• Ελληνικά

Ν. 4967/2022: Οι τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα – Μέρος Β’

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας με τίτλο «Ν. 4967/2022: Οι τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα- Μέρος Α’» παραθέτουμε περαιτέρω τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4967/2022 (ΦΕΚ 171/Τ.Α’/9.9.2022) στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα:

Άρθρο 539 Α.Κ. Μετά την αναφορά των υποκειμενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων ανταπόκρισης που  πρέπει να συγκεντρώνει το πωληθέν πράγμα, για να αποκλειστεί η συνδρομή πραγματικού ελαττώματος, καθιερώνεται, με την προσθήκη νέου άρθρου, η αντικειμενική ευθύνη του πωλητή σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση – ρύθμιση που απηχεί την ήδη υφιστάμενη αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για ελλείψεις πράγματος του άρθρου 537 παρ.1 Α.Κ. Προβλέπονται δύο λόγοι μη ευθύνης του πωλητή: α) η γνώση της μη ανταπόκρισης του πράγματος κατά τη σύναψη της σύμβασης από τον αγοραστή και β) τα υλικά που χορήγησε ο αγοραστής στον πωλητή ως αιτία  μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση. Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχει ο πωλητής και στην περίπτωση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία. Κρίσιμος χρόνος γένεσης της ευθύνης του πωλητή είναι ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνου[1]. Στην περίπτωση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία ως κρίσιμος χρόνος γένεσης της ευθύνης του πωλητή κρίνεται ο χρόνος παροχής των ψηφιακών στοιχείων[2], ενώ αν υπάρχει διαρκής υποχρέωση παροχής των ψηφιακών στοιχείων, η ευθύνη του πωλητή εκτείνεται χρονικά σε όλη τη διάρκεια παροχής των εν λόγω στοιχείων.

Άρθρο 540 Α.Κ. Με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η παράλειψη του αγοραστή να εγκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τις ενημερώσεις, που του παρείχε ο πωλητής[3], ως λόγος απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη του λόγω μη ανταπόκρισης του πράγματος με ψηφιακά στοιχεία στη σύμβαση, στην περίπτωση της σωρευτικής συνδρομής δύο προϋποθέσεων: α) την προγενέστερη ενημέρωση του αγοραστή από τον πωλητή σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης και τις συνέπειες μη εγκατάστασής της  και β) η παράλειψη του αγοραστή να εγκαταστήσει σωστά τις ενημερώσεις να μην οφείλεται σε παράλειψη του πωλητή ή του παρόχου των ψηφιακών στοιχείων να του δώσει τις ορθές οδηγίες εγκατάστασης των ενημερώσεων.

Άρθρο 541 Α.Κ.   Με το άρθρο αυτό εισάγεται τεκμήριο – που ήδη προβλεπόταν από το άρθρο 537 παρ.2 Α.Κ., αλλά προσαρμόζεται πλέον στο πνεύμα των  Οδηγιών –  για την περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση , που εμφανίζεται 1 έτος[4] μετά από την παράδοση αυτού : η έλλειψη ανταπόκρισης τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος ή τη φύση της έλλειψης. Το ίδιο τεκμήριο ισχύει και την περίπτωση της σύμβασης που είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των ψηφιακών στοιχείων, οπότε η έλλειψη ανταπόκρισης που συνδέεται με τα ψηφιακά στοιχεία και διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης τεκμαίρεται ότι υπήρχε σε όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 542 Α.Κ. Με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται και απαριθμούνται τα δικαιώματα του αγοραστή σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση: α) αποκατάστασης της ανταπόκρισης του πράγματος β) μείωσης του τιμήματος γ) υπαναχώρησης από τη σύμβαση και δ) αποζημίωσης.

Άρθρο 543 Α.Κ.  Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρινίζονται οι τρόποι αποκατάστασης της ανταπόκρισης του πράγματος – του πρώτου προβλεπόμενου δικαιώματος του αγοραστή σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση: η διόρθωση ή η αντικατάσταση του πράγματος[5]. Στην πραγματοποίηση όμως των τρόπων αυτών αποκατάστασης του πράγματος προβλέπονται όρια στα δικαιώματα του αγοραστή, αλλά και εξαιρέσεις που επιβάλλονται από την καλή πίστη και την αρχή της αναλογικότητας.[6] Επιπρόσθετα, θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα του πωλητή να αρνηθεί τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος, αν είναι αδύνατες ή αναμένεται πως θα επιφέρουν δυσανάλογες δαπάνες για τον πωλητή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να ασκήσει κάποιο άλλο από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά του.   

Άρθρο 544 Α.Κ. Σε συνέχεια των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου ορίζεται  ο τρόπος με τον οποίο ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση της ανταπόκρισης του πράγματος: εντός εύλογου χρόνου, από τη χρονική στιγμή κατά την οποία ενημερώθηκε σχετικά με την έλλειψη ανταπόκρισης στη σύμβαση, και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των ιδιοτήτων και της φύσης του πωληθέντος πράγματος. Η αποκατάσταση πρέπει επίσης να γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή, ώστε να βρεθεί στην κατάσταση που θα βρισκόταν, εάν δεν υπήρχε η έλλειψη ανταπόκρισης. Στην περίπτωση όμως στην οποία επιλεχθεί η αντικατάσταση ως τρόπος αποκατάστασης του πράγματος, ο αγοραστής οφείλει να αποδώσει στον πωλητή το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος[7].

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 522 έως 524 του Α.Κ.

[2] Για το λόγο ότι ο αγοραστής δεν θα μπορεί να διαπιστώσει την έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση πριν την παράδοση των ψηφιακών στοιχείν.

[3] Οι ενημερώσεις αυτές προβλέπονται στο άρθρο 538 Α.Κ.

[4] Ένα έτος προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του νόμου αντί έξι μηνών που προέβλεπε το άρθ. 537 παρ.2 του Α.Κ.

[5] Η απαίτηση διόρθωσης ή αντικατάστασης του πράγματος προβλεπόταν και από τις διατάξεις του έως τώρα υφισταμένου Α.Κ. ( άρθ. 540).

[6] Ο αγοραστής δεν μπορεί να επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος, αν αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες για τον πωλητή, λαμβανομένων υπόψη της αξίας του πράγματος, της βαρύτητας της έλλειψης ανταπόκρισης και της δυνατότητας ολοκλήρωσης του μη επιλεγέντος τρόπου αποκατάστασης χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

[7] Ο αγοραστής δεν ενέχεται για ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε από αυτό κατά τη διάρκεια της σύμβασης έως την αντικατάστασή του.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;