Τα χρονικά όρια εργασίας σύμφωνα με το νόμο 4808/2021

27 Ιουλίου, 2021

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συστηματοποίηση του νέου νόμου 4808/2021 που δημοσιεύτηκε την 19η Ιουνίου 2021 ως προς τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων και τις περιπτώσεις αμειβόμενων υπερβάσεων αυτών, αλλά και ως προς τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση της Κυριακής και των αργιών προβλέποντας εκτενώς τους κλάδους των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζεται. Ειδικότερα προβλέπονται:

✔ Καθιέρωση σε όλους τους κλάδους εργασίας και τομείς οικονομικής δραστηριότητας της 40ωρης εβδομαδιαίας πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου επί πενθήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα 4ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια διευθέτησης του χρόνου εργασίας. 

✔ Δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας με έγγραφη συμφωνία , εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ αυτής της οργάνωσης και του εργοδότη.

✔ Χορήγηση διαλείμματος μετά από τέσσερις (4) ώρες συνεχούς εργασίας διάρκειας 15-30 λεπτών.

✔ Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενο μερικής απασχόλησης πρέπει να παρασχεθεί , αν ο εργαζόμενος είναι σε θέση να την παρέχει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη στην καλή πίστη, σε ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, με αμοιβή προσαυξημένη κατά 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον παρασχεθείσα ώρα.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας

  • Δυνατότητα απασχόλησης 5 ή 8 επιπλέον ωρών την εβδομάδα (υπερεργασία), σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο 40ωρης ή 48ωρης εβδομαδιαίας εργασίας αντίστοιχα, αμειβόμενες με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.
  • Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας– έως 3 ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως- οι μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
  • Για κάθε ώρα υπερωρίας για την οποία δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης (παράνομη υπερωρία) ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%.
  • Δυνατότητα χορήγησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άδειας υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών , επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, μη επιδεχόμενης αναβολής, με αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

✔ Πρόβλεψη άδειας άνευ αποδοχών ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης με νεότερη συμφωνία των μερών.

✔ Δυνατότητα λήψης άδειας αναψυχής μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επομένου ημερολογιακού έτους.

✔ Καθορισμός της Κυριακής και άλλων συγκεκριμένων ημερών υποχρεωτικής αργίας με δυνατότητα ορισμού και 5 ακόμη πρόσθετων ημερών αργίας κατ’ έτος.

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ανάπαυση της Κυριακής και ημερών αργίας εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και υπηρεσιών, όπως : ταχυδρομικών υπηρεσιών, παραγωγής- αποθήκευσης- μεταφοράς και διανομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού, εφοδιαστικής αλυσίδας ( logistics) παραλαβής-αποθήκευσης-συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, κέντρων κοινών υπηρεσιών (shared services centers) ομίλων επιχειρήσεων ιδίως σε τομείς λογιστικής, ανθρωπίνου δυναμικού, μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ) και άλλων, Κέντρων δεδομένων ( data centers) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων και άλλων.

✔ Δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής εργασίας του εργαζομένου από τον εργοδότη του μετά την προμήνυση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με δικαίωμα ανάληψης εργασίας σε διαφορετικό εργοδότη κατά το διάστημα της προμήνυσης.

Κατάργηση κάθε διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας (εφαρμοζόμενη από 01.01.2022).

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter