Πράξεις εκπροσώπησης νομικών προσώπων, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το νόμο 4811/2021

23 Ιουλίου, 2021

Με τις διατάξεις των άρθρων 38,39 και 40 του νόμου 4811 που δημοσιεύτηκε την 26.6.2021 για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» ορίζονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των νομικών προσώπων, των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, προς αντικατάσταση των διατάξεων των άρθ. 3 παρ.12 του ν. 4156/2013, άρθ.88 του ν. 4548/2018 και άρθ. 21 του ν. 3190/1955 αντίστοιχα.

Α. Για την εγκυρότητα των πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των νομικών προσώπων που είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ισχύουν τα ακόλουθα: 

✔ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή διαχειριστή

– Το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου ή διαχειριστή

– Η περιγραφή( αναφορά) της ιδιότητάς του

– Ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης ( Κ.Α.Κ.) της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης ή διορισμού διαχειριστή στο Γ.Ε.ΜΗ.

✔ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Η εταιρική σφραγίδα

✔ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

– Η απαίτηση της εταιρικής σφραγίδας από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς όχι μόνο απαγορεύεται αλλά και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ύψους 1.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τον αριθμό επαναλήψεων της παράβασης.

– Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από το νομικό πρόσωπο ή την ανώνυμη εταιρεία ή την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από την οποία απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που της προκλήθηκε.

Β. Για την εγκυρότητα των πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των νομικών προσώπων που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αρκούν:

✔ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου
– Το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου
– Η περιγραφή της ιδιότητάς του
– Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο εγγραφής του νομικού προσώπου

*Σημειώνεται ότι ως έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού δηλαδή η 26η Ιουνίου 2021.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter