Πολιτική Απορρήτου

[learn_more caption="1. Εισαγωγή"] Η παρούσα πολιτική ισχύει για την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εφεξής καλούμενη εταιρεία. H εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την δέσμευση της να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών.[/learn_more] [learn_more caption="2. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"] Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της εταιρείας, όπου συμπληρώνεται το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter της εταιρείας μέσα από το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει ο χρήστης. Ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση από τα συστήματα της εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση της Ενημέρωσης Υποκειμένων – Αιτούντες Εργασία.
Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στις παραπάνω περιπτώσεις η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.[/learn_more]

[learn_more caption="3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των νόμιμων εργασιών. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.[/learn_more]
[learn_more caption="4. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"]Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.[/learn_more]
[learn_more caption="5. Δικαιώματα των Υποκειμένων"]Σε αυτό το τμήμα η εταιρεία εξηγεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

1.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ασκηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
• το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
• το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταχώρισης Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:
• δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
• δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

1.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

1.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.
Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός (1) μηνός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.
Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός ενός (1) μηνός , o Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:
• Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
• Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
• Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
• Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις
• Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό) και
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.[/learn_more]

[learn_more caption="6. Τροποποιήσεις"]Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην εταιρική ιστοσελίδα. Όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές, μπορεί επίσης να επιλέξουμε να στείλουμε e-mail στους χρήστες που αφορά, με τις νέες λεπτομέρειες. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.[/learn_more] [learn_more caption="7. Επικοινωνία"]Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30 210 – 3673000
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: dpo@sioufaslaw.gr
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)[/learn_more]
Επιβλητέες ασφαλιστικές εισφορές όταν συμφωνείται να μεταβληθεί, σε μερική, η πλήρης απασχόληση εργαζομένου | Σιούφας & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία
+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ:     Υπ’ αριθμ: 546/2018 του Μον.Δοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ενώπιον του ως άνω διοικητικού δικαστηρίου ήχθη, προς επίλυση, το ζήτημα των επιβλητέων-καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνήσουν, εγκύρως ή ακύρως, κατά περίπτωση, να τροποποιήσουν την μεταξύ τους σύμβαση εργασίας πλήρους απασχολήσεως και να την καταστήσουν σύμβαση εργασίας μερικής απασχολήσεως. Το ζήτημα αυτό ετέθη στη βάση του ακόλουθου ιστορικού: Εργαζόμενη (γαζώτρια) κατήγγειλε τον εργοδότη  της ενώπιον των αρμοδίων αρχών, ισχυριζόμενη ότι, ενώ του παρείχε την εργασία της με διαδοχικές συμβάσεις και υπό πραγματικές συνθήκες πλήρους απασχολήσεως, αυτός είχε δηλώσει προς τους αρμόδιους φορείς (της Επιθεωρήσεως Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως) ότι, η εν λόγω εργαζομένη είχε συμφωνήσει ατύπως μαζί του να του παρέχει εργασία μερικής απασχολήσεως, για την οποία της κατέβαλλε την αντίστοιχη αμοιβή, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν.1892/1990, όπως ισχύει και σήμερα. Τα, τότε, αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε. Τ.Α.Μ., (ήδη, αρμόδια είναι τα όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως οιονεί καθολικού διαδόχου του), επέβαλαν σε βάρος του εργοδότη τις ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούσαν σε σύμβαση εργασίας πλήρους απασχολήσεως (βάσει του είδους, του χρόνου και των οικείων αποδοχών), επειδή έκριναν ανίσχυρη την, κατά τα ανωτέρω, τροποποίηση των εργασιακών συμβάσεων, στηριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του α.ν.1845/1951, όπως ισχύει, και των άρθρων 23-26 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., (καθιερώνουν μαχητό τεκμήριο συμβάσεως, που καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση, όταν δεν υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα έγγραφη σύμβαση, που μεταβάλλει την απασχόληση από πλήρη σε μερική) και στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος  εργοδότης δεν είχε προσκομίσει έγγραφες τροποποιητικές, κατά τα ανωτέρω, συμβάσεις. Το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο έκανε εν μέρει αποδεκτή την ασκηθείσα από τον εργοδότη προσφυγή κατά των, εις βάρος του, καταλογιστικών πράξεων των οργάνων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Στην, εν θέματι, απόφασή του, το Δ. Εφετείο κατέληξε με βάση τις ακόλουθες, κρίσιμες, παραδοχές: α) Εφόσον δεν προσκομίζονται από τον εργοδότη έγγραφες συμβάσεις μετατροπής της απασχολήσεως από πλήρη σε μερική, τότε προκύπτει σύμβαση πλήρους απασχολήσεως, κατά το ως άνω νόμιμο και μαχητό τεκμήριο, και επιβάλλονται, νομίμως, οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη σύμβαση αυτή. β) Η τροποποιητική σύμβαση πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο του εγγράφου, ως συστατικού και δεν υποκαθίσταται από την γνωστοποίηση, στον εργαζόμενο,  των όρων της ατομικής συμβάσεως εργασίας μερικής απασχολήσεως κατά την παρ.2 του άρθρου 2 του π.δ.156/1994. γ) Το εν λόγω, τεκμήριο, ως μαχητό, ανατρέπεται με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο, όπως, στην εν θέματι υπόθεση, μεταξύ άλλων, κρίθηκαν: μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην επιχείρηση του εργοδότη, αναγγελίες απολύσεως προς τον Ο.Α.Ε.Δ., με ενυπόγραφη δήλωση του απολυόμενου περί της, εκ μέρους του, γνώσεως του περιεχομένου αυτών, γνωστοποιήσεις, προς το αρμόδιο όργανο (Σ.ΕΠ.Ε.), των όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας, υπογεγραμμένες και από τον μισθωτό, περί συνάψεως, μεταξύ αυτού και του εργοδότη του, συμβάσεως εργασίας μερικής απασχολήσεως, η υπογεγραμμένη από τον μισθωτό αναγγελία προσλήψεώς του με την αναγραφόμενη σ’ αυτή μορφή απασχολήσεώς του, αποδείξεις πληρωμής, φέρουσες την υπογραφή του, που προσδιορίζουν τα ημερομίσθια και τον αντίστοιχο χρόνο τους. Προσθέτως, η, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, συναγόμενη απόδειξη περί της μερικής απασχολήσεως των γαζωτριών, ως συνάδουσας με τη φύση του οικείου επαγγέλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η, εν θέματι, εφετειακή απόφαση στοιχείται, πλήρως, κατά το αιτιολογικό και διατακτικό μέρος της, με τις πάγιες, επί του επιλυθέντος ζητήματος, παραδοχές του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Αποφάσεις Σ.Τ.Ε. 2386/2017, 3065/2014, 52-154/2017 7μ., 2558/2013 κ.ά). Πρόσθετες και ενδιαφέρουσες, εν προκειμένω είναι και οι ακόλουθες παραδοχές του Σ.Τ.Ε.

Αυτή, κατά την οποία, η δυνατότητα του Ι.Κ.Α. (ήδη του Ε.Κ.Φ.Α.) να επιβάλει εισφορές για πλήρη απασχόληση, όταν δεν τηρείται ο έγγραφος τύπος μετατροπής συμβάσεως πλήρους απασχολήσεως σε μερικής απασχολήσεως, δεν συνιστά εμπόδιο νομικής ή διοικητικής φύσεως, ικανό να περιορίσει τις ευκαιρίες εργασίας μερικής απασχολήσεως, κατά την έννοια της προωθητικής αυτής ρήτρας, η οποία εμπεριέχεται στη συμφωνία-πλαίσιο, που προσαρτάται, ως Παράρτημα, στην Οδηγία 1997/81/ΕΚ του Συμβουλίου. Αυτή, κατά την οποία, το Ι.Κ.Α. (ήδη, το Ε.Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να επιβάλλει εισφορές για συμβάσεις πλήρους απασχολήσεως, όταν τέτοιες συμβάσεις είχαν, αρχικώς, συναφθεί και, ακολούθως, λύθηκαν και καταρτίσθηκαν, έστω και προφορικώς, συμβάσεις μερικής απασχολήσεως, καθώς και όταν είχαν καταρτισθεί, εξ αρχής, έστω και προφορικώς, συμβάσεις μερικής απασχολήσεως.