• Ελληνικά

Προσωπικός Ιατρός για όλους τους πολίτες με το ν. 4931/2022

30 Ιουνίου, 2022

Την 1η Ιουλίου ξεκινάει η υποχρεωτική εγγραφή όλων των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40 του ν. 4931/2022, καθώς και όσα ρυθμίζονται με τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Ο Προσωπικός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του (διά του ασκούντος τη γονική μέριμνα) και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον Προσωπικό Ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους Προσωπικών Ιατρών.[1]

Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε Προσωπικό Ιατρό

Η διαδικασία εγγραφής καθορίζεται με την υπ’αριθμ. 34693/2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών[2], είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τους Προσωπικούς Ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύνανται να προσδιορισθούν μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.[3] Περαιτέρω, με την υπ’αριθμ. 35161/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κίνητρα για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, καθώς και οι συνέπειες (αντικίνητρα) σε περίπτωση μη εγγραφής. Ενδεικτικά, όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1-01-2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό, από την 1-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Ποιοι ορίζονται ως Προσωπικοί Ιατροί;

Ο Προσωπικός Ιατρός μπορεί να είναι:

 α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

 γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως Προσωπικοί Ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ), τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.

Με την υπ’αριθμ. 36223/2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η  διαδικασία σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και λοιπά θέματα της συμβατικής τους συνεργασίας.  Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών ορίζεται στην υπ’αριθμ. 35160/ 16-06-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Για όσους ιδιώτες ιατρούς ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και να παράσχουν υπηρεσίες Προσωπικού Ιατρού, σημειώνεται ότι έχει ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Υ. ανοιχτή πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31η/07/2022.

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Αστικού Δικαίου E.Κ.Π.Α.

[1] Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

[2] Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;