Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

24 Νοεμβρίου, 2021
Ι. Γενικά χαρακτηριστικά

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4072/2012 (Μέρος Δεύτερο-άρθρα 43 επ.) και αποτελεί μία σχετικά νέα εταιρική μορφή, η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών εταιρειών. Είναι εκ του νόµου εµπορική εταιρεία και έχει νοµική προσωπικότητα. Πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρεία, δηλαδή από τη µια µεριά διαθέτει κεφάλαιο, από την άλλη η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας είναι περιορισμένη. Επιπλέον, το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Οι εταίροι μπορούν να μετάσχουν σε αυτήν με τριών ειδών εισφορές: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Μπορεί, ακόμη, να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη, ενώ το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου (12 έτη).

ΙΙ. Διαδικασία σύστασης

Η Ι.Κ.Ε. συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Περαιτέρω, η Ι.Κ.Ε. συνιστάται µε ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου ή λόγω εισφοράς στην εταιρεία περιουσιακών στοιχείων, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός (π.χ. ΑΚ 369) ή, τέλος, αν τα µέρη επιλέγουν να τηρήσουν τον τύπο αυτό.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της τροποποίησης που επήλθε με το άρθρο 23 ν. 4712/2020 στο άρθρο 51 του ν. 4072/2012, αναφορικά με τη διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε., έπαυσε και η σχετική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούσαν έως τότε ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι τρόποι σύστασης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών πραγματοποιούνται μέσω:

      α. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 11026/30-01-2020, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση,
      β. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνει τις διατάξεις του πρότυπου καταστατικού,
      γ. του Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης και με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν ή αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.

 


Χριστίνα Ζήση

Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter