Ν. 5045/2023: Νέα ψηφιακή κάρτα για την οικονομική ενίσχυση των νέων

11 Σεπτεμβρίου, 2023

Οικονομική διευκόλυνση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150€) κατ’ έτος, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, παρέχεται σε νέους δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών, από το έτος 2023 και επόμενα, για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, σύμφωνα με το νέο νόμο 5045/2023[1]. Η οικονομική αυτή ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ενώ στόχος του μέτρου είναι η εισαγωγή των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, η ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και η εξοικείωση των νέων με την χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

  • ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και τα οποία, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το εικοστό (20ο) έτος.

  • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα  ευρώ (150€) κατ’ έτος,  παρέχεται από το έτος 2023 και επόμενα και πιστώνεται υπέρ του δικαιούχου από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

  • Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ


Η οικονομική διευκόλυνση παρέχεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται να την απενεργοποιήσει.

Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Δεν είναι δυνατή  η μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα ή η ανάληψή του. Τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και ο δικαιούχος δεν μπορεί να το αναζητήσει.

  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Η οικονομική διευκόλυνση υπό τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χορηγείται μετά από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται σε ειδική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο δικαιούχος της, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς του taxisnet, εισέρχεται στην εφαρμογή, συμπληρώνει και ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού σε αυτήν. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Άρθρο 47 του Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29-07-2023): «Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.