Σύσταση, σκοπός και εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στην εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»

8 Απριλίου, 2022

Στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου 4914/2022[1] που δημοσιεύτηκε την 21 Μαρτίου 2022 (ΦΕΚ61/Τ.Α’/21.3.2022) συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ElevateGreece A.E.», στην οποία μεταφέρεται το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, που είχε συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4712/2020, με σκοπό που περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου, την επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών  (startup) επιχειρήσεων της Χώρας, την χαρτογράφηση του οικοσυστήματός τους, την δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, την παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών και τη λειτουργία πλατφόρμας ως πόλου έλξης για επενδυτές και με  κυριότερη αποστολή την αποτελεσματική διασύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και τη βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας μέσα από την καταγραφή, δικτύωση και ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ στο Μητρώο της εταιρείας αυτής εγγράφονται μετά από θετική εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης οι νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.  

✔ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ως νεοφυής επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη ή εγγράφεται στο Μητρώο που διατηρεί η εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» (εφεξής «η εταιρεία»), επί της οποίας εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας.

✔ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εγγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της εταιρείας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εγγραφής, που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, η διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο, η διαδικασία αξιολόγησης και κάθε  άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.[2]

✔ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ElevateGreece Α.Ε.» ανήκει στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα[3] και  συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4914/2022, ενώ μεταφέρεται αυτοδικαίως σε αυτήν το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, που έχει συσταθεί και διατηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4712/2020[4], όπως ενδεικτικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Μητρώου, υλικά και άυλα δικαιώματα, σήματα λεκτικά και απεικονιστικά και το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών.

✔ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

– Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου των Νεοφυών Επιχειρήσεων καθώς και η επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των επιχειρήσεων αυτών της Χώρας με τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που συνθέτουν.

– Η μεταξύ των επιχειρήσεων δικτύωση και η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία προς ικανοποίηση αναγκών της αγοράς.

– Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους βάσει κρίσιμων δεικτών σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Ερευνητικά Κέντρα, Α.Ε.Ι., επιχειρήσεις και την Κοινωνία των πολιτών.

– Η λειτουργία πλατφόρμας ως πόλου έλξης επενδυτών, όπως angels investors, venture capital funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

✔ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μεταξύ άλλων:

– Δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στο μητρώο της εταιρείας.

– Αναθέτει σε αξιολογητές την αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης, μεριμνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους και εγκρίνει, μετά από θετική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο.

– Διοργανώνει κανάλια δικτύωσης για να διασυνδεθούν η έρευνα και η καινοτομία με την επιχειρηματική κοινότητα.

– Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική  πλατφόρμα «ElevateGreece» που είναι προσβάσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr.

– Διοργανώνει τον Εθνικό διαγωνισμό βραβείων νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και συνεργάζεται με τους επίσημους υποστηρικτές της ElevateGreece.

– Παρέχει στοχευμένη υποστήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω επιχορηγήσεων

– Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, προτάσεων και προγραμμάτων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

– Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Περί «Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλων διατάξεων»

[2] Μέχρι την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού για τα ανωτέρω εφαρμόζεται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ.47 του ν. 4712/2020. Βάσει της ΚΥΑ 134622/18.12.202 μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας μίας νεοφυούς επιχείρησης εντάσσονται: η νομική μορφή επιχείρησης (ΙΚΑ-ΑΕ-ΕΠΕ με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή με θυγατρική στην Ελλάδα, ελληνικό ΑΦΜ, εγγεγραμμένη στο ΓΕ.Μ.Η.), διάρκεια λειτουργίας όχι μεγαλύτερη των 8 ετών, αριθμός εργαζομένων μικρότερος των 250, ετήσιος κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ.ευρώ, ενώ μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης εντάσσονται :η τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν ή την υπηρεσία και ο μικρός αριθμός ανταγωνιστών (επιχειρήσεων με παρόμοια πλεονεκτήματα που προτείνουν λύσεις).

[3] Εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις για φορείς Γενικής Κυβέρνησης, εκτός από αυτές που κατ’ εξαίρεση δεν έχουν εφαρμογή.

[4] Μετά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας καταργείται το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 73 του ν. 4914/2022

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.