Ν. 5036/2023: Νέα ρύθμιση για χρέη της ενεργειακής κρίσης

8 Ιουνίου, 2023

Η ενεργειακή κρίση και η επερχόμενη εξ’ αυτής έλλειψη ρευστότητας οδήγησαν πολλούς πολίτες σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους τόσο απέναντι στην Φορολογική Διοίκηση όσο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για την παροχή διευκόλυνσης σε οφειλέτες, οι οποίοι ήταν συνεπείς μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, ως προς την αποπληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους οφειλών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο νόμος 5036/2023[1] θεσπίζει τη δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής των οφειλών σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

– Τι προβλέπει η ρύθμιση: Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης[2] και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

– Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο οφειλέτης: Απαιτείται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2022, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και, σε περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κατά τις διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19[3] ή για τις 120 δόσεις[4], η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

– Τι ισχύει για τις δόσεις: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ και για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

– Ποια τα κύρια οφέλη της υπαγωγής στη ρύθμιση: Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας, αναβάλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο[5] και αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

– Ποια είναι η προθεσμία: Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

– Τι προβλέπει η ρύθμιση: Οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων, με το επιτόκιο που προβλέπεται στο νόμο, ακόμη και εάν αυτές είναι ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013.[6]

– Ποιες προϋποθέσεις πρέπει, ιδίως, να πληροί ο οφειλέτης: Απαιτείται έως την 1η.11.2021 να έχει ρυθμίσει το σύνολο των βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών του και να τηρεί τις ρυθμίσεις αυτές.

– Τι ισχύει για τις δόσεις: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ και για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

– Ποια τα κύρια οφέλη της υπαγωγής στη ρύθμιση: Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και επίσης παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του για το αδίκημα της καθυστέρησης καταβολής εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως[7].

– Ποια είναι η προθεσμία: Για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α. η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο φορέα που έχει την αρμοδιότητα είσπραξης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

 

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] Άρθ. 4-13 και 82 του Ν. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Τ.Α΄/28-03-2023): «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

[2] Στο νόμο προβλέπονται και εξαιρέσεις

[3] Άρθ. 289 του Ν. 4738/2020 (Α΄207)

[4] Άρθ. 98-109 του Ν. 4611/2019 (Α΄73)

[5] Άρθ. 25 του Ν. 1882/1990 (Α’ 43)

[6] Υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107)

[7] Άρθ. 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α’ 136)

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.