Σήμα Ισότητας: η επιβράβευση των επιχειρήσεων

29 Ιουλίου, 2021

Στα πλαίσια της στρατηγικής ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming), προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, συμφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις, πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία θεσμοθετήθηκε το « Σήμα Ισότητας» από το νόμο 4604/2019, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το νέο εργατικό νόμο 4808/2021 (άρθ. 21), ως επιβράβευση των επιχειρήσεων που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης.
Ήδη, προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), που αποτελεί τον Συντονιστή Φορέα του έργου σε συνδυασμό με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας Women on Top με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Rights,Equality and Citizenship ξεκίνησαν πιλοτικά το έργο “SHARE” με σκοπό την προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και τη χορήγηση του «Σήματος Ισότητας» στις επιχειρήσεις, που τεκμηριωμένα αναπτύσσουν πολιτικές για την εφαρμογή φιλικών εργασιακών και οικογενειακών όρων και συνθηκών εργασίας, μετά από λεπτομερή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που διακρίνονται για την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας και κριτηρίων που αναλύονται κατωτέρω.

– Στην πιλοτική λειτουργία του έργου «SHARE» έχουν επιλεχθεί είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (των 11-250 εργαζομένων ή κύκλου εργασιών 2-50 εκατομμυρίων ευρώ) είτε μεγάλες επιχειρήσεις (με αριθμό μεγαλύτερο των 250 εργαζομένων ή κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ποικίλα και μπορούν ενδεικτικά να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ (π.χ. ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, εφαρμογή αρχών ισότιμης και δίκαιης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, ενημέρωση των εργαζομένων για τη σεξουαλική παρενόχληση με ενημερωτικό υλικό και σεμινάρια, πρόσωπο αναφοράς για θέματα παρενόχλησης).
  • ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (π.χ. πρόσβαση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε επαγγελματικές ή επιστημονικές ομάδες και επιτροπές στην επιχείρηση)
  • ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (π.χ. τήρηση εργατικής νομοθεσίας για την προστασία μητρότητας και γονικών αδειών, όπως και μέτρων πρόληψης κατά της βίας και παρενόχλησης)
  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (π.χ. εφαρμογή σχεδίων ή καινοτόμων μέτρων προώθησης της ισότητας των φύλων, επιμόρφωση στελεχών που εμπλέκονται στην επιλογή προσωπικού, προώθηση ισότητας σε διαφημίσεις και μεθόδους προβολής ενάντια στην έμφυλη βία και τον σεξισμό).

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

  • Η διαδικασία για την απονομή του Σήματος, όπως και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του ΣΗΜΑΤΟΣ θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Η μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί από το έργο «SHARE» για την απονομή του πρώτου ΣΗΜΑΤΟΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

– ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (επιφορτισμένης με τον έλεγχο των επιχειρήσεων σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης και την έκδοση πορίσματος επιβράβευσής τους ή μη).

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του έργου) και Δήλωση δέσμευσης από την επιχείρηση για ανάληψη υποχρέωσης συμμετοχής στη διαδικασία.

– ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Ανυπαρξία προστίμου ή άλλης κύρωσης από το ΣΕΠΕ ή διαπιστωτικού πορίσματος του Συνηγόρου του πολίτη για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας την τελευταία 3ετία- Ανυπαρξία τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας- Δήλωση συμμόρφωσης στις ανωτέρω προϋποθέσεις).

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Συγκέντρωση όλων των στοιχείων-παρακολούθηση υλοποίησης- σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης).

– ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (Μέχρι την 31.1.2024 θα ισχύει το πρώτο ΣΗΜΑ σε όσες επιχειρήσεις απονεμηθεί και εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης και απονομής του).

– ΑΝΑΣΤΟΛΗ (Αναστολή ισχύος ή αφαίρεση ΣΗΜΑΤΟΣ σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων, σε περίπτωση ελέγχου από την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

  • Αποστολή, μία φορά κατ΄ έτος, από την επιχείρηση που απέκτησε το ΣΗΜΑ απολογιστικής έκθεσης δράσεων σχετικών με την ισότητα των φύλων και την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης.
  • Δημοσίευση, κάθε έτος, από την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. καταλόγου επιχειρήσεων κατόχων του ΣΗΜΑΤΟΣ, με ανάρτηση του καταλόγου στον ιστότοπό της.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αφαίρεση του ΣΗΜΑΤΟΣ από την επιχείρηση που το απέκτησε, αν διαπιστωθεί από την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. ότι δεν εξακολουθεί να εφαρμόζει τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών εργαζομένων ανδρών και γυναικών.

* Σημειώνεται πως ο πρώτος πιλοτικός κύκλος του Προγράμματος SHARE, θα καταλήξει στην απονομή του ΣΗΜΑΤΟΣ, ενώ η διαδικασία της επιμόρφωσης και αξιολόγησης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 θα ολοκληρωθεί περίπου έως το τέλος Νοεμβρίου 2021 χωρίς δυνατότητα πλέον συμμετοχής άλλων εταιρειών πλην των ήδη συμμετεχόντων στον πρώτο αυτό κύκλο.
* Δυνατότητα ενημέρωσης για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων προς υποβολή υποψηφιότητας επιχείρησης στον ιστότοπο www.isotita.gr (ή αποστολή email στο info@isotita.gr) που θα επιμεληθεί η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.
* Από την 13.07.2021 τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025) που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.opengov.gr σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης προτάσεων πολιτικής ισότητας των φύλων από όλα τα Υπουργεία.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter