την ίδια – ήδη αυτομάτως μειωθείσα κατά τα προαναφερθέντα – ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίον έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (1η.01.2022), ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού.[2]

Άρθρο 972 ΚΠολΔ

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η υπογραφή αναγγελίας υποχρεωτικά από δικηγόρο. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορίζονται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 973 ΚΠολΔ

Στην παράγραφο 6 αυτού του άρθρου, προβλέπεται ρητά ότι κατά της απόφασης, που εκδίδεται επί της ανακοπής κατά του κύρους της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, δεν επιτρέπεται ούτε η άσκηση ενδίκων μέσων, αλλά ούτε και αίτηση ανάκλησης. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ανακοπές.

Άρθρο 975 ΚΠολΔ

Στα γενικά προνόμια καθιερώνεται, ομοιόμορφα για όλες τις περιπτώσεις ως σημείο (αντίστροφης) εκκίνησης του προνομίου η ημερομηνία του πραγματικά διενεργηθέντος πλειστηριασμού. Καθώς, πλέον, το χρονικό διάστημα από την κατάσχεση μέχρι τον πλειστηριασμό ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε οκτώ (8) μήνες, θεωρείται επαρκής για την προστασία των γενικών προνομίων η καθιέρωση ως κρίσιμου σημείου της διενέργειας του πλειστηριασμού. Τούτο εναρμονίζεται και προς το άλλο σταθερό σημείο της νομοθετικής ρύθμισης, δηλ. την πτώχευση του οφειλέτη. Επιπλέον, επανέρχεται το προνόμιο των δικηγόρων από δικηγορικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά υπόθεση στον οφειλέτη, εφόσον όμως προέκυψαν ένα έτος πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασμό, που διενεργείται μετά την 1η/01/2022.

Άρθρο 977 ΚΠολΔ

Προς άρση ερμηνευτικών αμφισβητήσεων, προβλέπεται πλέον ρητά στο τελευταίο εδάφιο της τρίτης παραγράφου ότι: «Εάν υπάρχουν και εγχειρόγραφοι δανειστές οι προνομιούχες απαιτήσεις των άρθρων 975 και 976 δεν συμμετέχουν στο δέκα τοις εκατό (10%) ακόμη και εάν δεν ικανοποιήθηκε η απαίτησή τους.». Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται όταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασμό, που διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 977Α ΚΠολΔ

Εφόσον στο πλαίσιο του άρθρου 975 ΚΠολΔ επιλέγεται ως κρίσιμος χρόνος για την κατάταξη όλων των απαιτήσεων που εξοπλίζονται με γενικό προνόμιο, μεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις από εξαρτημένη εργασία, η ημερομηνία (πραγματικής) διενέργειας του πλειστηριασμού, επιλέγεται το ίδιο χρονικό σημείο και για το υπερπρονόμιο της παρ. 2 του άρθρου 977Α ΚΠολΔ, που αναφέρεται σε απαιτήσεις εργαζομένων και ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται όταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασμό, που διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 979 ΚΠολΔ

Καθώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 979ΚΠολΔ οι δανειστές, που αμφισβητούν τον πίνακα, οφείλουν να ασκήσουν τη σχετική ανακοπή εντός της σύντομης προθεσμίας των δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή, προβλέπεται ρητά ότι ο συμβολαιογράφος οφείλει την επομένη της πρόσκλησης να επιδείξει ή και να χορηγήσει αντίγραφα του πίνακα και των σχετικών εγγράφων. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται μετά την  1η.01.2022.

ΙV. Κεφάλαιο Δ΄- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Άρθρο 985 ΚΠολΔ

Λόγω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας και για λόγους διαδικαστικής διευκόλυνσης προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης από τον τρίτο και ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η σχετική έκθεση παράγεται, επίσης, ηλεκτρονικά και παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς τη νομότυπη και εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 986 ΚΠολΔ

Στην ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά το άρθρο 614 επ. ΚΠολΔ. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν μετά την 1η.01.2022 και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και έχουν εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.

V. Κεφάλαιο Ε΄- Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Άρθρο 993 & 995 ΚΠολΔ

Καθώς τροποποιείται το άρθρο 954 ΚΠολΔ ως προς τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού κινητών κρίθηκε απαραίτητη η κατάλληλη προσαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, ώστε να μην προκύπτει οποιαδήποτε αμφιβολία για τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού ακινήτων. Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται ρητά ότι: «Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β` και 2 έως 4 του άρθρου 954 εφαρμόζονται και εδώ, με εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον μήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας.». Η ανωτέρω ρύθμιση τυγχάνει εφαρμογής μετά την 1η.01.2022.

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 995 ΚΠολΔ, παρατείνονται κατ΄ ελάχιστο οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε κατάσχεση και πλειστηριασμό παρέχει τη σχετική διαδικαστική ευχέρεια. Οι εν λόγω παρατάσεις εφαρμόζονται για επιδόσεις που γίνονται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 997 ΚΠολΔ

Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 997 ΚΠολΔ, η προθεσμία του ενός (1) μηνός για την καταγγελία της μίσθωσης από τον υπερθεματιστή θεωρείται εξαιρετικά σύντομη και γι’ αυτό παρατείνεται σε δύο (2) μήνες. Επίσης, δίνεται για πρώτη φορά η εξουσία στον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, δηλαδή είναι όργανο της εκτέλεσης και έχει λάβει σχετική εντολή από τον επισπεύδοντα, να λάβει αντίγραφα των μισθωτηρίων από την αρμόδια φορολογική αρχή, καθώς επίσης αντίγραφο της πολεοδομίας. Η παράγραφος 6, επομένως, δίνει στα όργανα της εκτέλεσης τη δυνατότητα να διαπιστώνουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική, αλλά και τη νομική κατάσταση του ακινήτου, και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διασφάλιση ότι θα υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, αλλά και προστατεύει τον υπερθεματιστή. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορίζονται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 1002 ΚΠολΔ

Προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες, ως προς το αν στα ακίνητα η εξόφληση των απαιτήσεων από τον καθ’ ου η εκτέλεση, μέχρι και την κατακύρωση του πλειστηριασμού, αφορά το σύνολο των δανειστών ή μόνο τους αναγγελθέντες δανειστές με εκτελεστό τίτλο, προστέθηκε στη δεύτερη παράγραφο η αυτονόητη προϋπόθεση να απαιτείται εκτελεστός τίτλος για τους αναγγελθέντες δανειστές. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 1004 ΚΠολΔ

Επιμηκύνεται, η προθεσμία των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών κατάθεσης του πλειστηριάσματος, για λόγους διαδικαστικής διευκόλυνσης, σε δεκαπέντε (15), επίσης εργάσιμες. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορίζονται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 1009 ΚΠολΔ

Με το άρθρο αυτό, διατηρείται η εξουσία του υπερθεματιστή να καταγγείλει την επαγγελματική μίσθωση, παράλληλα, όμως, πρέπει να προστατευθεί για εύλογο χρόνο και ο μισθωτής και γι’ αυτό με την τροποποίηση ορίζεται, ότι η μίσθωση λύεται μετά πάροδο έξι (6) μηνών, αντί των δύο (2), που προβλεπόταν. Περαιτέρω, για την προστασία του υπερθεματιστή, ο οποίος πρέπει να αποκτά το ακίνητο ελεύθερο από κάθε βάρος, ώστε να έχει και κίνητρο συμμετοχής στον πλειστηριασμό, παρέχεται δικαίωμα καταγγελίας της αστικής μισθώσεως στον υπερθεματιστή, με τον περιορισμό όμως, της τριετίας. Επομένως, εάν κατά τον χρόνο του πλειστηριασμού έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία της μισθώσεως, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα καταγγελίας και οι συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση αυτή μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την καταγγελία. Εάν, όμως, δεν έχει συμπληρωθεί τριετία, η καταγγελία θα είναι δυνατή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορίζονται μετά την 1η.01.2022.

Άρθρο 1018 ΚΠολΔ

Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός ακυρώθηκε και διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να αναλάβει το πλειστηρίασμα που διανεμήθηκε κατατάσσεται μετά τα έξοδα της εκτέλεσης του νέου πλειστηριασμού και πριν από τις απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 977Α, 1007, 1012 παρ. 3 και 1015 παρ. 3. Στη θεωρία και τη νομολογία ανέκυψε διχογνωμία για το κατά πόσο η προνομιακή ικανοποίηση του υπερθεματιστή επεκτείνεται και στους τόκους (αποφατικά η ΑΠ 1603/2014). Επειδή με την καταβολή του πλειστηριάσματος χορηγείται (άρθρο 1005 ΚΠολΔ) στον υπερθεματιστή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, θεωρείται ορθότερο να εκτείνεται το προνόμιο και στους τόκους, μόνο εάν ο υπερθεματιστής δεν έχει αποκτήσει τη φυσική εξουσίαση του πράγματος, διότι διαφορετικά μπορεί να καρπωθεί το πράγμα για το χρονικό διάστημα μέχρι να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός. Εξ αυτού του λόγου, προβλέπεται πλέον ρητά ότι: «Στην ίδια τάξη κατατάσσεται και η αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων, που οφείλονται από την ημέρα καταβολής του πλειστηριάσματος, μόνον εάν προαποδεικνύεται ότι δεν έχει εκτελεστεί από αυτόν η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης». Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορίζονται μετά την 1η.01.2022.

[1] Μπορείτε να διαβάσετε το Α΄ Μέρος στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.sioufaslaw.gr/n-4842-2021-oi-tropopoihseis-stin-anagkastiki-ektelesi-meros-a/

[2] Κατά  την περ. ζ΄ παρ.6 άρθρου 116  Ν.4842/2021, ΦΕΚ Α 190, ,όπως τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 176 Ν.4855/2021, ΦΕΚ Α` 215/12.11.2021.

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Αστικού Δικαίου E.Κ.Π.Α.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;