• Ελληνικά

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4685/2020 περί αναστολής των διοικητικών κυρώσεων λόγω αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας με το ν. 4964/2022

4 Αυγούστου, 2022

Στα πλαίσια των διατάξεων του νέου νόμου 4964/2022 που δημοσιεύτηκε την 30 Ιουλίου 2022 (ΦΕΚ 150/Τ.Α/30.7.2022) σχετικά με τις «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», που έχουν ως σκοπό την επίλυση σοβαρών και επειγόντων ζητημάτων που αφορούν την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος στο σύνολό τους, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, προβλέφθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4685/2020 – έως και την 31 Δεκεμβρίου 2022 –  με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν υποβάλει οποιασδήποτε μορφής αίτημα ή ένδικο βοήθημα  αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους να ζητήσουν την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών  διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων σε σχέση με την κατοικία τους  και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον κύριο ή το νομέα ή τον κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί σε ιστότοπο του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».[1]

✔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

– Την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις των άρθ. 52 και 55 του ν. 4685/2020 υποβάλλει ο κύριος ή ο νομέας ή ο κάτοχος της κατοικίας.

– Δικαίωμα υποβολής της αίτησης αυτής έχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα με το οποίο αμφισβητούν το δασικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους.

✔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκτός από τα στοιχεία που ταυτοποιούν τον αιτούντα και ηλεκτρονικό παράβολο 250 ευρώ:

– Την περιγραφή και τη χρήση της κατοικίας που αφορά το αίτημα και τις κατασκευές που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος

– Το είδος του επικαλουμένου δικαιώματος

– Τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή ακυρώσεως ή του ενδίκου βοηθήματος  

– Τον εντοπισμό της κατοικίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών από την ιστοσελίδα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

– Τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών ορίων του γεωτεμαχίου και του περιγράμματος της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που τη συνοδεύουν.

✔ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με χρήση των κωδικών taxisnet[2].

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα θέασης του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, γεωχωρικού εντοπισμού της θέσης τόσο του γεωτεμαχίου με οριοθέτηση και υπολογισμό της επιφάνειας αυτού  όσο και της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που τη συνοδεύουν και υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4685/2020.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του αιτούντα, δήλωση Μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευτικών κατασκευών της, το ένδικο ή άλλο υποβληθέν διοικητικό βοήθημα, καθώς και το αποδεικτικό του ηλεκτρονικού παραβόλου.

✔ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

– Η υποβολή του αιτήματος υπαγωγής έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων – σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδευτικές κατασκευές της – συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.[3]

– Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναμόρφωσης του δασικού χάρτη μετά από αποδοχή προδήλου σφάλματος ή αντιρρήσεων και μη υπαγωγής κατά συνέπεια του ακινήτου σε περιοχή που διέπεται από τη δασική νομοθεσία, αίρεται η υπαγωγή και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα πρόστιμα και τα παράβολα που έχει τυχόν καταβάλει.

✔ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα – κατά παράταση της ισχύουσας προθεσμίας – μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.[4]

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας της πλατφόρμας προσδιορίστηκαν από την ΚΥΑ με αριθμό 68161/ 3775/ 16.7.21 (ΦΕΚ 3253/Τ.Β/22.7.21) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

[2] Σε περίπτωση λειτουργίας Κτηματολογίου, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ειδικού αποσπάσματος που περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος για τον εντοπισμό του, άλλως το γεωτεμάχιο προσδιορίζεται αυτόματα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα.

[3] Η αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει σε περίπτωση που η άμεση κατεδάφιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον ή στις περιπτώσεις που τα κτίρια δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011 ή βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου natura ή άλλες περιοχές με ειδικές προστατευτικές διατάξεις ή που είναι αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς.

[4] Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για όσους έχουν υποβάλλει αντιρρήσεις του άρθ.15 του ν. 3889/2010, αίτηση για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος δασικού χάρτη ή αίτηση ακύρωσης του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο ή διοικητικό βοήθημα αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα  της ιδιοκτησίας τους.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;