Ψηφιακοί Νομάδες

23 Νοεμβρίου, 2021

Με το άρθρο 11 του ν. 4825/2021 (εφεξής νέος Νόμος), με τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις», εισάγεται στο εσωτερικό μας δίκαιο, για πρώτη φορά, ο θεσμός των ψηφιακών νομάδων (digital nomads). Όπως αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νέου Νόμου, με την προσέλκυση με ευνοϊκούς όρους ψηφιακών νομάδων, ήτοι πολιτών τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενων/ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών αξιοποιείται η νέα ψηφιακή εποχή, καθώς θα μπορούν να παρέχουν την εργασίας τους με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσων που υποκαθιστούν τη φυσική παρουσία τους. Τονίζεται δε, ότι οι εν λόγω προβλέψεις θα έχουν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, ο νέος Νόμος προβλέπει τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες – digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες. Οι ψηφιακοί νομάδες δεσμεύονται με σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα παρέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στο νέο Νόμο ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους και δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και το ύψος του τέλους εθνικής θεώρησης. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ο αιτών, δύναται, κατά το διάστημα ισχύος της ανωτέρω Εθνικής Θεώρησης Εισόδου, να αιτηθεί και να λάβει άδεια διαμονής διετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία, κάθε φορά. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό του και τα μέλη της οικογένειάς του.

Τέλος, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη Εθνικής θεώρησης Εισόδου και έχουν εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια είτε με ομοιόμορφη θεώρηση είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος αυτής, να υποβάλουν στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν και μισθωτήριο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια.

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter