Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020

11 Ιουνίου, 2021

Οι νέες ρυθμίσεις συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Από την 1η Ιουνίου 2021:

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των χρηματικών οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την αποφυγή κινδύνου αφερεγγυότητάς του.

2.Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) (www.keyd.gov.gr ή ofeiles.gov.gr).

3.Την κίνηση της ανωτέρω διαδικασίας μπορούν να προκαλέσουν και οι ίδιοι οι πιστωτές κοινοποιώντας στον οφειλέτη πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του, θέτοντάς του προθεσμία για την υποβολή της αίτησης έως 45 ημερολογιακές ημέρες. Την πρόσκληση κοινοποιεί και στην ΕΓΔΙΧ. Η μη υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής αίτησης από τον ίδιο.

4.Με την υποβολή της αίτησης παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και στοιχείων. Η ανωτέρω άδεια συνεπάγεται την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του ίδιου, του/της συζύγου, των εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν).

5.Η αίτηση απορρίπτεται όταν:

α) το 90%, τουλάχιστον, των συνολικών οφειλών, προς τους πιστωτές οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
β) έχει ήδη υποβληθεί αίτηση ενώπιον δικαστηρίου για υπαγωγή του σε άλλη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, εκτός και αν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από αυτήν.
γ) ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
δ) ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα οικονομικής φύσεως.
ε) ο αιτών δεν επικαλείται γεγονότα, από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

6.Βασική συνέπεια από την υποβολή της αίτησης είναι η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων στη διαδικασία πιστωτών μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας. Η ανωτέρω αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια, προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).

7.Μετά την υποβολή της αίτησης, οι χρηματοδοτικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, έχουν τη δυνατότητα (διακριτική ευχέρεια) να καταθέσουν στην ηλεκτρονική βάση, πρόταση προς τον οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων) και τουλάχιστον του ποσοστού των συμμετεχόντων πιστωτών που έχουν ειδικό προνόμιο (40% επί του συνόλου των απαιτήσεων που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 ΚΠολΔ), υπογράφεται ηλεκτρονικά μεταξύ τους σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Με την κατάρτιση αυτής της σύμβασης βεβαιώνεται από τους συμβαλλομένους ότι επιτυγχάνεται πράγματι η βιωσιμότητα της επιχείρησης ή αποτρέπεται η αφερεγγυότητα του φυσικού προσώπου.

8.Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

9.Εφόσον επιτευχθεί η σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται από τους καταλαμβανόμενους πιστωτές η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για όλη τη διάρκεια αυτής και υπό τον όρο της τήρησής της.

10.Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

11.Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σύμβασης, κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησής του, η οποία αποτελεί τον τίτλο εξόφλησης της ρυθμισμένης απαίτησης.

12.Οποιοσδήποτε καταλαμβανόμενος πιστωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, εφόσον ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή ποσού που να υπερβαίνει σε αξία τις τρεις δόσεις ή την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Η καταγγελία συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης μόνο ως προς τον καταγγέλλοντα, δηλαδή δεν ασκείται επίδραση στη νομική θέση των λοιπών καταλαμβανόμενων πιστωτών.

13.Στο πλαίσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης, προβλέπεται, υπό τη σωρευτική συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η παροχή κρατικής επιδότησης για την αποπληρωμή δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, για 5 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως).

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μαρίος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter