Νέες προδιαγραφές για τα τροχοφόρα οχήματα – COM(2023) 264

6 Ιουνίου, 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη διεθνή εναρμόνιση των προτύπων για τα οχήματα, προκειμένου να αίρονται τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας από τα οχήματα αυτά. Προς τούτο, έχει προσχωρήσει σε δυο Διεθνείς Συμφωνίες: η πρώτη είναι η συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (εφεξής: ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους και σχετικά με τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται, βάσει των εν λόγω προδιαγραφών (στο εξής: αναθεωρημένη συμφωνία του 1958)[1] και η δεύτερη είναι η συμφωνία για την κατάρτιση παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους (στο εξής παράλληλη συμφωνία)[2].

Στο Παγκόσμιο Φόρουμ της ΟΕΕ/ΗΕ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών για τα Οχήματα (εφεξής: Φόρουμ WP.29) διεξάγονται ανοικτές συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958 και της παράλληλης συμφωνίας. Πριν από κάθε συνεδρίασή του, το Φόρουμ μπορεί να εγκρίνει προτάσεις των συμμετεχόντων χωρών για: τροποποιήσεις κανονισμών των ΗΕ που έχουν εκδοθεί δυνάμει της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958, τροποποιήσεις παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών (εφεξής: ΠΤΚ) των ΗΕ που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της παράλληλης συμφωνίας, καθώς και νέους κανονισμούς και νέους ΠΤΚ των ΗΕ. Και επειδή οι πράξεις που καλείται να εγκρίνει και να εκδώσει το Φόρουμ WP.29 είναι δεσμευτικές για την ΕΕ, ενδείκνυται, πριν από κάθε συνεδρίασή του, να καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης αναφορικά με τις πράξεις αυτές. Σύμφωνα με την Απόφαση COM(2023) 264[3], κατά την 190η σύνοδο του Φόρουμ WP.29 που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2023, η ΕΕ θα πρέπει να υπερψηφίσει:

  • τις προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών των ΗΕ που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές ή ορισμένα χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως


– την πέδηση βαρέων οχημάτων

– τις ζώνες ασφάλειας

– τους ορατούς ρύπους, τη μέτρηση ισχύος των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση

– τις εκπομπές θορύβου μοτοσικλετών

– τις εκπομπές από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

– τον θόρυβο οχημάτων των κατηγοριών M και N (επιβατικών και εμπορικών)

– τα ελαστικά εμπορικών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

– τα ελαστικά οχημάτων της κατηγορίας L (μηχανοκίνητων δικύκλων, τρικύκλων και τετρακύκλων οχημάτων)

– τα συστήματα πέδησης οχημάτων της κατηγορίας L

– τις εκπομπές ελαφρών οχημάτων και οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1

– τη μετωπική και την πλευρική σύγκρουση

– τις εκπομπές CO2/κατανάλωση καυσίμου

– τα οχήματα πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου

– την ασφάλεια των πεζών

– τα ενισχυμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών

– τα οχήματα υδρογόνου και κυψέλης καυσίμου

– την κυβερνοασφάλεια και το σύστημα διαχείρισης κυβερνοασφάλειας

  • την πρόταση νέου κανονισμού των ΗΕ για τις παγκόσμιες εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης,

  • την πρόταση τροποποίησης του ΠΤΚ των ΗΕ για τα οχήματα υδρογόνου και κυψέλης καυσίμου και

  • την πρόταση νέου ΠΤΚ των ΗΕ σχετικά με την εργαστηριακή μέτρηση των εκπομπών πέδησης για ελαφρά οχήματα.

 

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (ΕΕ L 346 της 17.12.1997)

[2] Απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για τη σύναψη συμφωνίας που αφορά την κατάρτιση παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα («παράλληλη συμφωνία») (ΕΕ L 35 της 10.2.2000)

[3] Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την Εναρμόνιση των Κανονισμών για τα Οχήματα όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών των ΗΕ με αριθμούς 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 και 155, την πρόταση νέου κανονισμού των ΗΕ σχετικά με τις παγκόσμιες εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, την πρόταση τροποποίησης του ΠΤΚ αριθ. 13 των ΗΕ και την πρόταση νέου ΠΤΚ των ΗΕ σχετικά με την εργαστηριακή μέτρηση των εκπομπών πέδησης για ελαφρά οχήματα [COM(2023) 264, 23.5.2023]

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.