Επείγοντα μέτρα προστασίας των θέσεων εργασίας και των ανέργων σε πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

23 Αυγούστου, 2021

Την από 13 Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 143/Τ.Α’/13.8.2021) σχετικά με τη λήψη εκτάκτων μέτρων για την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 ακολούθησαν τόσο η με αριθμό 60509 (ΦΕΚ 3795/Τ.Β’/16.8.21) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ανακοινώθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές όλης της χώρας και κατέστησαν ως εκ τούτου άνεργοι, όσο και η με αριθμό 60622 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 3816/Τ.Β’/17.8.2021), με την οποία ελήφθησαν επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και ανήκουν στις περιοχές της Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας. Ειδικότερα, με την πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση (60509/16.8.2021) προβλέφθηκε:

✔ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
  • Σε καθέναν εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, ολικώς ή μερικώς, από τις πυρκαγιές όλης της χώρας και κατέστη για το λόγο αυτό άνεργος– επιδοτούμενος ή μη- χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 718,65 ευρώ μετά από έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και εντός 60 ημερών από την έναρξη καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.
  • Για τη λήψη της απαιτείται η προηγούμενη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους πλέον του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού τους (σε μορφή ΙΒΑΝ) και οποιουδήποτε πρόσφορου στοιχείου Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του εγγράφου αυτού, η καταστροφή θα διαπιστώνεται με Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης.

   Με τη δεύτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (60622/17.8.2021) ανακοινώθηκε για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – οποιουδήποτε κλάδου του ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημίες – που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και ανήκουν στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας):

    
✔ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας που ανήκουν στις ανωτέρω περιοχές μπορούν να θέτουν σταδιακά σε αναστολή από 3 Αυγούστου 2021 και εφεξής και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί έως και  την 2.8.2021.
✔ Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Άκυρες είναι οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις (εργοδότες) για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
✔ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.
  • Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση, τέλος ή εισφορά.
  • Η διαδικασία για τη λήψη της ως άνω αποζημίωσης περιλαμβάνει τόσο υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων- εργοδοτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά με τη σοβαρότητα των συνεπειών των πυρκαγιών στην επιχείρησή τους και τα στοιχεία των εργαζομένων, που τελούν σε αναστολή, άμεσα γνωστοποιούμενη στους εργαζόμενους, όσο και υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων, στην περίπτωση που για πρώτη φορά τίθεται σε αναστολή η σύμβασή τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «supportemployees.services.gov.gr» για τη λήψη της αποζημίωσης.

*Σημειώνεται πως η έναρξη ισχύος των μέτρων της πρώτης Υπουργικής Απόφασης (60509/2021) είναι η 16.8.2021 – ημερομηνία δημοσίευσής της.  

* Έως την 31.8.2021 θα είναι διαθέσιμο το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή για το μήνα Αύγουστο δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τη δεύτερη Υπουργική Απόφαση (60622/17.8.21), η οποία εμπεριέχει ως Παράρτημα και σχετικό υπόδειγμα Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία από 3.8.21 έως 13.8.21 εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021. Η υποβολή δηλώσεων θα πραγματοποιείται ανά μήνα χωρίς το προαναγγελτικό σύστημα, ενώ η καταβολή θα γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, που υποδεικνύεται με την αίτησή του.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter